Publicatie Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) 2003 - 2004

Geldend van 01-07-2003 t/m heden

Publicatie Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) 2003 - 2004

De Informatie Beheer Groep is belast met de aanleg, het beheer en de bekendmaking van het Centraal Register Opleideingen Hoger Onderwijs (CROHO) en met het verstrekken van informatie uit het register.

Op grond van de Accreditatiewet, Staatsblad 2002 302, schrijft de WHW voor dat vóór 1 juli 2003 het CROHO wordt bekendgemaakt, dat betrekking heeft op het studiejaar 2003 - 2004 en waarin de wijzigingen ten opzichte van het CROHO 2002 - 2003 en het voorlopig CROHO 2003 -2004 zijn opgenomen.

Het CROHO 2003 - 2004 wordt daarom in boekvorm en op diskette toegezonden aan:

 • Alle instellingen voor het hoger onderwijs;

 • De leden van de Adviescommissie Onderwijsaanbod;

 • De Nederlandse Accreditatie Organisatie (NAO);

 • De HBO-raad;

 • De VSNU.

Belangstellenden kunnen schriftelijk een exemplaar van het CROHO aanvragen bij:

 • De Informatie Beheer Groep

  Onderwijsservice, afdeling Loting en Basisregistratie

  Postbus 30157

  9700 LJ GRONINGEN

Bij deze aanvragen geldt dat voor een standaardlevering (inclusief diskette) een bedrag van € 136,13 (exclusief BTW) verschuldigd is. Wenst u een andere selectie uit het CROHO, dan zullen de kosten daarvan apart worden berekend. U ontvangt daarvoor een offerte.

U wordt verzocht in uw aanvraag aan te geven:

 • welke gegevens u wenst te ontvangen;

 • in welke vorm u de gegevens wenst te ontvangen (schriftelijk of op diskette);

 • of het een éénmalig of reguliere levering betreft;

 • wie als contactpersoon kan worden benaderd voor het beantwoorden van eventuele vragen;

 • naar welke adres de levering moet worden verzonden;

 • indien het een standaardlevering betreft, uw aanvraag met het bedrag van € 136,13 (excl. BTW).

De

hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

,
namens deze,

Chr. G. Spanjaard

hoofddirecteur

Terug naar begin van de pagina