Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Geldend van 21-12-2005 t/m heden

Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de artikelen 34a, eerste lid, 71a, negende lid, en 71b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Regeling procesgang eerste ziektejaar;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Inhoud van het reïntegratieverslag

 • 1 Voor het indienen van het reïntegratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 • 2 Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het reïntegratieverslag weergegeven:

  • a. de probleemanalyse;

  • b. het plan van aanpak;

  • c. het actueel oordeel bij de probleemanalyse;

  • d. de eindevaluatie;

  • e. de medische informatie;

  • f. het oordeel van de werknemer.

 • 3 De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 • 4 De noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst, de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer, en de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, bedoeld in artikel 6, onderdelen a, c, d en e, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 • 7 Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 • 8 Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 • 9 De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, bedoeld in artikel 6, onderdelen i en k, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 • 10 De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, bedoeld in artikel 6, onderdelen i en k, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

Artikel 2a. Verkort reïntegratieverslag Ziektewet

 • 1 Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling, of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort reïntegratieverslag Ziektewet.

 • 2 Voor het indienen van een verkort reïntegratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 • 3 Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort reïntegratieverslag Ziektewet weergegeven:

  • a. de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst, gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer, de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, een en ander als bedoeld in artikel 6, onder a tot en met e, van de regeling;

  • b. de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;

  • c. het oordeel van de werknemer.

Artikel 3. Herstellen van tekortkomingen

 • 1 Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen om het reïntegratieverslag te verstrekken of aan te vullen indien:

 • 3 Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het reïntegratieverslag te verstrekken of aan te vullen indien:

  • a. de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het reïntegratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;

  • b. de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een reïntegratieverslag;

  • c. het oordeel van de werknemer bij het reïntegratieverslag ontbreekt, of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;

  • d. een of meer elementen van het reïntegratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid of artikel 2a, derde lid, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 • 4 De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen, en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 • 5 De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 • 6 Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het reïntegratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld, en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te behandelen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 6 juni 2003

T.H.J. Joustra

voorzitter Raad van bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina