Regeling vergoedingen voorzitter en leden Raad van advies SVB

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris M. Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juni 2003, Directie Uitvoering Werk en Inkomen, nr. W&I/SIU/03/40754 houdende regels inzake de vergoedingen van de leden van de Raad van advies van de Sociale verzekeringsbank (Regeling vergoedingen voorzitter en leden Raad van advies SVB).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. SVB: Sociale verzekeringsbank;

  • b. Raad van advies: Raad van advies SVB;

  • c. Voorzitter: de voorzitter, tevens lid van de Raad van advies;

  • d. Lid: een lid van de Raad van advies, niet zijnde de voorzitter.

Artikel 2. Jaarlijkse vergoeding voorzitter

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De voorzitter ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 14.128,74

  • 2 Dit bedrag wordt aangepast aan de salarisontwikkeling van rijksambtenaren.

Artikel 3. Jaarlijkse vergoeding lid

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Een lid ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 11.773,91

  • 2 Dit bedrag wordt aangepast aan de salarisontwikkeling van rijksambtenaren.

Artikel 4. Kostenvergoeding voorzitter en leden

[Vervallen per 01-01-2009]

De voorzitter en de leden hebben recht op een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Artikel 5. Uitvoering van deze regeling

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De kosten die voortvloeien uit deze regeling komen ten laste van de SVB.

  • 2 De SVB is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen voorzitter en leden Raad van advies SVB.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juni 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina