Regeling Begeleidingscommissie Bibob

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 27-06-2003 t/m 30-06-2013

Regeling van 17 juni 2003, nummer 5229346, houdende de vaststelling van de taak en werkwijze van de Begeleidingscommissie voor het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur alsmede de benoeming van de voorzitter en leden van deze begeleidingscommissie (Regeling Begeleidingscommissie Bibob)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 25 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur,

Besluiten:

Taak

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De Begeleidingscommissie voor het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bureau Bibob), hierna aan te duiden als de commissie, heeft tot taak:

  • a. het voeren van overleg met de directeur van het Bureau Bibob over de kwaliteit en de doelmatigheid van de adviezen alsmede het doen van voorstellen teneinde de gegevensverstrekking aan het Bureau te optimaliseren;

  • b. het ter beschikking stellen aan het Bureau van haar kennis en deskundigheid;

  • c. het doen van voorstellen ter verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid van de werkzaamheden van het Bureau.

 • 2 De leden van de commissie hebben daarnaast tot taak om in de kring van organisaties die door het betreffende lid worden vertegenwoordigd - voorzover van toepassing -:

  • a. de voorstellen die worden gedaan om de levering van persoonsgegevens aan het bureau te optimaliseren, te bespreken;

  • b. de knelpunten die zich voordoen bij het verstrekken van de adviezen of de aanvraag daarvan te bespreken en zo mogelijk op te lossen.

Samenstelling

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en tien leden.

 • 2 De commissie wordt geleid door een, in onderling overleg door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie te benoemen, onafhankelijke voorzitter.

 • 3 In de commissie hebben de volgende leden zitting:

  • -

   vijf leden op voordracht van de overheidsinstellingen en -diensten die verplicht zijn om persoonsgegevens aan het bureau te verstrekken, en

  • -

   vijf leden op voordracht van de bestuursorganen en aanbestedende diensten die als regelmatige gebruikers van Bibob-adviezen worden aangemerkt.

 • 4 Voor elk lid wordt tevens een plaatsvervangend lid benoemd.

 • 5 Alvorens tot benoeming van de leden en plaatsvervangend leden over te gaan, zal de te vertegenwoordigen organisaties gevraagd worden een voordracht daartoe te doen.

 • 6 De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Zij kunnen éénmaal voor een gelijke termijn worden herbenoemd.

Werkwijze

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De commissie komt eenmaal per twee maanden bijeen of zoveel vaker als de commissie noodzakelijk acht.

 • 2 De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretariaat, dat is ondergebracht bij het ministerie van Justitie.

 • 3 Aan het overleg van de commissie wordt deelgenomen door de directeur van Bureau Bibob en bij zijn belet of ontstentenis door zijn plaatsvervanger.

 • 4 De in de commissie te bespreken onderwerpen worden tenminste twee weken voorafgaand aan het overleg aan de directeur Bibob medegedeeld.

 • 5 In geval van belet of ontstentenis van het vaste lid neemt het plaatsvervangend lid deel aan de bijeenkomsten van de commissie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Jaarlijks doet de commissie verslag van de hoofdpunten van haar overleg met de directeur van het Bureau en tot welke verbeteringen dit heeft geleid in het functioneren.

 • 2 Dit verslag van de commissie wordt opgenomen in het jaarverslag van het Bureau.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

Voor het overige stelt de commissie haar eigen werkwijze vast.

Evaluatie

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

Tegelijk met de evaluatie van de wet Bibob zal ook een evaluatie van de activiteiten van de commissie plaatsvinden.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 In de commissie worden benoemd:

  Als onafhankelijk voorzitter: de heer H.F. Dijkstal.

  Vanuit de overheidsinstellingen of -diensten die verplicht zijn persoonsgegevens te leveren:

  op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: mevrouw mr. E.G.M. Huyzer als lid en de heer drs. W.C. Mantel als plaatsvervangend lid, beiden aldaar werkzaam;

  op voordracht van de Minister van Justitie: de heer mr. N.P. Levenkamp als lid en de heer drs. V. Jammers als plaatsvervangend lid, beiden aldaar werkzaam;

  op voordracht van het College van Procureurs-Generaal: de heer mr. H.M.P. Hillenaar als lid en de heer mr. M.C. Kaptein als plaatsvervangend lid, beiden aldaar werkzaam;

  op voordracht van de Raad van Hoofdcommissarissen: de heer mr. P. Vogelzang, werkzaam bij de Politie Regio Utrecht, als lid en de heer M.E. Heerschap, werkzaam bij de Politie Regio Haaglanden, als plaatsvervangend lid;

  een vacature.

  Vanuit de regelmatige gebruikers van de adviezen van het Bureau:

  op voordracht van de gemeenten: de heer T. Elzenga, burgemeester van de gemeente Naaldwijk, als lid en mevrouw drs. C. Pels Rijcken, werkzaam bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, als plaatsvervangend lid;

  op voordracht van de provincies: de heer mr. H.W.M. Oppenhuis de Jong, werkzaam bij de provincie Noord Holland als lid en de heer L.J.J. Caniëls, werkzaam bij de provincie Flevoland, als plaatsvervangend lid;

  op voordracht van de zelfstandige bestuursorganen: de heer mr. P.Th.J.M. Hamilton als lid en de heer drs. F.H. Vrins als plaatsvervangend lid, beiden werkzaam bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie;

  twee vacatures.

 • 2 De drie vacatures zullen worden vervuld zodra meer inzicht is verkregen in de overheidsinstellingen en -diensten die regelmatig persoonsgegevens verstrekken aan het Bureau en van de bestuursorganen en aanbestedende diensten die regelmatig gebruik maken van de adviezen van het Bureau.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Begeleidingscommissie Bibob.

Den Haag, 17 juni 2003

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van

Justitie

,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina