Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 09-09-2012 t/m 31-12-2014

Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003

Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op de artikelen 5 en 6 en 8 van de lnstellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I en de artikelen 93 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie:

op 12 juni 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Titel I. Definities

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

b.

voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

c.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

d.

onderneming

:

een onderneming waarin;

 • pluimvee-, edelpelsdieren- of konijnenhouderij wordt uitgeoefend;

 • pluimvee, wild en tamme konijnen of daaruit verkregen producten worden be- of verwerkt tot producten welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen;

 • eieren of daaruit verkregen producten worden be- en verwerkt tot producten welke, al dan niet na verdere be- en verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen dan wel kunnen dienen als grondstof voor producten welke niet bestemd zijn tot menselijk voedsel;

 • de handel wordt uitgeoefend in

  • a. pluimvee, eieren, wild of tamme konijnen of in daaruit verkregen producten welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen;

  • b. broedeieren en eendagskuikens;

  • c. bont;

  • d. technische eiproducten.

e.

ondernemer

:

een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft;

f.

Nederlandse grootte eenheid

:

een eenheid berekend op basis van het bruto standaard saldi zoals deze bij de laatste Staatscourant gepubliceerde Regeling Landbouwtelling ingevolge de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet wordt toegepast;

g.

groothandel in eieren en eiproducten en eiproducten industrie

:

onderneming waarin eieren of daaruit verkregen producten worden be- en verwerkt tot producten welke al dan niet na verdere be- en verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen of een onderneming waarin de handel wordt uitgeoefend in eieren of in daaruit verkregen producten, die al dan niet na verdere be- en verwerking tot menselijk voedsel kunnen dienen;

h.

eieren

:

eieren van kippen, onderscheidenlijk eenden, onderscheidenlijk ganzen, onderscheidenlijk parelhoenders, onderscheidenlijk kalkoenen;

i.

eiproducten

:

de ondernemer, die ongesorteerde eieren ophaalt bij of koopt van een pluimveehouder of van een verzamelaar, teneide deze eieren, gesorteerd naar kwaliteit en gewicht, te leveren aan anderen dan consumenten;

j.

technische eiproducten

:

eiproducten die ongeschikt zijn voor de menselijke consumptie;

k.

verzamelaar

:

de ondernemer, die ongesorteerde eieren ophaalt bij of koopt van een pluimveehouder, teneinde deze eieren af te leveren of te verkopen aan de houder van een pakstation of de industrie;

l.

houder van een pakstation

:

de ondernemer, die ongesorteerde eieren koopt van een pluimveehouder of van een verzamelaar, teneinde deze eieren, gesorteerd naar kwaliteit en gewicht, te leveren aan anderen dan consumenten;

m.

grossier

:

de ondernemer, die naar kwaliteit en gewicht gesorteerde eieren koopt, teneinde deze eieren te leveren aan anderen dan consument;

n.

eiproductenfabrikant

:

de ondernemer, die uit meer dan 200.000 eieren per jaar eiproducten vervaardigt;

o.

eiproducten handelaar

:

de ondernemer die eiproducten verhandelt, teneinde deze in al dan niet bewerkte vorm af te leveren aan anderen dan consumenten.

Titel II. Registratie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht zich bij vestiging van de onderneming binnen 4 weken ter registratie bij het productschap aan te melden aan de hand van een door het productschap verstrekt registratieformulier. Het registratieformulier wordt op aanvraag door het productschap verstrekt.

 • 2 Indien het een ondernemer betreft die een onderneming drijft, waarin de pluimvee-, edelpelsdieren - of konijnenhouderij wordt uitgeoefend, geldt de registratieplicht, als bedoeld in het vorige lid, indien de ondernemer respectievelijk 250 of meer stuks pluimvee, 30 of meer nertsen of 30 of meer voedsters, houdt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het model van het in artikel 2, lid 1, bedoelde registratieformulier wordt door het bestuur vastgesteld ter verkrijging van onder meer de volgende gegevens:

  • a. handelsnaam, rechtsvorm, adres van de onderneming en haar eventuele filialen;

  • b. datum van vestiging of overname van de onderneming;

  • c. gegevens omtrent de aard van de onderneming.

 • 2

  • a. Indien het een ondernemer betreft die een onderneming drijft, waarin de groothandel in eieren en eiproducten en eiproductenindustrie wordt uitgeoefend, betreffen de te registreren gegevens naast de gegevens als bedoeld in het eerste lid, mede de categorie(ën) van handel, waartoe de onderneming behoort.

  • b. De categorieën, waarin de onderneming als bedoeld in lid 2, sub a, wordt ingedeeld, zijn:

   • 1°. verzamelaar;

   • 2°. houder van een pakstation;

   • 3°. grossier;

   • 4°. (technische) eiproductenfabrikant;

   • 5°. (technische) eiproductenhandelaar;

 • 3 De ondernemer dient het in artikel 2, lid 1, bedoelde registratieformulier volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend bij het productschap in te dienen.

 • 4 Het bestuur kan bij besluit nadere regels vaststellen omtrent de wijze van registreren door de ondernemer als bedoeld in artikel 2, lid 1, en artikel 3, lid 1 alsmede omtrent de wijze van melden van wijzigingen van gegevens als bedoeld in artikel 4. Het besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer dient bij de opheffing van zijn onderneming dan wel bij enige wijziging van de in artikel 3, lid 1, bedoelde gegevens daarvan schriftelijk mededeling te doen aan het productschap binnen 4 weken nadat het desbetreffende feit of de wijziging zich heeft voorgedaan.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het productschap doet aan de ondernemer onverwijld een bevestiging toekomen van de ontvangst van de registratie.

