Subsidieregeling spoorweglawaai 2003

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 27-11-2003 t/m 22-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 juni 2003, LMV 2003.031932, houdende vaststelling Subsidieregeling spoorweglawaai 2003

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan subsidie verstrekken voor activiteiten op het gebied van het milieubeheer, die betrekking hebben op:

 • a. afschermende maatregelen tegen spoorweglawaai;

 • b. geluidreducerende maatregelen aan de constructie van een spoorweg;

 • c. geluidwerende maatregelen tegen spoorweglawaai;

 • d. onttrekking aan de bestemming vanwege spoorweglawaai;

 • e. voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op die maatregelen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2003 voor het verlenen van subsidies bedraagt € 13.480.000,–.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 In het tijdvak van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 komen voor subsidie als bedoeld in deze regeling in aanmerking:

  • a. projecten waarvoor de eerder verleende subsidie wordt verhoogd en die zijn geplaatst op een vóór 1 januari 2003 in de Staatscourant bekendgemaakte lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • b. voor wat betreft afschermende maatregelen of geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op afschermende of geluidreducerende maatregelen: projecten die voor 1 augustus 2003 worden geplaatst op een lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • c. subsidieaanvragen voor voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op afschermende maatregelen tegen spoorweglawaai of geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de spoorweg, welke worden getroffen ter bescherming van een verzameling van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen waarvan tenminste een van deze een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervindt dan 65 dB(A).

 • 2 De in het eerste lid onder a en b bedoelde projecten komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking. Vervolgens komen de in het eerste lid onder c, bedoelde maatregelen voor subsidieverlening in aanmerking, waarbij geldt dat het eerst in aanmerking komen:

  • a. in het geval het geluidreducerende maatregelen betreft, projecten waarbij het quotiënt van het bedrag dat volgt uit toepassing van onderdeel 2 van Bijlage A, bij de artikelen 18 en 19, derde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en het aantal daarin betrokken woningen het grootste is;

  • b. in het geval het afschermende maatregelen betreft, projecten waarvan het quotiënt van de maximale schermkosten, bedoeld in Bijlage I, formulier RBb, bij de Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai en de gemiddelde kosten van afschermende maatregelen, bedoeld in onderdeel B van Bijlage IV, behorend bij de Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai, het grootste is;

  • c. in het geval het geluidwerende maatregelen aan andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidwerende maatregelen in de plaats van geluidreducerende en afschermende maatregelen betreft, projecten waarvan de geluidsbelasting het hoogst is.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan van het in artikel 4, tweede lid, onder a en b, bepaalde afwijken indien:

 • a. het gevolg van die afwijking is dat projecten vanuit het oogpunt van doelmatigheid en kostenbeheersing gezamenlijk uitgevoerd worden met andere werken aan de spoorweg;

 • b. dit, gelet op het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvragen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, worden voor 1 augustus 2003 ingediend bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juni 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

.
Terug naar begin van de pagina