Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003

[Regeling vervallen per 03-05-2014.]
Geldend van 03-08-2003 t/m 02-05-2014

Verordening van het Productschap Wijn van 4 juni 2003, houdende regels ter zake van aflevering Franse AOC-wijn (Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003)

Het bestuur van het Productschap Wijn;

Gelet op de artikelen 93, 95 en 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, alsmede op de artikelen 2, 4, 12 en 13 van de lnstellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

 • 1 Deze verordening verstaat onder:

  a.

  productschap

  :

  Productschap Wijn;

  b.

  voorzitter

  :

  voorzitter van het productschap;

  c.

  ondernemer

  :

  de natuurlijke- of rechtspersoon waarvoor het productschap is ingesteld en die wijn invoert dan wel uitslaat in de zin van de Wet op de accijns;

  d.

  A.I.D.

  :

  de Algemene lnspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  e.

  oogstjaar

  :

  het tijdvak dat aanvangt op 1 september van enig jaar en eindigt op 31 augustus daarop volgend.

 • 2 Onder Franse AOC-wijn nieuwe oogst wordt verstaan een v.q.p.r.d.-wijn als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1493/99 die:

  • a. een vluchtig zuurgehalte heeft dat geringer is dan 0,60 gram per liter, uitgedrukt in zwavelzuur resp. 12,25 milli-equivalenten per liter en

  • b. recht heeft op een van de volgende gecontroleerde benamingen van oorsprong:

   • 1. rode wijn: "Beaujolais", "Beaujolais supérieur”, "Beaujolais", gevolgd door de naam van de gemeente waaruit de betrokken wijn afkomstig is, "Beaujolais-Villages". "Cotes du Rhone" (vins de café), "Coteaux du Tricastin", Cotes du Ventoux”, "Coteaux du Languedoc", "Touraine" (wijn verkregen uit druiven van de wijnstoksoort Gamay N), "Anjou" (wijn verkregen uit druiven van de wijnstoksoort Gamay N), "Gaillac" (wijn verkregen uit druiven van de wijnstoksoort Gamay N) "Coteaux du Lyonnais", "Cotes du Roussillon"; deze wijnen mogen niet meer dan 2 gram restsuiker per liter bevatten;

   • 2. rosewijn: "Beaujolais", "Beaujolais supérieur”, "Beaujolais", gevolgd door de naam van de gemeente waaruit de betrokken wijn afkomstig is, "Beaujolais-Villages", "Mcon", “Cotes du Rhone", "Tavel", "Coteaux du Tricastin", Totes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine", "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur”, Coteaux du Lyonnais". "Cotes du Roussillon".

   • 3. witte wijn: "Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Macon", “Macon superieur", Macon" gevolgd door de naam van de gemeente waaruit de betrokken wijn afkomstig is, "Macon-Villages", "Coteaux du Tricastin", Cotes du Ventoux", “Muscadet”, “Gaillac” (slechts in geëtiketteerde flessen) "Coteaux du Lyonnais", "Cotes du Roussillon"en

  • c. ten verkoop pleegt te worden aangeboden in de eerste helft van het oogstjaar, waarin de druiven waaruit de wijn is bereid, zijn geoogst.

§ 2. Verboden

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

Het is de ondernemer verboden Franse AOC-wijn nieuwe oogst voor de derde donderdag van november van het oogstjaar:

 • a. af te leveren of te doen afleveren aan anderen dan aan ondernemers in Nederland die de handel in wijn uitoefenen, en/of

 • b. voorhanden te hebben in voor particulieren toegankelijke ruimten.

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

Het is de ondernemer verboden Franse AOC-wijn nieuwe oogst in glazen flessen in bezit te hebben voor 22.00 uur van de vrijdag, voorafgaand aan de derde donderdag van november van het oogstjaar.

Artikel 4

[Vervallen per 03-05-2014]

 • 1 Het is verboden Franse AOC-wijn nieuwe oogst op fust in bezit te hebben voor 31 oktober van het oogstjaar.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 3 is het de ondernemer, die Franse AOC-wijn nieuwe oogst op fust in bezit heeft in de periode gelegen tussen 31 oktober en de derde donderdag van november van het oogstjaar, toegestaan deze te bottelen of te doen bottelen, mits

  • a. de A.I.D. daarvan tenminste 48 uur van te voren in kennis wordt gesteld;

  • b. de verpakking wordt voorzien van de mededeling " niet ten verkoop aanbieden aan de consument voor de derde donderdag in november";

  • c. op het etiket wordt vermeld: "primeur" of "nieuw" alsmede het oogstjaar.

Artikel 5

[Vervallen per 03-05-2014]

De bij deze verordening gestelde regels zijn mede verbindend voor derden voor zover zij handelingen verrichten, die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld plegen te worden verricht.

Artikel 6

[Vervallen per 03-05-2014]

 • 1 De voorzitter kan bij besluit namens het bestuur de data genoemd in deze verordening wijzigen, indien de Franse wetgeving hiertoe aanleiding geeft.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 7

[Vervallen per 03-05-2014]

Op overtreding van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,- per overtreding.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 03-05-2014]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De in artikel 7 bedoelde geldboete is van toepassing tot het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet "Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiek-rechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)", Kamerstukken nr. 27025, tot wet wordt verheven en in werking treedt.

Artikel 9

[Vervallen per 03-05-2014]

De Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 1993 wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003.

Den Haag, 4 juni 2003

J.H.M. Kienhuis,

voorzitter

W.F. de Graaf,

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 24 juli 2003.

Terug naar begin van de pagina