Benoeming leden Werkgroep Advies Wet wapens en munitie

[Regeling vervallen per 03-06-2007.]
Geldend van 03-06-2003 t/m 02-06-2007

Besluit van de Minister van Justitie van 2 juni 2003, nr.5228151/503, tot aanwijzing van de leden van de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie en tot vaststelling van de bezoldiging voor secretariaatswerkzaamheden terzake

De Minister van Justitie,

Gelet op de complexiteit van de vuurwapenproblematiek;

Van mening dat daarin een geïntegreerde aanpak aangewezen is;

Besluit:

In te stellen de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie.

Artikel 1

[Vervallen per 03-06-2007]

Tot lid van de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie worden benoemd:

 • mr. M.R.A. van IJzendoorn, officier van Justitie te Amsterdam, voorzitter;

  mw. Mr. F. Dekkers, officier van Justitie te Amsterdam, plv. voorzitter;

 • mw. E.A.M. Vervloed, KLPD, dienst NRI, Bureau Ondersteuning LBWM, secretaris;

 • mr. J. Bruinsma, ministerie van Justitie, directie Wetgeving, lid;

 • drs. A. Moolenaar, ministerie van Justitie, directie Opsporingsbeleid, lid;

 • mr. N. Romijn, ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, lid;

 • drs. P.M.A. Dekkers, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, directie Politie, lid;

 • dhr. H.J. Ham, KLPD, dienst NRI, LBWM, lid;

 • dhr. J.C. Groothuis, KLPD, dienst NRI, Bureau Ondersteuning LBWM, lid;

 • dhr. P. Oosterlee, Koninklijke Marechaussee, District Luchtvaart, lid;

 • dhr. W. Kerkhoff, Nederlands Forensisch Instituut, lid;

 • dhr. K. Leenman, FIOD-Economische Controle Dienst, lid;

 • dhr. F.W.M. Welkamp, LSOP, Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde, lid;

 • dhr. A.M.A. Moeskops, Regiopolitie Brabant Noord, lid;

 • dhr. P. Tjeertes, Regiopolitie Zaanstreek - Waterland, lid;

 • dhr. G. de Vlieg, Regiopolitie Rotterdam - Rijnmond, lid.

Artikel 2

[Vervallen per 03-06-2007]

Aan personeel, verbonden aan het Bureau Ondersteuning van het Landelijk Bureau Wapens en Munitie van de dienst Recherche van het KLPD wordt, indien er sprake is van extra werkzaamheden in overuren ten behoeve van de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie, daarvoor bezoldiging toegekend conform de bij het KLPD vigerende bezoldigingsregelingen. Het hiermee gemoeide bedrag kan tot een bij reglement bepaald maximum worden gedeclareerd bij de directie Opsporingsbeleid van het ministerie van Justitie, welke directie hiertoe een voorziening treft.

Artikel 3

[Vervallen per 03-06-2007]

De Werkgroep brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Minister van Justitie op het onderhavige terrein.

Artikel 4

[Vervallen per 03-06-2007]

De Werkgroep Advies Wet wapens en munitie regelt haar werkzaamheden conform een reglement dat door de plenaire vergadering van de Werkgroep bij de aanvang van haar werkzaamheden wordt goedgekeurd.

Artikel 5

[Vervallen per 03-06-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 juni 2003.

Dit besluit vervalt met ingang van 3 juni 2007.

Artikel 5

[Vervallen per 03-06-2007]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift aan de benoemde leden worden gezonden.

Den Haag, 2 juni 2003

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

C.W.M. Dessens

,

Directeur-Generaal Rechtshandhaving

Terug naar begin van de pagina