Besluit instelling Frontoffice Inburgering

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 26-06-2003 t/m 31-12-2004

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 19 juni 2003, nr. DDS 5227345

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Handelende na overleg met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Er is een Frontoffice Inburgering dat in opdracht van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Vreemdelingenzaken en Integratie gemeenten en uitvoeringsinstanties ondersteunt bij het verbeteren van het inburgeringsproces van nieuwkomers en oudkomers.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De Frontoffice sluit wat betreft zijn werkzaamheden aan bij de werkzaamheden van de Taskforce Inburgering inzake de verbetering van de uitvoeringspraktijk van het inburgeringsproces, waaronder de informatievoorziening en de verspreiding van kennis.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

De Frontoffice heeft tot taak:

 • a. het signaleren van knelpunten in het inburgeringsproces en het adviseren van gemeenten en uitvoeringsinstanties bij het oplossen ervan;

 • b. het rapporteren over het signaleren en adviseren, bedoeld in onderdeel a, aan het Interdepartementaal Directeurenoverleg Inburgering, bedoeld in artikel 6;

 • c. het optreden als aanspreekpunt van het Rijk voor gemeenten en uitvoeringsinstanties ten behoeve van de implementatie van het informatiemodel inburgering, een stelsel van afspraken over verzameling, beheer en bewerking van gegevens en uitwisseling van informatie ten behoeve van de inburgering;

 • d. het zorgdragen voor de verspreiding van kennis en ervaring bij gemeenten en uitvoeringsinstanties;

 • e. het onderhouden van bestuurlijke en ambtelijke contacten;

 • f. het mede verzorgen en aanleveren van informatie over de uitvoeringspraktijk van inburgering aan het Kenniscentrum Integratie en Etnische Minderheden;

 • g. het organiseren van conferenties, workshops en andere bijeenkomsten ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijke inburgeringsbeleid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

De Frontoffice bestaat uit:

 • a. een projectleider;

 • b. accountmanagers; en

 • c. een office manager.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De leiding van de Frontoffice berust bij de projectleider.

 • 2 De voorzitter van het Interdepartementale Directeurenoverleg Inburgering, de Directeur Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het ministerie van Justitie, geeft sturing aan de projectleider, genoemd in het eerste lid;

 • 3 Aan het Interdepartementale Directeurenoverleg Inburgering nemen, behalve de voorzitter, genoemd in het tweede lid, deel:

  • a. de Directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

  • b. de Directeur Sociaal Beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • c. de Directeur Arbeidsmarkt Bijzondere Groepen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; en

  • d. de Directeur Grote Stedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 4 Indien in het Interdepartementale Directeurenoverleg Inburgering onderwerpen aan de orde komen die de Frontoffice dan wel de uitvoering van de taken van de Frontoffice betreffen neemt de projectleider als adviseur deel aan genoemd overleg.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Ten behoeve van de sturing, bedoeld in artikel 6, tweede lid, stemt het Interdepartementale Directeurenoverleg Inburgering af met de Klankbordgroep Inburgering.

 • 2 Aan de klankbordgroep Inburgering nemen deel:

  • a. de directeuren, genoemd in artikel 6, tweede en derde lid;

  • b. instanties op het terrein van onderwijs en de Centrale organisatie Werk en Inkomen; en

  • c. vertegenwoordigers van gemeenten.

 • 3 Indien in de Klankbordgroep Inburgering onderwerpen aan de orde komen die de Frontoffice dan wel de uitvoering van de taken van de Frontoffice betreffen neemt de projectleider als adviseur daaraan deel.

 • 4 De Klankbordgroep Inburgering wordt voorgezeten door de Directeur-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

Het Interdepartementaal Directeurenoverleg Inburgering en de Klankbordgroep Inburgering zijn algemene platformen voor de ontwikkeling van beleid en de ontwikkeling van instrumenten ten behoeve van het beleid op het gebied van inburgering.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

De Frontoffice heeft zijn zetel aan de Lange Houtstraat 5 te Den Haag.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie dragen gezamenlijk, ieder voor een gelijk deel, de kosten van de Frontoffice.

 • 2 De financiële middelen ten behoeve van de Frontoffice en voor de uitvoering van zijn taken komen beschikbaar door de begroting van het ministerie van Justitie.

 • 3 De Directeur Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het ministerie van Justitie draagt de verantwoordelijkheid voor de besteding van de financiële middelen, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina