Verordening fonds afzetbevordering PPE 2003

[Regeling vervallen per 27-03-2011.]
Geldend van 24-08-2003 t/m 26-03-2011

Verordening fonds afzetbevordering PPE 2003

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 5 van de lnstellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,

op 12 juni 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 27-03-2011]

In deze verordening wordt verslaan onder:

1.

productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

2.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

3.

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen afzetbevorderingsfonds.

Artikel 2

[Vervallen per 27-03-2011]

  • 1 Er is een fonds, dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter financiering van maatregelen ter bevordering van het verbruik van pluimveevlees en eieren en van daaruit verkregen producten, en dat bestaat uit de navolgende afzonderlijke rekeningen:

    • 1. een rekening - I - pluimveevlees;

    • 2. een rekening - II - eieren.

  • 2 De middelen van het fonds, die nimmer een bedrag van € 2.700.000,- mogen overschrijden, worden verkregen uit de netto-opbrengsten van heffingen, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.

  • 3 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, dat het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, welke onder de in lid 1 gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

  • 4 Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 3

[Vervallen per 27-03-2011]

  • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening fonds afzetbevordering PPE 2003".

  • 2 De verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers,

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius,

secretaris

.

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 13 augustus 2003.

Terug naar begin van de pagina