Wijzigingsbesluit Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing (laten vervallen onderscheid projecten, enz.)

[Regeling vervallen per 28-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 27-06-2003 t/m 31-12-2010

Besluit van 5 juni 2003 tot wijziging van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing (laten vervallen van het onderscheid tussen kleine en grote projecten, opheffing Commissie innovatie stedelijke vernieuwing)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 februari 2003, nr. MJZ2003008853, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 19 van de Wet stedelijke vernieuwing;

De Raad van State gehoord (advies van 18 april 2003, nr. W08.03.0059/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 mei 2003, nr. MJZ 2003047826, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juni 2003

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S. M. Dekker

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina