Regeling aanwijzing representatieve organisaties Wtk 1992

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 22-06-2003 t/m 31-12-2006

Ministeriële regeling houdende de aanwijzing van representatieve organisaties ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Regeling aanwijzing representatieve organisaties Wtk 1992)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet toezicht kredietwezen1992;

De Nederlandsche Bank N.V. gehoord;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Als representatieve organisatie als bedoeld in de artikelen 20, tweede lid, 21, tweede lid, 22, tweede lid, 28, derde lid, onder c, 83, tweede lid, onder b en 84, eerste, tweede en vierde lid van de Wet toezicht kredietwezen 1992 worden aangewezen:

  • a. de Nederlandse Vereniging van Banken voor de ondernemingen of instellingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1o, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 die een vergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van die wet hebben verkregen;

  • b. de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. voor de bij haar aangesloten groep kredietinstellingen die zijn vrijgesteld van het toezicht door de Nederlandsche Bank N.V. op de naleving van de regels die zijn gesteld in het belang van de solvabiliteit, liquiditeit en administratieve organisatie van die kredietinstellingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Als representatieve organisatie als bedoeld in de artikelen 30b, tweede lid, en 30c, tweede lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 worden aangewezen:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

De beschikking van de Minister van Financiën van 18 augustus 1997 ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onder d, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Stcrt. 161) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina