Overgangsregeling subsidie gefuseerde rec's i.o.

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 21-06-2003 t/m 22-01-2014

Overgangsregeling subsidie gefuseerde rec's i.o.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 2 juncto 4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet overige OCenW-subsidies

Overwegende dat:

Een aantal rec's in een laat stadium, op basis van de regio-indeling is gefuseerd.

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. rec:

  regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de WEC

 • b. rec i.o.:

  regionaal expertisecentrum in oprichting gesubsidieerd op grond van de Vijfde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting voor het schooljaar 2002 - 2003.

 • c. regio-indeling:

  indeling van regio's zoals opgenomen in bijlage A van het Besluit leerlinggebonden financiering.

Artikel 2. Subsidieverlening

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Aan een rec dat wordt gevormd door de samenvoeging van twee rec's i.o. wordt subsidie toegekend.

 • 2 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks verleend gedurende het tijdvak 1 augustus 2003 tot en met 31 juli 2007.

 • 3 Het doel van de subsidie is om deze rec's in staat te stellen om de organisatorische structuren zoals die binnen de rec's i.o. ontwikkeld zijn aan te passen aan de nieuwe situatie.

Artikel 3. Bedrag en beschikbaarstelling subsidie

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt € 27.200,- per rec per schooljaar dat gevormd is uit twee rec's i.o.

 • 2 De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt in twaalf maandelijkse termijnen beschikbaar gesteld.

Artikel 4. Aanvraag

[Vervallen per 23-01-2014]

Om voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen dient het rec voor 1 juli 2003 een aanvraag in te dienen bij:

 • Centrale Financiën Instellingen Postbus 606 2700 ML Zoetermeer t.a.v. CFI/BPO/PPA

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

[Vervallen per 23-01-2014]

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, dient het rec te bestaan uit twee rec's in oprichting die op basis van de regio-indeling zijn samengevoegd tot één rec.

Artikel 6. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De financiële verantwoording wordt jaarlijks uiterlijk 1 november en voor het eerst uiterlijk 1 november 2004 ingediend bij de Centrale financiën instellingen (Cfi) t.a.v. Unit BPO/PPV.

 • 2 Het financieel verslag gaat vergezeld van een verklaring omtrent de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3 De accountantsverklaring bevat tevens een oordeel over de naleving van de subsidievoorwaarden door de subsidieontvanger.

 • 4 De vaststelling van de subsidie vindt achteraf plaats. Indien uit de financiële verantwoording blijkt dat de subsidie niet is besteed conform de bepalingen van deze regeling, kan de minister de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 7. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal melding worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling bekend is gemaakt.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Overgangsregeling subsidie gefuseerde rec's i.o.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina