Taakomschrijving staatssecretaris Defensie

[Regeling vervallen per 10-03-2007 met terugwerkende kracht tot en met 22-02-2007.]
Geldend van 07-06-2003 t/m 21-02-2007

Taakomschrijving staatssecretaris Defensie

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-03-2007]

De Staatssecretaris van Defensie, de heer C. van der Knaap, is binnen de grenzen van het door de Minister van Defensie vastgestelde beleid belast met het behartigen van de aangelegenheden betreffende de krijgsmacht voor zover het gaat om:

  • - het personeelsbeleid,

  • - de materieelvoorziening,

  • - nationale bestuurlijke aangelegenheden,

  • - de bedrijfsvoering met inbegrip van geautomatiseerde informatievoorziening,

  • - alsmede andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.

Artikel 2

[Vervallen per 10-03-2007]

De ministeriële beschikking van 23 juli 2002, nr. C2002/310/2002002624, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 10-03-2007]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dag van ondertekening.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst. Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de Minister-President.

`s-Gravenhage, 3 juni 2003

De

Minister

van Defensie,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina