Registratie geïndiceerde leerlingen (2003-2004)

Geldend van 25-06-2003 t/m heden

Registratie geïndiceerde leerlingen

1. Inleiding

Met ingang van 1 augustus 2003 treedt de regeling leerlinggebonden financiering in werking. (Wet van 28 november 2002, staatsblad 2002 nr. 631).

Om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen moet betreffende leerling door de school worden aangemeld. Het formulier dat hiervoor gebruikt moet wor­den is beschikbaar met ingang van het schooljaar 2003-2004. (Zie verder hoofdstuk 4).

Deze publicatie geeft informatie over het gebruik van het formulier en de procedures rond de vereiste aanmelding om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen.

2. Doelgroep

Deze publicatie is bedoeld voor scholen die op basis van de nieuwe artikelen 70a (WPO) en 77a (WVO) aanspraak willen maken op leerlinggebonden financiering (rugzakje). Om dit te bereiken moet door de school het ’meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen’ worden ingediend.

3. Procedure

Hieronder wordt de procedure van de registratie geïndiceerde leerling geschetst met daarbij per stap enkele belangrijke aandachtspunten.

3.1. Aanvraag

Het meldingsformulier dient door het bevoegd gezag te worden ingestuurd zodra de geïndiceerde leerling zich heeft ingeschreven bij de school. Indien dit formulier niet volledig of onjuist is ingevuld zal het bevoegd gezag, op grond van artikel 4:5 Awb, de gelegenheid worden geboden het meldingsformulier aan te vullen/te corrigeren. Vervolgens zal dan het meldingsformulier in behandeling kunnen worden genomen. Voor de datum van melding is de ontvangstdatum van het eerst ingezonden meldingsformulier bepalend.

3.2. Ontvangstbevestiging

Na ontvangst van het meldingsformulier verstuurt Cfi binnen één week een ontvangstbevestiging aan het bevoegd gezag van de school. Hiermee kan het bevoegd gezag bewaken dat een ingediend meldingsformulier tijdig Cfi heeft bereikt.

Als de ontvangstbevestiging niet binnen de gestelde termijn het bevoegd gezag bereikt, dient zo spoedig mogelijk telefonisch contact met Cfi opgenomen te worden. Hierbij kan navraag gedaan worden over het uitblijven van de ontvangstbevestiging.

Indien het meldingsformulier niet blijkt te zijn ontvangen door Cfi, dan dient een nieuw meldingsformulier of een kopie van het oorspronkelijke meldingsformulier verzonden te worden. Om het meldingsformulier zo spoedig mogelijk opnieuw te kunnen verzenden, is het raadzaam een kopie ervan te bewaren voor de eigen administratie. De ingangsdatum van de bekostiging wordt bepaald door de datum melding, de datum waarop het formulier door Cfi ontvangen is. Het verdient aanbeveling het meldingsformulier ruim vóór het einde van de maand in te sturen, zodat bij aanvang van de volgende maand de bekostiging kan plaatsvinden (zie voor bekostiging paragraaf 3.8).

3.3. Terugmelding formulier (TMF)

Na verwerking van het meldingsformulier worden de geregistreerde gegevens via het Terugmelding formulier (TMF) aan het bevoegd gezag van de school teruggemeld. Dit overzicht dient door het bevoegd gezag gecontroleerd te worden op de juiste verwerking van de melding. Op het TMF staan de gegevens vermeld zoals die zijn vastgelegd na verwerking van het opgestuurde meldingsformulier. Als de gegevens op het formulier juist zijn moet dit formulier worden opgeslagen in de administratie van de school.

3.4. Correcties op het TMF

Eventuele correcties moeten duidelijk herkenbaar worden aangegeven op een afschrift van het TMF en binnen 14 dagen na de verzenddatum aan Cfi worden verzonden. Bedoelde verzenddatum is vermeld op het TMF.

3.5. Verandering van school

Indien een geïndiceerde leerling van school verandert dienen de gangbare procedures betreffende in- en uitschrijving gevolgd te worden. In ieder geval dient de school waar de leerling instroomt deze leerling met het meldingsformulier opnieuw te melden om voor het leerlinggebonden budget in aanmerking te komen. Zowel de nieuwe als de vorige school krijgt de geregistreerde gegevens via het TMF (zie paragraaf 3.3) teruggemeld. Indien de vorige school het niet eens is met de op het TMF vermelde datum uitschrijving, dan dient de school dit met het TMF aan het Cfi terug te melden. Bij inschrijving van een geïndiceerde leerling bij een nieuwe school wordt het leerlinggebonden budget niet eerder toegekend dan met ingang van het nieuwe schooljaar. Dit betekent dat de vorige school het leerlinggebonden budget tot het einde van het schooljaar behoudt.

3.6. Uitschrijving

De school dient de geïndiceerde leerling met het TMF (zie paragraaf 3.3) af te melden indien:

 • de geïndiceerde leerling de school verlaat zonder dat er inschrijving plaatsvindt aan een andere Nederlandse school voor (speciaal) basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de leerling emigreert of een diploma behaalt.

 • de geïndiceerde leerling wordt ingeschreven op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De afmelding dient te gebeuren binnen 6 weken na uitstroom en in ieder geval vóór het einde van het lopende schooljaar.

3.7. Samenvoeging

De school waar de geïndiceerde leerling onderwijs volgt kan deel uitmaken van een samenvoeging. Indien deze gemeld is bij Cfi wordt de leerling automatisch naar de nieuw gevormde school overgeschreven. Dit gebeurt op de datum dat de samenvoeging heeft plaatsgevonden.

