Tijdelijke rio-regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 22-06-2003 t/m 31-12-2004

Regeling houdende de mogelijkheid van verstrekking van een specifieke uitkering aan bepaalde gemeenten ten behoeve van aanvullende financiering van indicatieorganen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De Minister kan een in bijlage 1 genoemde gemeente voor de periode van 1 april 2003 tot en met 31 december 2003 een uitkering verstrekken ten behoeve van aanvullende financiering van het indicatieorgaan in wiens werkgebied zij ligt.

 • 2 De uitkering wordt verstrekt voor de volgende activiteiten van het indicatieorgaan:

  • a. het door middel van inzet van extra personeel of apparatuur voorkomen dat de invoering van indicatie naar functiegerichte zorgaanspraken tot langere wachtlijsten of langere beslistermijnen leidt;

  • b. het indiceren van personen met een psychiatrische aandoening.

 • 3 Voor de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde activiteiten wordt een uitkering verstrekt van ten hoogste het in bijlage 1 bij deze regeling voor de betrokken gemeente in de tweede kolom bepaalde bedrag.

 • 4 Voor de in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde activiteiten wordt per gegeven indicatiebesluit een van de volgende bedragen uitgekeerd:

  • a. indien de aanvraag conform artikel 9, eerste lid, van het Zorgindicatiebesluit door een team van deskundigen is onderzocht maar geen advies is gegeven door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 9a van het Zorgindicatiebesluit: € 373;

  • b. indien de zorgvrager of zijn wettelijk vertegenwoordiger voor een persoonlijk vraaggesprek moest worden bezocht, maar de aanvraag niet door een team van deskundigen hoefde te worden onderzocht: € 125;

  • c. indien na het in behandeling nemen van de aanvraag informatie van derden, niet zijnde de zorgvrager, zijn wettelijke vertegenwoordiger of de rechtspersoon, bedoeld in artikel 9a van het Zorgindicatiebesluit, over de zorgvrager moest worden bestudeerd, maar noch een bezoek aan hem of zijn wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk was, noch een onderzoek door een team van deskundigen: € 75;

  • d. in alle andere gevallen: € 30.

 • 5 In afwijking van het vierde lid wordt geen bedrag verstrekt, indien het indicatieorgaan het nemen van het indicatiebesluit heeft gemandateerd aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 9a van het Zorgindicatiebesluit.

 • 6 In afwijking van het eerste en tweede lid wordt de uitkering mede verstrekt voor door het indicatieorgaan in het eerste kwartaal van 2003 onder eigen verantwoordelijkheid gegeven indicatieadviezen met betrekking tot langdurig zorgafhankelijken in de geestelijke gezondheidszorg. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De uitkering wordt slechts verstrekt indien de gemeente deze voor 15 juli 2003 bij de Minister heeft aangevraagd.

 • 2 Aan een gemeente die de uitkering tijdig heeft aangevraagd, verstrekt de Minister voor 1 augustus 2003 een voorschot ter hoogte van de som van de in bijlage 1, tweede en derde kolom, achter de desbetreffende gemeente genoemde bedragen.

 • 3 De Minister geeft uiterlijk 15 augustus 2003 een beschikking omtrent verlening van de uitkering.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde rapportage daartoe aanleiding geeft, verstrekt de Minister voor 1 oktober 2003 aan gemeenten die hieraan naar verwachting behoefte zullen hebben, een tweede voorschot voor de kosten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor 1 maart 2004 legt een gemeente waaraan een uitkering is verleend, de Minister een verantwoording over waaruit blijkt:

 • 2 De verantwoording gaat vergezeld van een verslag waarin inzicht wordt gegeven in de aard, duur en omvang van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a.

 • 3 Indien de gemeente vaststelling van een uitkering van meer dan € 125 000 wenst, is de verantwoording voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 4 De Minister kan voorwaarden stellen aan de inrichting van de verantwoording, het verslag en de verklaring.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De Minister stelt de uitkering vast binnen vier maanden na ontvangst van de verantwoording, doch voor 1 juli 2004.

 • 4 De uitkering kan in afwijking van het tweede lid lager worden vastgesteld indien:

  • a. niet is voldaan aan de aan de uitkering verbonden verplichtingen of voorwaarden;

  • b. de uitkering niet of niet geheel is besteed aan de activiteiten, bedoeld in artikel 2;

  • c. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking zou hebben geleid.

 • 5 Indien de verantwoording niet tijdig wordt ingediend, wordt de uitkering ambtshalve vastgesteld.

 • 6 Te veel verstrekte voorschotten worden teruggevorderd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De gemeente waaraan een uitkering of een voorschot is verstrekt, verstrekt aan de door de Minister aangewezen ambtenaren of andere personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak.

 • 2 Ook anderszins wordt zoveel mogelijk medewerking verleend teneinde de door Onze Minister aangewezen ambtenaren of andere personen in staat te stellen hun taak op een juiste wijze te vervullen.

 • 3 De gemeente waaraan een uitkering of een voorschot is verstrekt, deelt de Minister omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beschikking met betrekking tot de uitkering onverwijld mede.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op grond van deze regeling verstrekte uitkeringen of voorschotten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Bijlage 1. voorschotten Tijdelijke rio-regeling

[Vervallen per 01-01-2005]

Coördinerende gemeenten

knelpunten

ggz-lza

totaal

Veendam

86.377,53

20.192,15

106.569,68

Loppersum

63.618,05

14.871,75

78.489,80

Groningen

134.843,96

31.521,97

166.365,93

Leeuwarden

126.579,22

29.589,95

156.169,16

Sneek

69.397,35

16.222,76

85.620,11

Ooststellingwerf

120.248,04

28.109,93

148.357,97

Noordenveld

77.503,55

18.117,71

95.621,27

Borger-Odoorn

89.758,23

20.982,44

110.740,67

Meppel

83.551,62

19.531,55

103.083,17

Harderwijk

42.504,36

9.936,08

52.440,44

Wierden

103.760,31

24.255,66

128.015,96

Hengelo O

106.312,52

24.852,28

131.164,80

Enschede

84.927,45

19.853,17

104.780,61

Zutphen

49.238,46

11.510,29

60.748,75

Deventer

70.427,25

16.463,51

86.890,76

Apeldoorn

133.097,01

31.113,59

164.210,60

Doetinchem

137.636,83

32.174,84

169.811,67

Rheden

200.362,06

46.837,88

247.199,95

Ede

88.599,61

20.711,60

109.311,21

Nijmegen

142.409,12

33.290,44

175.699,56

Tiel

87.776,98

20.519,29

108.296,27

Amersfoort

132.069,27

30.873,34

162.942,61

Zeist

141.487,50

33.075,00

174.562,50

Utrecht

110.730,32

25.885,01

136.615,33

Nieuwegein

61.919,86

14.474,77

76.394,63

Woerden

66.891,43

15.636,96

82.528,39

Lelystad

68.676,28

16.054,20

84.730,48

Almere

48.425,51

11.320,25

59.745,76

Hilversum

141.141,01

32.994,00

174.135,01

Hoorn

79.178,36

18.509,23

97.687,58

Alkmaar

109.199,50

25.527,16

134.726,65

Den Helder

62.460,70

14.601,20

77.061,91

Texel

11.415,44

2.668,55

14.083,99

Velsen

95.203,73

22.255,42

117.459,14

Haarlem

128.317,25

29.996,24

158.313,49

Purmerend

61.642,66

14.409,97

76.052,63

Zaanstad

77.716,72

18.167,55

95.884,27

Haarlemmermeer

124.003,32

28.987,79

152.991,11

Leiden

229.006,23

53.533,92

282.540,16

Voorburg

99.846,33

23.340,70

123.187,03

's-Gravenhage

238.719,54

55.804,57

294.524,11

Zoetermeer

43.771,80

10.232,37

54.004,17

Delft

109.920,38

25.695,67

135.616,05

Bleiswijk

15.967,95

3.732,77

19.700,71

Gouda

106.083,66

24.798,78

130.882,44

Rotterdam

316.863,85

74.072,07

390.935,92

Capelle aan den IJssel

45.884,57

10.726,26

56.610,83

Vlaardingen

98.604,90

23.050,50

121.655,40

Ridderkerk

48.505,70

11.339,00

59.844,70

Cromstrijen

132.406,84

30.952,25

163.359,08

Gorinchem

95.995,05

22.440,40

118.435,45

Dordrecht

92.057,72

21.519,99

113.577,70

Goes

83.634,39

19.550,90

103.185,28

Middelburg

62.106,44

14.518,39

76.624,83

Terneuzen

63.245,07

14.784,56

78.029,63

Bergen op Zoom

115.912,93

27.096,53

143.009,47

Moerdijk

180.146,02

42.112,06

222.258,07

Woudrichem

22.655,48

5.296,09

27.951,56

Waalwijk

168.695,08

39.435,21

208.130,29

Haaren

134.620,71

31.469,78

166.090,48

Oss

143.667,58

33.584,63

177.252,20

Eindhoven

107.335,91

25.091,51

132.427,42

Veldhoven

137.431,62

32.126,87

169.558,49

Helmond

89.110,55

20.831,04

109.941,59

Roermond

108.620,32

25.391,76

134.012,08

Sittard-Geleen

87.423,07

20.436,56

107.859,63

Maastricht

100.103,95

23.400,92

123.504,88

Zwolle

194.429,17

45.450,98

239.880,15

Amsterdam

336.042,14

78.555,31

414.597,45

Venlo

121.924,32

28.501,79

150.426,11

Parkstad Limburg/Hrln

162.244,27

37.927,23

200.171,50

Terug naar begin van de pagina