Rechtspositiebesluit WPO/WEC

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-07-2015

Besluit van 27 mei 2003 onder meer houdende de vaststelling van een geactualiseerde tekst van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Rechtspositiebesluit WPO/WEC)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 februari 2002, nr. WJZ 2002/5881 (2908), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan na overleg met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 33, tweede lid, 64, 120, 123 en 185 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 33, tweede lid, 66, 117 en 120 van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 38a, tweede lid, 153, tweede lid, 184, 233 en 235 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 3, eerste en negende lid, 5, derde lid, en 18 van de Ziekenfondswet en de artikelen 125, eerste lid, en 134 van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2002, nr. WO5.02.0075/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 21 mei 2003, nr. WJZ/2003/10861 (2908);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging voor het bijzonder onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Titel 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • b. tijdelijke dienst: het dienstverband van bepaalde duur;

 • c. vaste dienst: het dienstverband van onbepaalde duur;

 • d. instelling:

 • e. betrokkene:

  • 1°. een lid van het personeel dat door een bevoegd gezag is benoemd ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan door het bevoegd gezag in stand gehouden instellingen als bedoeld in onderdeel d, onder 1°;

  • 2°. een lid van het personeel dat door een bevoegd gezag is benoemd ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan door het bevoegd gezag in stand gehouden instellingen als bedoeld in onderdeel d, onder 2°;

  • 3°. een lid van het personeel dat door een bevoegd gezag is benoemd ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan door het bevoegd gezag in stand gehouden instellingen als bedoeld in onderdeel d, onder 3°;

 • f. bevoegd gezag:

  • 1°. ten aanzien van de instellingen genoemd in onderdeel d, onder 1° of 2° voor wat betreft:

   • een openbare of uit de openbare kas bekostigde school:

    • a. het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen,

    • b. het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan,

    • c. de openbare rechtspersoon, bij verordening door een of meer gemeenteraden ingesteld,

    • d. de stichting, opgericht tot instandhouding van een of meer openbare en een of meer bijzondere scholen,

   • een bijzondere school: het schoolbestuur;

  • 2°. ten aanzien van de instellingen genoemd in onderdeel d, onder 3°: het bestuur;

 • g. werktijdfactor: het gedeelte van de normbetrekking waarvoor een personeelslid is benoemd, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op vier cijfers achter de komma;

 • h. inspectie: de inspectie van het onderwijs, belast met het toezicht op de desbetreffende instelling;

 • i. normbetrekking: de betrekking of de betrekkingen waarvan de omvang op jaarbasis na aftrek van het verlof op grond van artikel 12 respectievelijk artikel 17, tweede lid, eerste volzin en na aftrek van het verlof op grond van artikel 33, gelijk is aan 1659 uren en waarbij de gemiddelde weektaak op jaarbasis gelijk is aan 36,86 uren;

 • j. bezoldiging: de som van het salaris en de toelagen, genoemd in de artikelen 98, 115, 180, 181 en 273, tweede en derde lid, waarop de betrokkene ingevolge dit besluit aanspraak heeft;

 • k. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 • l. pensioen: een pensioen als bedoeld in en vastgesteld bij of krachtens de Wet privatisering ABP;

 • m. schooljaar: het administratieve schooljaar, zijnde het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli;

 • n. benoeming of aanstelling: de benoeming in algemene dienst van een bevoegd gezag, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 34, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

 • o. akte van benoeming: de akte van benoeming bij het bijzonder onderwijs dan wel de akte van aanstelling bij het openbaar onderwijs, bedoeld in titel 2 van hoofdstuk 1;

 • p. echtgeno(o)t(e): voor de toepassing van dit besluit wordt onder echtgenote of echtgenoot mede begrepen de levenspartner met wie de betrokkene samenwoont en – met het oogmerk duurzaam samen te leven – een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding, dan wel de persoon met wie een geregistreerd partnerschap is aangegaan, waarbij geldt dat tegelijkertijd slechts één persoon als levenspartner of geregistreerde partner kan worden aangemerkt en waarbij tevens geldt dat Onze Minister kan verlangen dat een schriftelijke verklaring van een notaris wordt overgelegd waaruit blijkt dat een samenlevingscontract als bedoeld in de eerste volzin is gesloten;

 • q. salarisschaal: de bij een functie horende schaal.

Artikel 5. Wijzigingen salarisbedragen, toelagen en tegemoetkomingen

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 2. Akte van benoeming, verklaring omtrent het gedrag en sollicitatiecode

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 9. Verklaring omtrent het gedrag

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 10. Sollicitatiecode, vaststelling en tervisielegging

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 3. Vakantieverlof en buitengewoon verlof

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Vakantieverlof onderwijsgevend personeel

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 13. Bijzonder vakantieverlof in verband met vakantiespreiding

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 14. Vakantieverlof kort-tijdelijk personeel

[Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Buitengewoon verlof

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 20. Kort buitengewoon verlof (imperatief)

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 21. Kort buitengewoon verlof in verband met nascholing

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 22. Kort buitengewoon verlof (facultatief)

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 23. Lang buitengewoon verlof (facultatief)

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 24. Lang buitengewoon verlof in het persoonlijk belang

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 25. Lang buitengewoon verlof mede in het algemeen belang

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 26. Lang buitengewoon verlof overwegend in het algemeen belang

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 27. Lang buitengewoon verlof voor politieke functies (imperatief)

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 28. Afloop lang buitengewoon verlof

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 30. Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden (imperatief)

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 31. Buitengewoon verlof in verband met ouderschap (algemeen)

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 31a. Betaald buitengewoon verlof in verband met ouderschap

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 31b. Aanspraken bij samenloop van rechten op grond van de artikelen 31 en 31a

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 31c. Verplichting tot terugbetaling en tot acties ter financiering van het verlof

[Vervallen per 04-10-2006]

§ 4. Verlof in verband met arbeidsduurverkorting

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 32. Verlof i.v.m. arbeidsduurverkorting

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 33. Verlof in verband met niet genoten arbeidsduurverkorting onderwijsgevend personeel

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 33a. Flexibele invulling arbeidsduur

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 7. Verplaatsingskosten

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 52. Standplaatsbetrekking bij vervangingswerkzaamheden

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 53. Aanspraak op tegemoetkoming in verhuiskosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 54. Aanspraak op een tegemoetkoming in verhuiskosten ter zake van het betrekken of verlaten van een dienstwoning

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 55. De hoogte van de tegemoetkoming in verhuiskosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 56. Samenloop verhuiskostenvergoedingen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 57. Geen aanspraak op verhuiskostenvergoeding

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 58. Terugbetaling tegemoetkoming verhuiskosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 59. Aanspraak op tegemoetkoming in de reiskosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 60. Evenredige vermindering tegemoetkoming in de reiskosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 61. Aanspraak aantal kalendermaanden per jaar tegemoetkoming in de reiskosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 62. Maximering reiskostenvergoeding

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 63. Aanspraak op tegemoetkoming in pensionkosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 64. Aanspraak op tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 65. Aanvraag en toekenning tegemoetkomingen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 66. Aanspraak op vergoeding van de reis- en verblijfkosten bij geneeskundig onderzoek

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 8. Jubileumgratificatie

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 68. Aanspraak op jubileumgratificatie

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 70. Aanspraak op jubileumgratificatie bij meer dan één benoeming

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 71. Geen dubbeltelling diensttijd

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 72. Geen aanspraak op jubileumgratificatie

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 73. Opschorting aanspraak bij lang buitengewoon verlof overwegend of mede in het algemeen belang

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 9. Vakantie-uitkering

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 75. Bedrag van de vakantie-uitkering

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 76. Aanspraak vakantie-uitkering in bijzondere omstandigheden

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 77. Uitbetaling van de vakantie-uitkering

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 10. Studiefaciliteiten onderwijsondersteunend personeel

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 81. Tegemoetkoming in studiekosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 82. Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 11. Algemene bepalingen ten aanzien van formatie en salaris

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Bepalingen geldend voor alle instellingen

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 86. Salaris bij een niet-normbetrekking

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 87. Behoud van functie en betrekkingsomvang

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 88. Maximumschaal, aanloopschalen, begintraject en aanlooptraject

[Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 90. Inschaling bij benoeming na voorafgaande onderwijsfunctie

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 91. Inschaling bij benoeming ingeval van aangehouden onderwijsfunctie

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 92. Vaststelling salaris bij indiensttreding in aansluiting op een betrekking buiten het onderwijs

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 93. Inschaling bij benoeming ingeval van onderbroken carrièrepatroon

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 96. Bevordering naar hogere functie

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 97. Bezoldiging over een gedeelte van de maand

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 99. Inhoudingen wegens verstrekkingen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 103. Gedeeltelijke inhouding bezoldiging

