Tijdelijke regeling bijzonder politiecellencomplex Zeist

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 15-12-2003 t/m 31-12-2004

Regeling van 6 juni 2003, nr. EA2003/61158, tot vaststelling van tijdelijke regels over de inrichting van een bijzonder politiecellencomplex te Zeist (Tijdelijke regeling bijzonder politiecellencomplex Zeist)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 15, vijfde en zesde lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. bijzonder politiecellencomplex: het politiecellencomplex, gevestigd op het terrein van het Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, te Zeist, en

  • b. bijzondere cel: een afsluitbare ruimte geschikt voor het dag- en nachtverblijf van een of meer personen, onderdeel uitmakend van een bijzonder politiecellencomplex.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling politiecellencomplex is van overeenkomstige toepassing op het bijzondere politiecellencomplex, met dien verstande dat:

  • a. in afwijking van artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van die regeling, een bijzondere cel is voorzien van ten minste een tafelblad, twee stoelen, een stapelbed, een kledingkast alsmede een toilet en een wastafel met spiegel, en

  • b. in afwijking van artikel 13, eerste lid, van de Regeling politiecellencomplex, een bijzonder politiecellencomplex wordt gebruikt voor het insluiten van personen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Wanneer meerdere personen in een bijzondere cel worden geplaatst draagt de korpsbeheerder er zorg voor dat:

  • a. niet is gebleken van ongeschiktheid van met meer op een cel te worden geplaatst,

  • b. er afwisseling in het dagprogramma wordt geboden, en

  • c. is voorzien in een recreatieruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 april 2003.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina