Wijzigingsregeling Regeling vergoedingen OPTA 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2006.]
Geldend van 19-06-2003 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 juni 2003, nr. WJZ/03/02524, houdende wijziging van de Regeling vergoedingen OPTA 2003

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 4, vierde lid, 5 en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel II

  • 1 De certificatiedienstverlener die na inwerkingtreding van deze regeling geregistreerd wordt in de subcategorie 'certificatiedienstverlener die niet in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing', wordt op diens aanvraag, indien een geldig bewijs van toetsing wordt overgelegd, geregistreerd in de subcategorie 'certificatiedienstverlener die in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing'.

  • 2 In het geval, bedoeld in het eerste lid, worden niet opnieuw registratiekosten in rekening gebracht, wordt voor het jaar 2003 de vergoeding voor toezicht in rekening gebracht die hoort bij de subcategorie 'certificatiedienstverlener die in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing', en wordt het teveel betaalde bedrag voor toezichtkosten gerestitueerd.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 mei 2003.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juni 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina