Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO

[Regeling vervallen per 23-12-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2017.]
Geldend van 01-08-2016 t/m 31-07-2017

Regeling van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen houdende vaststelling van de wijze van gegevenslevering in verband met het onderwijsnummer in het voortgezet onderwijs (Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO)

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-12-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Specificatie van inschrijvingsgegevens

[Vervallen per 23-12-2017]

De inschrijvingsgegevens worden in bijlage 1 gespecificeerd en als volgt nader gedefinieerd:

 • a. postcode van de woonplaats van de leerling:

  de officiële Nederlandse TPG codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode en een alfabetische lettercode;

 • b. datum van in- en uitschrijving:

  datum van de daadwerkelijke aanvang en datum beëindiging van het volgen van het onderwijs op de school;

 • c. soort onderwijs:

  het in artikel 5 van de wet onderscheiden soort van voortgezet onderwijs dat een leerling volgt;

 • d. leerweg:

  de theoretische leerweg, bedoeld in artikel 10 van de wet, de beroepsgerichte leerwegen, bedoeld in artikel 10b van de wet, dan wel de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d van de wet, waaronder tevens begrepen het leerwegondersteunend onderwijs, bedoeld in artikel 10e van de wet;

 • e. sector:

  de sector, bedoeld in de artikelen 10, derde lid, 10b, derde lid en 10d, derde lid van de wet, zoals die artikelen luidden op 31 juli 2016;

 • f. afdeling:

  de afdeling, bedoeld in artikel 10c van de wet, zoals dat artikel luidde op 31 juli 2016;

 • g. profiel:

  het profiel, bedoeld in artikel 10, derde lid, 10b, derde lid, 10d, derde lid, of 12 van de wet;

 • h. leerjaar:

  het leerjaar waarin de leerling op de teldatum onderwijs volgt, dan wel wat betreft het praktijkonderwijs het aantal jaren dat de leerling is ingeschreven in het praktijkonderwijs en/of het speciaal voortgezet onderwijs voor moeilijk lerende kinderen;

 • i. Nieuwkomer VO:

  de leerling die vreemdeling is als bedoeld in artikel 1, onder m, van de Vreemdelingenwet 2000 en op de teldatum korter dan één jaar dan wel één tot twee jaar in Nederland verblijft;

 • j. verblijfsduur:

  de verblijfsduur in Nederland van de Nieuwkomer VO op de teldatum korter dan één jaar en van één tot twee jaar;

 • k. registratienummer:

  het nummer van de school volgens BRIN;

 • l. nevenvestiging:

  het bij een registratienummer behorende volgnummer van de vestiging, niet zijnde de hoofdvestiging, behorende bij een school, volgens BRIN.

Artikel 3. Specificatie van examengegevens

[Vervallen per 23-12-2017]

De examengegevens, worden in bijlage 2 gespecificeerd en als volgt nader gedefinieerd:

Artikel 4. Wijze van levering

[Vervallen per 23-12-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag levert de inschrijvingsgegevens van een bij de school ingeschreven leerling en de examengegevens van een leerling die bij de school staat ingeschreven en die deelneemt aan een examen of een deel daarvan, voor zover het bevoegd gezag van de school de uitslag bepaalt, tezamen met het persoonsgebonden nummer op elektronische wijze aan de Minister.

 • 2 De inschrijvingsgegevens en examengegevens worden verstrekt overeenkomstig de specificatie als opgenomen in bijlage 1 respectievelijk bijlage 2 en de uitgebreide technische specificaties.

 • 3 Indien het bevoegd gezag na overleg met de Minister, door de Minister niet in staat wordt geacht de gegevens op de in het eerste lid genoemde wijze te leveren, bepaalt de Minister na overleg met het bevoegd gezag op welke wijze de levering plaatsvindt.

Artikel 5. Melding inschrijvingsgegevens

[Vervallen per 23-12-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat alle op de teldatum betrekking hebbende inschrijvingsgegevens tezamen met de volledigheidsverklaring uiterlijk op 15 oktober van het schooljaar aan de Minister zijn gemeld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat het inschrijvingsgegeven ‘datum van in- en uitschrijving’, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de regeling, binnen 7 dagen aan de minister is gemeld.

