Instellingsbesluit Centrale Directie Personeelsmanagement Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 22-01-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 17-12-2003 t/m 31-12-2005

Instellingsbesluit Centrale Directie Personeelsmanagement Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-01-2006]

Er is een Centrale Directie Personeelsmanagement Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 22-01-2006]

De Centrale Directie Personeelsmanagement Verkeer en Waterstaat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. het Programma Effectief Organiseren;

 • b. het Programma Goed Werkgeverschap;

 • c. het Programma Professionele V&W'er;

 • d. het Bureau Directeur;

 • e. het Bureau Personele Bedrijfsvoering en Toezicht.

Artikel 3

[Vervallen per 22-01-2006]

De Centrale Directie Personeelsmanagement heeft de volgende taken:

 • a. het ontwikkelen en het vernieuwen van het HRM-beleid in relatie tot de behoefte van het primaire proces en de maatschappelijke ontwikkelingen;

 • b. het adviseren van de secretaris-generaal Verkeer en Waterstaat, de plaatsvervangend secretaris-generaal Verkeer en Waterstaat en de bestuursraad over het HRM-beleid;

 • c. het verzorgen van de communicatie over en het bereiken van draagvlak voor de verschillende inhoudelijke V&W-brede P&O-thema's en het doen vaststellen van V&W-brede HRM-beleidskaders;

 • d. het adviseren van de departementsleiding inzake ontwikkelingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, waaronder de nieuwe CAO;

 • e. het communiceren van het arbeidsvoorwaardenbeleid naar de medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

 • f. het zorgdragen voor effectieve monitoring en control van de V&W-brede HRM-beleidskaders.

Artikel 4

[Vervallen per 22-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2003.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en zal in afschrift worden verzonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal Verkeer en Waterstaat, de plaatsvervangend secretaris-generaal Verkeer en Waterstaat, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina