Besluit overlegplatform post en telecommunicatie

[Regeling vervallen per 02-08-2006.]
Geldend van 12-06-2003 t/m 01-08-2006

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 5 juni 2003, nr. WJZ/03/02679, tot instelling van het overlegplatform post en telecommunicatie (Besluit overlegplatform post en telecommunicatie)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-08-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. overlegplatform: het overlegplatform post en telecommunicatie.

Artikel 2

[Vervallen per 02-08-2006]

 • 1 Er is een overlegplatform post en telecommunicatie.

 • 2 In het overlegplatform wordt overleg gevoerd met het oog op het inventariseren van de zienswijzen van de deelnemers over beleidsvoornemens op het terrein van post en telecommunicatie.

 • 3 De minister stelt in het overlegplatform beleidsvoornemens op het terrein van post en telecommunicatie aan de orde die van aanzienlijke invloed zijn op de bij deze sectoren betrokken belangen.

 • 4 Het overlegplatform kan bij de minister onderwerpen voordragen om aan de orde te stellen in het overlegplatform. Tevens kan het overlegplatform de minister verzoeken met betrekking tot bepaalde ontwikkelingen op het terrein van post en telecommunicatie overleg te voeren in het overlegplatform.

 • 5 Het overlegplatform brengt binnen vier weken na gevoerd overleg over een door de minister voorgelegd beleidsvoornemen zijn gezichtspunten schriftelijk ter kennis van de minister.

Artikel 3

[Vervallen per 02-08-2006]

 • 1 De minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter van het overlegplatform. Behoudens de eerste benoeming gaat de minister niet over tot benoeming van de voorzitter dan nadat het overlegplatform hierover is gehoord.

 • 2 De benoeming van de voorzitter geschiedt voor een periode van 4 jaar. De voorzitter kan eenmaal worden herbenoemd.

 • 3 De voorzitter heeft in het overlegplatform zitting zonder last.

 • 4 Het overlegplatform wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 4

[Vervallen per 02-08-2006]

 • 1 De minister wijst een ambtenaar werkzaam bij het ministerie aan als secretaris van het overlegplatform.

 • 2 De secretaris is voor zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan het overlegplatform.

Artikel 5

[Vervallen per 02-08-2006]

 • 1 De minister wijst de deelnemers aan die in het overlegplatform zitting hebben.

 • 2 Als deelnemers kunnen worden aangewezen vertegenwoordigers van brancheorganisaties alsmede andere belanghebbenden die naar het oordeel van de minister een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan het totstandkomen van een evenwichtig oordeel over de aan het overlegplatform voorgelegde beleidsvoornemens.

 • 3 Belanghebbenden die aangewezen wensen te worden als deelnemer dienen hiertoe binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd verzoek bij de minister in.

 • 4 Binnen twaalf weken na publicatie van dit besluit en vervolgens elk jaar in de maand mei publiceert de minister in de Staatscourant een overzicht van de deelnemers aan het overlegplatform.

 • 5 Na de eerste publicatie van het overzicht van de deelnemers aan het overlegplatform kunnen belanghebbenden die aangewezen wensen te worden als deelnemer hiertoe een gemotiveerd verzoek bij de minister indienen.

Artikel 6

[Vervallen per 02-08-2006]

De minister wijst de ambtenaren aan die hem in het overlegplatform vertegenwoordigen.

Artikel 7

[Vervallen per 02-08-2006]

De voorzitter kan op verzoek van de minister of van eenderde van de deelnemers aan het overlegplatform anderen dan de deelnemers aan het overlegplatform uitnodigen deel te nemen aan het overleg over bepaalde aangelegenheden voorzover die personen een bijzonder bijdrage kunnen leveren aan dat overleg.

Artikel 9

[Vervallen per 02-08-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juni 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina