Besluit nominale bedrag eindejaarsuitkering 2003

[Regeling vervallen per 21-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 29-06-2003 t/m 31-12-2005

Besluit nominale bedrag eindejaarsuitkering 2003

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 20a, eerste lid, onderdeel b, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2006]

Het nominale bedrag van de eindejaarsuitkering voor het jaar 2003 bedraagt:

  • -

    € 31,13 per maand voor het tijdvak van 1 januari tot 1 april;

  • -

    € 45,88 per maand voor het tijdvak van 1 april tot en met 31 december.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2006]

Het nominale bedrag van de eindejaarsuitkering bedraagt vanaf 1 januari 2004€_times 45,88 per maand.

Artikel 3

[Vervallen per 21-12-2006]

Voor de ambtenaar wiens arbeidsduurfactor minder dan 1 bedraagt wordt het nominaal bedrag vermenigvuldigd met zijn arbeidsduurfactor.

Artikel 4

[Vervallen per 21-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

wnd. directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

A.F. Gaastra

Terug naar begin van de pagina