Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst

Geraadpleegd op 02-02-2023.
Geldend van 05-06-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juni 2003, nr. AZ/B&ADIV/2003/34358 houdende vervanging van archiefbescheiden

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 7 en 9, eerste lid, Archiefwet 1995 en de artikelen 2,6 en 8, Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

De dossiers Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst (TEGMD) over de jaren 1990-1997 te vervangen overeenkomstig artikel 2, 3 en 4 van dit Besluit.

Artikel 2

De gegevens uit de bovengenoemde dossiers worden op een juiste en volledige wijze in de Reproducties op microfilm weergegeven. Bij het nemen van het besluit is vastgesteld dat de mogelijke culturele waarde en het belang van de informatie die in de archiefbescheiden voorkomt, niet worden geschaad.

Artikel 3

De oorspronkelijke archiefbescheiden worden om redenen van efficiënt beheer vernietigd.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 2 juni 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal

,

J.H. Maas

Naar boven