3.8. Uitbetaling

Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs geldt, bij een eerste inschrijving, dat het leerlinggebonden budget wordt toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de melding aan CFI. Voorbeeld: Een bepaalde indicatie geeft recht op 1000 euro per schooljaar. De melding wordt op 10 januari 2004 gedaan. De bekostiging start vanaf 1 februari 2004, nog 6 maanden tot het einde van het schooljaar 2003/2004. Voor het schooljaar 2003/2004 heeft de school recht op 6/12 x 1000 = 500 euro.

Primair onderwijs

De datum waarop een leerlinggebonden budget aan de school wordt uitbetaald ligt - vanwege de bekostigingssystematiek in het primair onderwijs - maximaal 14 weken volgend op de melding van de inschrijving van de leerling.

Voortgezet onderwijs

De datum waarop een leerlinggebonden budget aan de school wordt uitbetaald is - vanwege de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs - 1 augustus (en dus niet de eerste dag van de maand) volgend op de melding van de inschrijving van de leerling.

4. Het formulier

4.1. Toelichting

Bij vraag 2a van het formulier dient aangegeven te worden welke schoolsoort de leerling volgt.

Indien het (speciaal) basisonderwijs betreft volstaat het invullen van de groep. Indien het voortgezet onderwijs betreft dient, naast het leerjaar, ook de schoolsoort aangekruist te worden. Er kan slechts één van de genoemde mogelijkheden aangekruist worden.

Indien van toepassing dient u bij vraag 2b ingevolge artikel 70a, lid 2 WPO een korte beschrijving te geven van de reden waarom de betreffende leerling ingeschreven is bij een speciale school voor basisonderwijs.

Bij vraag 3 dient aangegeven te worden of er al aanvullende formatie voor deze leerling ontvangen wordt. Hiermee wordt bedoeld aanvullende formatie dan wel aanvullende bekostiging in verband met de handicap van de leerling die is aangevraagd in het kader van artikel 20 (WPO) of artikel 85a (WVO).

Bij vraag 4 dient aangegeven te worden onder welk nummer en datum de indicatiestelling geregistreerd is. Het CvI nummer is het nummer waaronder de indicatie is vastgelegd. Dit unieke nummer wordt bepaald door de Commissie van Indicatiestelling (CvI) en is als volgt opgebouwd:

 • 1e positie:

  Cluster, zie ook vraag 5

 • 2e en 3e positie:

  Regio van de Commissie van indicatiestelling

 • 4e tot en met 7e positie:

  Jaar van afgifte (jjjj)

 • 8e tot en met 11e positie:

  Volgnummer

Datum indicatiestelling is de datum waarop de indicatiestelling geregistreerd is bij de CvI.

Zowel het CvI nummer als de datum indicatiestelling is vermeld op de door de CvI afgegeven indicatie.

Bij vraag 5 dient aangegeven te worden of er sprake is van herindicatie. Indien dit het geval is, dient hier het CvI nummer van de vorige indicatiestelling ingevuld te worden. Dit gegeven is vermeld op de vorige indicatiestelling van betreffende leerling. Gegevens over de vorige indicatie zijn op te vragen bij de ouders of bij de CvI waar deze indicatie heeft plaatsgevonden.

Een indicatiestelling heeft een geldigheidsduur van 2 jaar (of 4 jaar voor dove of mg leerlingen). Dit betekent in de praktijk dat geïndiceerde leerlingen bij afloop van 2 of 4 volledige schooljaren volgend op de datum indicatiestellingopnieuw geïndiceerd zullen moeten zijn. Aangezien de eerste indicaties in het schooljaar 2003/2004 worden afgegeven zal herindicatie voor het merendeel van de geïndiceerde leerlingen op zijn vroegst in het schooljaar 2005/2006 plaatsvinden. De herindicatie wordt uitgevoerd door de CvI.

Bij vraag 6 dient aangegeven te worden tot welke groep kinderen de leerling behoort volgens de Commissie van Indicatiestelling (CvI). Dit gegeven is vermeld op de door de CvI afgegeven indicatiestelling. Er kan slechts één van de tien mogelijkheden aangekruist worden. De keuze ’kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden’ kan alleen aangekruist worden indien bij vraag 2a is aangegeven dat de leerling (speciaal) basisonderwijs volgt.

Bij vraag 7 dient aangegeven te worden door welke (V)SO school deze leerling ambulant begeleid wordt. Hiermee wordt bedoeld ambulante begeleiding volgens artikel 77a lid 4 WVO(Stb. 2002 nr.631). Van betreffende school dient alleen het BRIN nummer, naam en woonplaats ingevuld te worden. De gegevens kunnen via Brinweb op www.cfi.nl geverifieerd worden.

Bij vraag 8 dient aangegeven te worden of de leerling afkomstig is van een andere Nederlandse school voor (speciaal) basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Indien dit het geval is, dienen hier de gegevens van de vorige school ingevuld te worden. Van betreffende school dient alleen het BRIN nummer, naam en woonplaats ingevuld te worden. De gegevens kunnen via Brinweb op www.cfi.nl geverifieerd worden. In alle andere gevallen dient deze vraag met NEE beantwoord te worden.

Het meldingsformulier kan op elk moment worden ingediend. Het recht op bekostiging vindt plaats vanaf de 1e van de maand volgend op de melding van binnenkomst van het formulier. Voor een uitgebreide toelichting op de te volgen procedure bij de melding, kunt u hoofdstuk 3 van deze publicatie raadplegen.

4.2. Bestellen

Het formulier dat voor de registratie moet worden gebruikt heeft het formuliernummer CFI 53026 en is te downloaden via www.cfi.nl of, door middel van plaketiket nr. CFI 84887, aan te vragen bij:

Centrale Financiën Instellingen

Team AZ/GOV

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

De

hoofddirecteur centrale financiën instellingen

,

mr. H. G. M. van Oldeniel

Terug naar begin van de pagina