Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PVV 2003

[Regeling vervallen per 09-09-2012.]
Geldend van 24-08-2003 t/m 08-09-2012

Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PVV 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 10 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,

op 11 juni 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 09-09-2012]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

:

het Productschap Vee en Vlees;

2.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

3.

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen o. en o. - fonds PVV.

Artikel 2

[Vervallen per 09-09-2012]

  • 1 Er is een fonds, dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die ten goede komen of kunnen komen aan bedrijfsgenoten.

  • 2 De middelen van het fonds, die nimmer een bedrag van € 1.250.000,-, mogen overschrijden, worden verkregen uit de netto-opbrengsten van heffingen of gedeelten van heffingen, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.

  • 3 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, dat het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, die onder de in lid 1 gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

  • 4 Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 3

[Vervallen per 09-09-2012]

  • 1 De Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling 1995 wordt ingetrokken.

  • 2 Ten bate onderscheidenlijk ten laste van het o. en o. fonds PVV komen de baten onderscheidenlijk de lasten van het in artikel 2 van de in het eerste lid genoemde verordening bedoelde fonds.

  • 3 Verwijzingen naar de in het eerste lid genoemde verordening dienen mede te worden gelezen als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 4

[Vervallen per 09-09-2012]

  • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PVV 2003".

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers,

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius,

secretaris

.

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 13 augustus 2003.

Terug naar begin van de pagina