Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2003.]
Geldend van 01-09-2003 t/m heden

Wet van 19 juni 2003 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, alsmede van enkele andere wetten teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, mede naar aanleiding van de jurisprudentie, de Vreemdelingenwet 2000 (Stb. 2000, 495) op enkele onderdelen te wijzigen alsmede de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Huisvestingswet te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 Artikel I, onderdeel L, sub-onderdeel 2, is slechts van toepassing op een beschikking op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, die wordt bekendgemaakt op of na de dag waarop deze wet in werking treedt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 juni 2003

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de derde juli 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina