Verordening fonds vleeskuikenslachtsector PPE 2003

[Regeling vervallen per 12-03-2006.]
Geldend van 24-08-2003 t/m 11-03-2006

Verordening fonds vleeskuikenslachtsector PPE 2003

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 5 van de lnstellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,

op 12 juni 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 12-03-2006]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

2.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

3.

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen PPE-fonds vleeskuikenslachtsector;

4.

vleeskuikenslachtsector

:

het totaal van de in Nederland actief zijnde slachterijen die vleeskuikens slachten, dan wel gelegenheid bieden dat vleeskuikens worden geslacht.

Artikel 2

[Vervallen per 12-03-2006]

  • 1 Er is een fonds, dat ten doel heeft, na advies van de Stichting Saneringsfonds Vleeskuikenslachterijen, geldmiddelen te verstrekken ter financiering van maatregelen ter verbetering van de structuur van de Nederlandse vleeskuikenslachtsector.

  • 2 De middelen van het fonds worden verkregen uit de netto-opbrengsten van heffingen. De bestemming van deze heffingen is bepaald in de verordening, krachtens welke de heffingen aan het productschap verschuldigd zijn.

  • 3 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, dat het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, die onder de in het eerste lid gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

  • 4 Het fonds kan door het bestuur, na advies van de Stichting Saneringsfonds Vleeskuikenslachterijen, worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 3

[Vervallen per 12-03-2006]

  • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening fonds vleeskuikenslachtsector PPE 2003".

  • 2 De verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers,

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius,

secretaris

.

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 13 augustus 2003.

Terug naar begin van de pagina