Uitvoeringsregeling Tipp 2003

[Regeling vervallen per 15-12-2004.]
Geldend van 14-06-2003 t/m 14-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 juni 2003, nr. WJZ 3014355, houdende regels ter uitvoering van het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000 (Uitvoeringsregeling TIPP 2003)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 4, en 6, eerste lid, van het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 15-12-2004]

Het in artikel 3, eerste lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt vastgesteld op € 5 105 000.

Artikel 3

[Vervallen per 15-12-2004]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van het besluit wordt vastgesteld op € 20 420 000.

  • 2 Het in het eerste lid genoemde bedrag is beschikbaar voor de aanvragen die zijn ontvangen in de in artikel 4 genoemde periode.

Artikel 4

[Vervallen per 15-12-2004]

Aanvragen om subsidie op grond van het besluit moeten in 2003 zijn ontvangen in de periode die aanvangt op 9 juni en eindigt op 22 september om 12.00 uur.

Artikel 5

[Vervallen per 15-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 15-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Tipp 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 juni 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina