Besluit vervanging archiefbescheiden (aanvragen toekenning huursubsidie)

Geldend van 01-09-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 juni 2003, kenmerk MIO-2003042498, houdende vervanging archiefbescheiden

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995,

Besluit:

In de dynamische en semi-statische fase over te gaan tot vervanging van op termijn te vernietigen archiefbescheiden.

De vervanging vindt plaats door middel van een digitale kopie en microverfilming volgens de standaardeisen die de Rijksarchiefdienst aan vervanging stelt. De originele archiefbescheiden zullen aansluitend vernietigd worden. De digitaal opgeslagen archiefbescheiden zullen gedurende de vastgestelde bewaartermijnen in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard. Hierbij geldt, dat indien door voortschrijding van de technologie, dan wel vervanging van de gebruikte technologie, dan wel door achteruitgang van de gegevensdrager, dan wel vermindering van de kwaliteit van de digitaal opgeslagen archiefbescheiden, conversie naar een nieuwe drager of migratie zal plaatsvinden.

Bij de overweging om tot vervanging over te gaan, is rekening gehouden met het feit dat de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed niet aanwezig wordt geacht nu sprake is van vervanging van op termijn te vernietigen archiefbescheiden.

Bij de overweging om tot vervanging over te gaan, is voorts rekening gehouden met het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek.

De vervanging betreft de op grond van de Huursubsidiewet ingediende aanvragen om toekenning van huursubsidie en alle daarbij behorende bescheiden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 juni 2003

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze,
de

directeur Informatiemanagement en Organisatie

,

E.G.M. Edelbroek

Terug naar begin van de pagina