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 104. Aanvang en einde benoeming en doorbetaling bezoldiging

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 106. Tegemoetkoming (schoolspecifieke) knelpunten in de personeelsvoorziening

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 107. Belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 108. Structurele eindejaarsuitkering

[Vervallen per 04-10-2006]

§ 2. Nadere bepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 111. Terugkeer in structurele formatie

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 114. Gratificatie en maandelijkse toelage

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 118. Voorwaarden scholingsplicht

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 120. Persoonsgebonden werkzaamheden

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 12. Salariëring en samenstelling directie

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

§ 2. Instellingen voor basisonderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 132. Lesgebonden taken en deskundigheidsbevordering

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 133. Maximumsalaris normfunctie directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 135. Maximumschaal normfunctie adjunct-directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 136. Wijziging salarisschaal normfunctie adjunct-directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 137. Beëindiging benoeming adjunct-directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 138. Wijziging maximumsalaris normfunctie directeur basisschool

[Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 139. Wijziging maximumsalaris normfunctie directeur speciale school voor basisonderwijs

[Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 140. Toelage schoolleiding basisscholen

[Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 141. Toelage in verband met directeurswerkzaamheden aan een andere instelling

[Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Instellingen voor speciaal onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 144. Lesgebonden taken en deskundigheidsbevordering

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 145. Maximumschaal normfunctie directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 146. Maximumschaal normfunctie adjunct-directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 147. Wijziging carrièrepatroon normfunctie adjunct-directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 148. Beëindiging benoeming adjunct-directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 149. Toelage in verband met directeurswerkzaamheden aan een andere instelling

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 13. Salariëring onderwijsgevend personeel

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 152. Overgang naar functie met een hoger maximumsalaris

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 154. Overgang naar aanloopschaal of hogere aanloopschaal

[Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 155. Overgang aanloopschaal naar maximumschaal

[Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 156. Aanvang en einde benoeming en doorbetaling bezoldiging

[Vervallen per 04-10-2006]

§ 2. Instellingen voor basisonderwijs en centrale diensten

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 159. Lesgebonden taken en deskundigheidsbevordering

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 160. Tijdelijke uitbreiding betrekkingsomvang

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 161. Salaris bij kortdurende vervanging

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 162. Verbruik van rekeneenheden ex-directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 163. Verbruik van rekeneenheden ex-adjunct-directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

§ 3. Instellingen voor speciaal onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 166. Lesgebonden taken en deskundigheidsbevordering

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 167. Tijdelijke uitbreiding betrekkingsomvang

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 168. Salaris bij kortdurende vervanging

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 169. Verbruik van rekeneenheden ex-directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 170. Verbruik van rekeneenheden ex-adjunct-directeur

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 14. Salariëring onderwijsondersteunend personeel

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 172. Formatie onderwijsondersteunend personeel en salarisschalen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 173. Vervulling functie volgens het Besluit in- en doorstroombanen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 175. Vaststelling salaris bij benoeming in een functie volgens het Besluit in- en doorstroombanen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 176. Salarisvaststelling bij overgang van aanloopschaal naar maximumschaal

[Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 177. Salarisvaststelling bij overgang van aanlooptraject naar maximumschaal

[Vervallen per 20-09-2006]

Artikel 178. Bijzonderheden functievervulling

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 180. Toelage onregelmatige dienst

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 181. Garantietoelage onregelmatige dienst

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 184. Arbeidstijdverkorting 60-jarigen en ouder

[Vervallen per 04-10-2006]

§ 2. Normfuncties instellingen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en centrale diensten

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 186. Lesgebonden taken en deskundigheidsbevordering

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 187. Tijdelijke uitbreiding betrekkingsomvang

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 15. Bijzondere bepalingen voor de leraar in opleiding

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 189. Van toepassing verklaring hoofdstukken

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 190. Artikelen die niet van toepassing zijn

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 193. Functiebeschrijving van de leraar in opleiding

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 194. De leer-arbeidsovereenkomst

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 196. Aanspraak op tegemoetkoming in de reiskosten

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 197. Salaris van de leraar in opleiding

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 16. Bevordering arbeidsparticipatie ouderen

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 198. Verlof in het kader van bevordering arbeidsparticipatie ouderen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 200. Flexibele invulling van het verlof

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 200a. Flexibele invulling van het verlof bij vervangingswerkzaamheden

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 202. Toepassing andere regelingen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 203. Wijze waarop verlof wordt toegepast en vastgesteld

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 204. Inkomsten uit arbeid of bedrijf

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 206. Geen aanspraak op verlof bij DOP-uitkering

[Vervallen per 04-10-2006]

Hoofdstuk 2. Overige regelen voor het openbaar onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Titel 3. Disciplinaire straffen of maatregelen

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 220. Gronden voor disciplinaire straffen of maatregelen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 221. Vormen van disciplinaire straffen of maatregelen

[Vervallen per 04-10-2006]

Titel 4. Beëindiging dienstverband

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 227. Beëindiging dienstverband op verzoek

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 228. Beëindiging dienstverband niet op verzoek

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 229. Beëindiging dienstverband van rechtswege

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 230. De termijn van opzegging bij tussentijdse beëindiging van een tijdelijk dienstverband

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 231. De termijn van opzegging bij beëindiging vast dienstverband

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 232. Afwijking opzeggingstermijnen

[Vervallen per 04-10-2006]

Artikel 233. Bezoldiging gedurende opzeggingstermijnen

[Vervallen per 04-10-2006]

Hoofdstuk 3. Overige voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs: commissies van beroep

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Artikel 236. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

In deze titel wordt onder commissie verstaan: de commissie van beroep, bedoeld in artikel 62, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs, dan wel de commissie van beroep, bedoeld in artikel 65, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 237. Het instellen van een commissie

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

Een commissie wordt ingesteld door de besturen van de bijzondere instellingen waarover zij haar werkkring zal uitstrekken. De commissie deelt Onze Minister mee, welke instellingen bij haar zijn aangesloten.

Artikel 238. Regeling verkiezing commissie

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Met inachtneming van de in het tweede tot en met het zesde lid van dit artikel neergelegde voorschriften geschiedt de verkiezing van de commissie aan de hand van een door de besturen van de instellingen op te stellen verkiezingsregeling.

 • 2 De commissie bestaat uit 5 leden en 5 plaatsvervangende leden, waarvan 2 leden en 2 plaatsvervangende leden worden gekozen door de instellingsbesturen, en 2 leden en 2 plaatsvervangende leden door het personeel van de bij de commissie aangesloten instellingen. De 2 leden gekozen door de instellingsbesturen en de 2 leden gekozen door het personeel van de instelling kiezen gezamenlijk het vijfde lid, tevens voorzitter, en zijn plaatsvervanger.

  Bij staking van stemmen beslist het lot, desgewenst na herstemming, tenzij partijen een arbitraire oplossing aanvaarden.

 • 3 Om de 3 jaar treedt één van de door de instellingsbesturen en één van de door het personeel gekozen leden en plaatsvervangende leden af volgens een door de commissie op te stellen rooster.

 • 4 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden gekozen voor de tijd van 3 jaar.

 • 5 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden en plaatsvervangende leden zijn bij aftreden onmiddellijk herkiesbaar.

 • 6 In een opengevallen plaats wordt binnen 6 weken voorzien.

Artikel 239. Vereisten voor lidmaatschap van de commissie

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, lid en plaatsvervangend lid van een commissie kan niet zijn hij die:

  • a. zitting heeft in of in dienst is van het instellingsbestuur of het bestuur van een vereniging van instellingsbesturen, of deel uitmaakt van het personeel van een instelling waarover de commissie waarvan hij deel uitmaakt, haar werkkring uitstrekt;

  • b. in dienst is van een vereniging van onderwijzend personeel dan wel zitting heeft in een bestuur van een vereniging als bedoeld in artikel 64 van de Wet op het primair onderwijs of artikel 66 van de Wet op de expertisecentra, waarvan het lidmaatschap open staat voor personeel van instellingen waarvoor de commissie waarvan hij deel uitmaakt, is ingesteld;

  • c. deel uitmaakt van de rijksinspectie.

 • 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter kan slechts zijn hij die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft verkregen op grond van een met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in het Nederlands recht aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.

Artikel 240. Kennisgeving samenstelling commissie

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Zodra hij verkozen is, geeft de voorzitter aan Onze Minister en aan de bij de commissie aangesloten instellingsbesturen onverwijld kennis van de samenstelling van de commissie, onder vermelding van zijn adres en eventuele andere gegevens die hij van belang acht.

 • 2 Wijziging van deze gegevens deelt de voorzitter onverwijld eveneens mee.

Artikel 241. Huishoudelijk reglement van de commissie