Regeling formatiegarantie lgf

[Regeling vervalt per 01-04-2020.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling formatiegarantie lgf

Artikel 1. Toepasselijke voorschriften

Op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die deelnemen in een regionaal expertisecentrum is de bij deze regeling behorende bijlage van toepassing.

Artikel 2. Bekendmaking

Deze regeling zal met de bijlage in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen

,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

1. Inleiding

Per 1 augustus 2003 wordt de Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (Stb 631) ingevoerd. Op basis van deze wet gaan de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so) samenwerken in regionale expertisecentra ( rec’s). Eén van de doelstellingen hiervan is dat de expertise die aanwezig is in het (v)so behouden kan blijven en verder uitgebreid kan worden. Om die reden wordt er een formatiegarantieregeling getroffen.

Er ontstaat formatiegarantie indien op rec-niveau de totale formatieomvang is afgenomen. Bij de vaststelling of sprake is van formatiegarantie voor het rec wordt de daling in formatie bij scholen binnen het rec verrekend met de stijging bij andere scholen. Indien deze berekening tot een negatief saldo leidt ontstaat formatiegarantie. De formatiegarantie wordt op schooljaarbasis toegekend. Op rec-niveau moet overleg worden gevoerd over de inzet van deze formatie. Betrokken op het personeel betekent dit dat de bevoegde gezagsorganen in een rec het personeel dat bij het ene bevoegde gezag boventallig is, kunnen herplaatsen bij een bevoegd gezag waar de formatie toeneemt. De bevoegde gezagsorganen kunnen hier onderling afspraken over maken. Zij kunnen daar desgewenst ook afspraken bij maken ten aanzien van de herplaatsing van personeel op scholen met een andere denominatieve achtergrond. Evenzeer kunnen zij daar afspraken bij maken wanneer het gaat om herplaatsing naar een school van een andere onderwijssoort.

Bij de vaststelling van de eventuele formatiegarantie blijft voor de schooljaren 2003 - 2004 en 2004 - 2005 de ambulante begeleiding buiten beschouwing aangezien daar voor die schooljaren een aparte regeling voor is getroffen. De formatiegarantie hoeft niet te worden aangevraagd. Het rec krijgt een overzicht waaruit de formatiegarantie blijkt. Voor het schooljaar 2003 - 2004 zal dit binnen 8 weken na aanvang van dat schooljaar gebeuren, voor de schooljaren 2004 - 2005 en volgende schooljaren in de maand maart van het voorafgaande schooljaar. Na overleg op rec-niveau moet het rec aan de Dienst Uitvoering Onderwijs melden aan welke scholen de formatiegarantie moet worden toegekend.

Bij de vaststelling van de formatiegarantie blijft de volgende formatie buiten beschouwing:

 • toekenningen in geld zoals het schoolbudget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid en de GO- en vakbondsfaciliteiten;

 • oalt-middelen;

 • de middelen die worden toegekend in het kader van het gemeentelijke onderwijsachterstandenplan (de gemeentelijke middelen als bedoeld in artikel 154 van de WEC).

Voor een goed begrip wordt erop gewezen dat onder laatstgenoemde middelen niet wordt verstaan de formatie speciale doeleinden voor bestrijding van onderwijsachterstanden, zoals die met ingang van 1 augustus 1998 in de plaats is gekomen van de cumi-formatie.

Indien in het Formatiebesluit WEC gedurende de looptijd van deze regeling wijzigingen worden aangebracht die van invloed zijn op het beoogde doel van deze regeling, kan op grond van onderdeel 2.5 de garantie worden aangepast. Indien dat het geval is, zullen de scholen en de rec’s daar bericht van ontvangen. Over een dergelijke aanpassing zal natuurlijk eerst overleg worden gevoerd met het Georganiseerd Overleg.

2. Formatiegarantie op rec-niveau

2.1. Begripsbepalingen

Hieronder wordt een verklaring gegeven van de in dit hoofdstuk gebruikte begrippen.

 • Formatiebesluit oud:

  het Formatiebesluit WEC zoals dit van toepassing was op het schooljaar 2002 - 2003.

 • Formatiebesluit nieuw:

  het Formatiebesluit WEC zoals dit ingevolge de invoering lgf is gewijzigd per schooljaar 2003 - 2004 en van toepassing is met ingang van het schooljaar 2004 - 2005.

 • Fre’s voor de schoolleiding:

  de fre’s genoemd in artikel 16, derde tot en met vijfde lid, van het Formatiebesluit WEC oud.

 • Formatie ambulante begeleiding:

  De formatie genoemd in artikel 11 van het Formatiebesluit oud alsmede de toepassing van artikel 15 van het Onderwijskundigbesluit WEC (oud) (het partieel meetellen).

 • Aanvullende formatie: de aanvullende formatie toegekend op basis van bijzondere omstandigheden voor meervoudig gehandicapte leerlingen, de aanvullende formatie ten behoeve van opvang/observatiegroep zoals deze is toegekend op 31 juli van het schooljaar 2002 - 2003 tenzij anders vermeld, de aanvullende regelingen ten behoeve van extra fre’s schoolverpleegkundige (voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen met een lichamelijke handicap en aan kinderen met een meervoudige handicap waaronder een lichamelijke handicap, cluster 3) en extra fre’s klassenassistent.

2.2. Formatiegarantie schooljaar 2003 - 2004

Voor het schooljaar 2003 - 2004 wordt de formatiegarantie voor het rec als volgt vastgesteld:

X =

de som van de formatie van de in het rec deelnemende scholen vastgesteld aan de hand van het Formatiebesluit oud, gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2001 dan wel indien toepassing is gegeven aan artikel 9 van het Formatiebesluit WEC gebaseerd op 16 januari 2002,

vermeerderd met:

 • a. de aanvullende formatie exclusief:

 • b. de fre’s voor de schoolleiding en

 • c. de formatie ambulante begeleiding

Y =

de som van de formatie van de in het rec deelnemende scholen vastgesteld aan de hand van het Formatiebesluit oud, gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2002 dan wel indien toepassing is gegeven aan artikel 9 van het Formatiebesluit WEC gebaseerd op 16 januari 2003,

vermeerderd met:

 • a. de aanvullende formatie 2003 - 2004 exclusief:

 • b. de fre’s voor de schoolleiding en

 • c. de formatie ambulante begeleiding

X - Y = formatiegarantie 2003 - 2004

2.3. Formatiegarantie schooljaar 2004 - 2005

Voor het schooljaar 2004 - 2005 wordt de formatiegarantie voor het rec als volgt vastgesteld:

X =

de som van de formatie van de in het rec deelnemende scholen vastgesteld aan de hand van het Formatiebesluit oud, gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2001 dan wel indien toepassing is gegeven aan artikel 9 van het Formatiebesluit WEC gebaseerd op 16 januari 2002,

vermeerderd met:

 • a. de aanvullende formatie exclusief:

 • b. de fre’s voor de schoolleiding en

 • c. de formatie ambulante begeleiding

Y =

de som van de formatie van de in het rec deelnemende scholen vastgesteld aan de hand van het Formatiebesluit nieuw, gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2003 dan wel indien toepassing is gegeven aan artikel 9 van het Formatiebesluit WEC gebaseerd op 16 januari 2004,

vermeerderd met:

 • a. de expertise bekostiging exclusief:

 • b. de fre’s voor de schoolleiding en

 • c. de formatie ambulante begeleiding

X - Y = formatiegarantie 2004-2005

2.4. Formatiegarantie schooljaar 2005–2006

Voor het schooljaar 2005–2006 wordt de formatiegarantie voor het rec als volgt vastgesteld:

X = de som van de formatie van de in het rec deelnemende scholen vastgesteld aan de hand van het Formatiebesluit oud, gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2001 dan wel indien toepassing is gegeven aan artikel 9 van het Formatiebesluit WEC gebaseerd op 16 januari 2002, inclusief de formatie ambulante begeleiding,

vermeerderd met:

 • a. de aanvullende formatie,

 • b. de aanvullende formatie voor rechtstreekse instromers zoals deze is toegekend voor het schooljaar 2002–2003 en

  exclusief:

 • c. de fre’s voor de schoolleiding

Y = de som van de formatie van de in het rec deelnemende scholen vastgesteld aan de hand van het Formatiebesluit nieuw, gebaseerd op de voor het betreffende schooljaar geldende teldatum 1 oktober dan wel indien toepassing is gegeven aan artikel 9 van het Formatiebesluit WEC gebaseerd op 16 januari voorafgaand aan het schooljaar,

vermeerderd met:

 • a. de expertisebekostiging,

 • b. de formatie ambulante begeleiding i.v.m. herbesteding leerling gebonden budget zoals deze is toegekend op de peildatum 16 januari voorafgaand aan dat schooljaar,

 • c. de terugplaatsings ambulante begeleiding (TAB),

 • d. de preventieve ambulante begeleiding (PAB) en

exclusief:

 • e. de fre’s voor de schoolleiding.

X – Y = formatiegarantie 2005–2006

2.4a. Bekostigingsgarantie schooljaren 2006–2007 en volgende schooljaren

Voor de schooljaren 2006–2007 en volgende wordt voor het rec de bekostigingsgarantie telkens als volgt vastgesteld:

X = de som van de formatie van de in het rec deelnemende scholen vastgesteld aan de hand van het Formatiebesluit oud, gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2001 dan wel indien toepassing is gegeven aan artikel 9 van het Formatiebesluit WEC gebaseerd op 16 januari 2002, inclusief de formatie ambulante begeleiding,

vermeerderd met:

 • a. de aanvullende formatie,

 • b. de aanvullende formatie voor rechtstreekse instromers zoals deze is toegekend voor het schooljaar 2002–2003 en

exclusief:

 • c. de fre’s voor de schoolleiding

vermenigvuldigd met de bekostigings-fre-prijs, waarna de uitkomst wordt aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde personele lasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Y = de som van de bekostiging van personeel, bedoeld in artikel 117, eerste tot en met derde lid, van de WEC, van de in het rec deelnemende scholen, gebaseerd op de voor het betreffende schooljaar geldende teldatum 1 oktober dan wel indien toepassing is gegeven aan artikel 37 van het Besluit bekostiging WEC gebaseerd op 16 januari voorafgaand aan dat schooljaar,

vermeerderd met:

exclusief:

X – Y = bekostigingsgarantie 2006–2007

2.5. Aanpassing formatiegarantieregeling

Wijzigingen in het Formatiebesluit WEC gedurende de werkingsduur van deze regeling kunnen leiden tot aanpassing van de formatiegarantie indien onze minister daartoe beslist.

Terug naar begin van de pagina