 • 2 De mededeling bedoeld in artikel 4 wordt onverwijld schriftelijk bevestigd.

Titel III. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer is verplicht de door de voorzitter van het productschap krachtens deze verordening gevraagde gegevens volledig en naar waarheid, telkens, al dan niet op een daartoe bestemd formulier, voor een door het bestuur van het productschap te bepalen tijdstip aan de voorzitter te verstrekken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De door de voorzitter te vragen gegevens worden door het bestuur aangewezen. Zij kunnen betrekking hebben op:

  • a. de naam, voornamen, geboortedatum en adres van de ondernemer dan wel wanneer de onderneming door een rechtspersoon wordt gedreven: de naam en adres van de onderneming,

  • b. de rechtsvorm van de onderneming;

  • c. de dieren die in de desbetreffende onderneming wordt gehouden, alsmede de aantallen van iedere diersoort, onderscheiden naar type, leeftijd en andere daarbij te noemen kenmerken;

  • d. het aantal personen dat, afgezien van de ondernemer, in de desbetreffende onderneming werkzaam is, onderscheiden naar de door hen vervulde functie, loonsom, leeftijd en geslacht, en hun rechtsbetrekking tot de ondernemer;

  • e. de door de ondernemer of de sub d bedoelde personen genoten handelskennis en/of vakbekwaamheidsopleiding;

  • f. de bedrijfsvoering en alle zaken met betrekking tot de in de onderneming verrichte arbeid en arbeidsomstandigheden;

  • g. nationale of internationale verhandeling waarbij laatstgenoemde categorie te onderscheiden naar diersoorten en landen;

  • h. de omzet, welke de onderneming in geld of anderszins uitgedrukt, eventueel gesplitst naar diverse functies, in een bepaalde periode heeft behaald;

  • i. de door de onderneming gebruikte machines en andere technische hulpmiddelen, hoeveelheid en aard van het verpakkingsmateriaal, en oppervlakte van pakplaatsen, voor zover betrekking hebbende op de uitoefening van de handel in pluimvee, wild en tamme konijnen dan wel op de uitoefening van de eiergroothandel;

  • j. aard en inrichting van de administratie van de onderneming:

  • k. overige aangelegenheden van belang voor de vervulling van de taak van het productschap, alsmede wijziging in één of meer van deze gegevens.

 • 2 Het bestuur bepaalt op welke wijze de verstrekking van de gevraagde gegevens moet plaatsvinden.

 • 3 Indien wordt bepaald dat de verstrekking moet plaatsvinden op een daartoe bestemd formulier, dat door het bestuur wordt vastgesteld bij uitvoeringsbesluit, dan is de ondernemer gehouden het formulier te ondertekenen en te dateren.

 • 4 Het in lid 3 bedoelde formulier kan verschillend zijn voor verschillende groepen van ondernemers en naar gelang de aard van de gevraagde gegevens en het doel van de verstrekking van gegevens.

Titel IV. Specifieke bepalingen pluimvee-, edelpelsdieren- en konijnenhouderij

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten aanzien van de ondernemer die een onderneming drijft, zijnde een pluimvee-, edelpelsdieren - of konijnenhouderij, kan het bestuur personen of instanties aanwijzen, aan wie eveneens een mededeling dan wel gegevens als bedoeld in artikel 2, lid 2, artikel 4 onderscheidenlijk artikel 6 kan worden gedaan, respectievelijk kunnen worden verstrekt. Indien betrokkene aan zodanig aangewezen personen of instanties of meer bedoelde mededeling en gegevens naar waarheid heeft gedaan, respectievelijk heeft verstrekt, heeft hij voldaan aan de in artikel 2, lid 2, artikel 4 onderscheidenlijk artikel 6, vermelde verplichting.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

De in deze verordening gestelde regels, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, zijn mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarin de pluimvee-, edelpelsdieren- of konijnenhouderij wordt uitgeoefend, plegen te worden verricht.

Titel V. Toezicht

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door personen en instanties die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.

 • 2 Ondernemers zijn verplicht:

  • a. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;

  • b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is voor de vervulling van dienst hun taak;

  • c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar c.q. waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen c.q. worden vervoerd;

  • d. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het bestuur aangewezen personen monsters nemen uit de voorraden (waaronder begrepen verpakkingsmateriaal) van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen van die controleurs of aangewezen personen.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berichtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.

 • 4 Het besluit als bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De door de voorzitter aangewezen dienst of personen dien(t)(en), ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

Titel VII. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De volgende verordeningen worden ingetrokken;

  • -

   Verordening registratie en verstrekking van gegevens PPE 1998 Registratieverordening Pluimveehandel- en Industrie

  • -

   Verordening omtrent het verstrekken van gegevens pluimveehandel en -industrie

  • -

   Registratieverordening groothandel in eieren en eiproducten en eiproductenindustrie 1999 Verordening omtrent het verstrekken van gegevens voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003".

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van artikel 12.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers,

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius,

secretaris

.

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 13 augustus 2003.

Terug naar begin van de pagina