 • 3 Vanaf 1 juni volgend op de teldatum kunnen geen wijzigingen van de inschrijvingsgegevens worden aangeleverd die betrekking hebben op de teldatum, zonder een verklaring van een accountant omtrent de juistheid van de gegevens. Het bevoegd gezag van een school kan ervoor kiezen vanaf een eerdere datum, tussen de teldatum en 1 juni volgend op de teldatum, geen wijzigingen van de inschrijvingsgegevens aan te leveren die betrekking hebben op de teldatum, zonder een verklaring van een accountant omtrent de juistheid van de gegevens.

 • 4 Het tweede lid is niet van toepassing op scholen die zijn aangewezen op grond van artikel 56 van de wet.

Artikel 6. Melding examengegevens

[Vervallen per 23-12-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag meldt het persoonsgebonden nummer en de examengegevens betreffende een leerling die bij de school is ingeschreven zo spoedig mogelijk aan de Minister, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid worden de resultaten behaald voor de schoolexamens en de vakken waarin schoolexamen is gedaan en het resultaat van de maatschappelijke stage, zo spoedig mogelijk na vaststelling van die resultaten aan de Minister gemeld, doch uiterlijk drie dagen voor het begin van het centraal examen. Het voor de rekentoets behaalde eindcijfer wordt binnen vijf werkdagen na vaststelling daarvan aan de Minister gemeld.

  Uiterlijk drie dagen voor de aanvang van het tweede en derde tijdvak worden gegevens betreffende de kandidaten, de in de eerdere tijdvakken door die kandidaten behaalde cijfers, de, voor zover van toepassing, alsnog behaalde cijfers het schoolexamen en de vakken waarin een leerling examen zal afleggen, gemeld aan de Minister.

 • 3 Onverminderd hetgeen in het eerste en tweede lid is vermeld, worden wijzigingen in de examengegevens binnen twee weken na het bekend worden van de wijziging door het bevoegd gezag aangeleverd aan de Minister.

Artikel 7. Terugmelding inschrijvingsgegevens

[Vervallen per 23-12-2017]

 • 2 Op 15 oktober, of 29 november, of 13 december dan wel op 4 januari volgend op de teldatum meldt de Minister aan het bevoegd gezag de in het basisregister onderwijs opgenomen inschrijvingsgegevens van de leerlingen betrekking hebbend op de teldatum en de gegevens betrekking hebbende op het jaar voorafgaande aan de teldatum, waarvoor het bevoegd gezag een volledigheidsverklaring heeft aangeleverd.

 • 3 Op 21 juli dan wel op 5 oktober in het jaar volgend op het jaar van de teldatum, meldt de Minister aan het bevoegd gezag de in het basisregister onderwijs opgenomen inschrijvingsgegevens, betrekking hebbend op de teldatum, waarvan een accountantsverklaring is ontvangen.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing op scholen die zijn aangewezen op grond van artikel 56 van de wet.

Artikel 8. Terugmelding examengegevens

[Vervallen per 23-12-2017]

 • 1 De Minister meldt de geverifieerde examengegevens, inclusief de uitkomsten van de controles bedoeld in artikel 7, eerste lid, per omgaande aan het bevoegd gezag.

 • 2 Op 15 november, of 29 november, of 13 december dan wel op 4 januari volgend op de teldatum meldt de Minister aan het bevoegd gezag de in het basisregister onderwijs opgenomen examengegevens betrekking hebbende op het voorafgaande schooljaar.

 • 3 Op 21 juli meldt de Minister aan het bevoegd gezag de in het basisregister opgenomen examengegevens betrekking hebbende op het schooljaar voorafgaand aan de teldatum, waarvan een accountantsverklaring voor de inschrijvingsgegevens is ontvangen.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing op scholen die zijn aangewezen op grond van artikel 56 van de wet.

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 23-12-2017]

 • 1 Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

 • 2 Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9a. Technische specificaties

[Vervallen per 23-12-2017]

Er zijn ten behoeve van de uitvoering van deze regeling technische specificaties vastgesteld, welke zijn opgenomen in bijlage 3.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-12-2017]

Deze regeling treedt met ingang van 1 augustus 2003 in werking.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 23-12-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als ”Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO”.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. Specificatie inschrijvingsgegevens artikel 103b, tweede lid, van de wet

[Vervallen per 23-12-2017]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

1. Persoonsgebonden nummer

Het persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1 van de wet

Numeriek

9

2. Postcode van de woonplaats van de leerling

De officiële Nederlandse TPG codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode en een alfabetische lettercode

Alfanumeriek

6

3. Registratienummer

Het nummer van de school volgens de Basisregistratie Instellingen (Brin)

Alfanumeriek

4

4. Vestiging

Het vestigingsnummer van de vestiging behorend bij de school conform de Basisregistratie Instellingen (BRIN)

Numeriek

2

5. Datum inschrijving

De datum van de daadwerkelijke aanvang waarop de leerling het onderwijs op de school volgt

Datum

8

6. Datum uitschrijving

De datum waarop de leerling is uitgeschreven

Datum

8

7. Nieuwkomer VO-categorie

De Nieuwkomer VO, bedoeld in artikel 1 van de regeling aanvullende personele bekostiging voor Leerplusarrangement VO en voor Nieuwkomers VO’ (Nieuwkomer VO-categorie waardelijst: -4a de Nieuwkomer VO)

Alfanumeriek

Waardelijst

2

8. Verblijfsduur (Nieuwkomer-ratio)

Het aantal jaren dat de Nieuwkomer VO in Nederland verblijft’ (Nieuwkomer VO-verblijfsduur waardelijst: d1 korter dan één jaar in Nederland en d2 één tot 2 jaar in Nederland)

Alfanumeriek

Waardelijst

2

9. Soort onderwijs/Profiel/ Sector/Leerweg/Afde-ling

elementcode, zoals opgenomen in de meest recent gepubliceerde regeling

Numeriek

4

10. Leerjaar

Het leerjaar waarin de leerling onderwijs volgt

Numeriek

1

11. Aantal jaren praktijkonderwijs

Het aantal jaren dat de leerling is ingeschreven in het praktijkonderwijs en/of svo/mlk

Numeriek

1

Bijlage 2. Specificatie examengegevens artikel 103b, tweede lid, van de wet

[Vervallen per 23-12-2017]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

1. Persoonsgebonden nummer

Het persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1 van de wet

Numeriek

9

2. Postcode van de woonplaats van de leerling

De officiële Nederlandse TPG codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode en een alfabetische lettercode

Alfanumeriek

6

3. Registratienummer

Het nummer van de school volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN)

Alfanumeriek

4

4. Vestiging

Het vestigingsnummer van de vestiging conform de Basisregistratie Instellingen die de uitslag van het examen bepaalt of heeft bepaald (BRIN)

Numeriek

2

5. Soort onderwijs/Profiel/Sector/Leerweg/Afdeling

Elementcode, zoals opgenomen in de meest recent gepubliceerde regeling behorend bij het type onderwijs dat met het betreffende examen kan worden afgesloten

Numeriek

4

6. Examenjaar

Het kalenderjaar waarin de uitslag is bepaald of naar verwachting zal worden bepaald

Numeriek

4

7. Datum uitslag examen

De datum waarop de uitslag van het examen is bepaald

Datum

8

8. Uitslag examen

Een indicatie die aangeeft of een kandidaat is geslaagd of afgewezen, zich heeft teruggetrokken voor het examen dan wel dat er sprake is van een gespreid examen of deelexamen

Alfanumeriek

Waardelijst

1

9. Titel/thema werkstuk

Titel van het werkstuk in het vwo of havo of thema van het werkstuk in het vmbo

Alfanumeriek

150

10. Becijfering werkstuk

Indicatie die aangeeft welk cijfer is gegeven voor het werkstuk dan wel het feit dat er geen cijfer is gegeven

Numeriek

3

11. Toepassing becijfering werkstuk

Indicatie die aangeeft of de beoordeling van het werkstuk heeft plaatsgevonden in het examenjaar waarin de Indicatie die aangeeft of de becijfering van werkstuk heeft plaatsgevonden in het examenjaar waarin de uitslag van het examen is bepaald dan wel zal worden bepaald of de reden waarom er geen sprake is van een becijfering in het betreffende examenjaar

Alfanumeriek

Waardelijst

1

11a. Toepassing beoordeling maatschappelijke stage

De beoordeling van de maatschappelijke stage indien de kandidaat hiervoor tenminste de kwalificatie voldoende of goed heeft behaald en de stage een duur van ten minste 30 uur heeft gehad.

Alfanumeriek Waardelijst

1.

Vakgegevens

12. Examenvak

Aanduiding van een vak waarin examen is afgelegd dan wel zal worden afgelegd conform de vakkentabel

Numeriek

3

12a. Beoordeling rekentoets

De beoordeling van de rekentoets.

Numeriek

2

12b. Aard en niveau rekentoets

Indicatie die aangeeft wat de aard en het niveau van de rekentoets is (2F, 3F, 2ER, 3ER).

Numeriek

3

13. Diplomavak

Indicatie die aangeeft of het resultaat of de beoordeling voor het vak is meegenomen bij de vaststelling van de uitslag van het examen

Boolean (J of N)

1

14. Indicatie combinatiecijfer

Indicatie die aangeeft dat het cijfer van het vak medebepalend is voor het combinatiecijfer

Boolean (J of N)

1

15. Examendeel

De aanduiding van het examendeel waartoe het vak behoort: algemeen deel, profieldeel of vrij deel

Alfanumeriek

Waardelijst

1

16. Toepassing resultaat/beoordeling examenvak

Indicatie die aangeeft of de beoordeling dan wel het resultaat voor het vak heeft plaatsgevonden in het schooljaar waarin de uitslag van het examen is bepaald dan wel zal worden bepaald of de reden waarom er geen sprake is van een beoordeling in het betreffende schooljaar

Alfanumeriek

Waardelijst

1

17. Indicatie werkstuk

Indicatie of het werkstuk betrekking heeft op het vak

Boolean (J of N)

1

18. Programma

Voor zover van toepassing een aanduiding van het niveau waarop voor het vak examen is gedaan dan wel zal worden gedaan

Alfanumeriek

Waardelijst

3

19. Beoordeling schoolexamen

Indicatie die aangeeft welke beoordeling is gegeven voor het vak tijdens het schoolexamen dan wel het feit dat er geen beoordeling is gegeven

Alfanumeriek

Waardelijst

1

19a. Beoordeling maatschappelijke stage

Indicatie die aangeeft welke beoordeling is gegeven voor de maatschappelijke stage

Alfanumeriek Waardelijst

1.

20. Cijfer schoolexamen

Het cijfer zoals vastgesteld voor het vak op basis van de resultaten voor dat vak tijdens het schoolexamen

Numeriek

3

21. Cijfer CE-1

Het cijfer zoals vastgesteld voor het vak op basis van de resultaten voor dat vak tijdens het eerste tijdvak van het Centraal Examen

Numeriek

3

22. Cijfer CE-2

Het cijfer zoals vastgesteld voor het vak op basis van de resultaten voor dat vak tijdens het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Numeriek

3

23. Cijfer CE-3

Het cijfer zoals vastgesteld voor het vak op basis van de resultaten voor dat vak tijdens het derde tijdvak van het Centraal Examen

Numeriek

3

24. 1e Eindcijfer

Het eindcijfer voor het vak zoals vastgesteld op basis van de resultaten behaald tijdens het schoolexamen en het Centraal Examen gedurende het eerste tijdvak

Numeriek

2

25. 2e Eindcijfer

Het eindcijfer voor het vak zoals vastgesteld op basis van de resultaten behaald tijdens het schoolexamen en het Centraal Examen gedurende het tweede tijdvak

Numeriek

2

26. Combinatiecijfer

Het gemiddelde van de eindcijfers van de onderdelen die op grond van artikel 49, derde of vierde lid, of 50, tweede lid, van het Eindexamenbesluit VO respectievelijk artikel 26 derde of vierde lid, of 26a, tweede lid, van het Staatsexamenbesluit VO zijn bepaald, dat wordt aangemerkt als het eindcijfer van één vak

Numeriek

2

27. 3e Eindcijfer

Het eindcijfer voor het vak zoals vastgesteld op basis van de resultaten behaald tijdens het schoolexamen en het Centraal Examen gedurende het derde tijdvak

Numeriek

2

28. Cijfer cijferlijst

Het cijfer voor het vak zoals vermeld op de cijferlijst

Numeriek

2

29. Verwezen naar volgend tijdvak

Indicatie die aangeeft of de examenkandidaat voor het betreffende vak is verwezen naar een volgend tijdvak

Boolean (J of N)

1

30. Certificaat

Indicatie die aangeeft of ingeval van deeleindexamen voor de rekentoets respectievelijk voor het vak een certificaat is behaald

Boolean (J of N)

1

Bijlage 3. bij de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer vo

[Vervallen per 23-12-2017]

Technische specificaties gegevenslevering (programma van eisen)

[Vervallen per 23-12-2017]

De technische specificaties van de gegevenslevering zijn beschreven in het Programma van Eisen (PvE). Het PvE volgens de systematiek van profielen is te vinden op de website van DUO via de volgende link: https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezetonderwijs/softwareleveranciers/softwareleveranciers.jsp

Ook het PvE dat gebaseerd is op de ‘oude’ systematiek van afdelingen en sectoren is hier te vinden.

Terug naar begin van de pagina