Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol

Geldend van 06-06-2003 t/m heden

Besluit houdende verlening van mandaat aan het Schadeschap Luchthaven Schiphol van de bevoegdheid op grond van artikel 8.31 van de Wet luchtvaart

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

De bevoegdheid terzake van de behandeling van en de besluitvorming inzake een aanvraag als bedoeld in artikel 8.31 van de Wet luchtvaart, wordt gemandateerd aan de besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol, bedoeld in artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 20 februari 2003. Dit besluit vervalt met ingang van het tijdstip waarop overeenkomstig artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol, het besluit tot wijziging van de genoemde regeling in verband met de overdracht van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 8.31 van de Wet luchtvaart, aan het algemeen bestuur van het Schadeschap Luchthaven Schiphol, in werking is getreden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina