Besluit PDV overgangsbepalingen verordening PDV diervoeders 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 29-06-2003 t/m 31-12-2014

Besluit PDV overgangsbepalingen verordening PDV diervoeders 2003

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft,

gelet op artikel 2:1, tweede lid van Verordening PDV diervoeders 2003, in aanmerking nemende Richtlijn 98/51/EG, op 11 juni 2003 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

verordening

:

Verordening PDV diervoeders 2003

vertegenwoordiger

:

de ondernemer die namens een producent-leverancier uit een derde land producten als bedoeld in artikel 2:1, eerste lid van de verordening in de Gemeenschap in het verkeer brengt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Ingevolge artikel 2:1, tweede lid van de verordening moet een vertegenwoordiger namens zijn producent-leverancier in het derde land een erkenning of registratie aanvragen bij het productschap, tenzij de producent-leverancier via een vertegenwoordiger in een andere lidstaat al geregistreerd of erkend is.

  • 2 Indien een ondernemer voor het eerst na 1 januari 1999 als vertegenwoordiger optreedt, geeft hij onverwijld aan het productschap de in artikel 3 bedoelde verklaring af.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Met de verklaring, bedoeld in artikel 2, verbindt de vertegenwoordiger zich ertoe:

  • - ervoor te zorgen dat de producent-leverancier die hij vertegenwoordigt voldoet aan eisen die ten minste even streng zijn als het bepaalde in bijlage I van de verordening,

  • - zo nodig een gegevensbestand als bedoeld in bijlage I van de verordening bij te houden van producten die namens de producent-leverancier die hij vertegenwoordigt in de Gemeenschap in het verkeer worden gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 11 juni 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Terug naar begin van de pagina