Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs gemeente Haarlem

[Regeling vervallen per 17-11-2004.]
Geldend van 30-05-2003 t/m 16-11-2004

Regeling van 26 mei 2003, strekkende tot aanwijzing van parkeercontroleurs van de afdeling Parkeerzaken van de gemeente Haarlem tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Parkeerzaken van de gemeente Haarlem van 4 april 2003;

Gelet op:

 • artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993,

 • artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering,

 • het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-11-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 17-11-2004]

De personen werkzaam bij de afdeling Parkeerzaken van de sector Publieksdienst van de gemeente Haarlem die de functie van parkeercontroleur vervullen zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 17-11-2004]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot de opsporing van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:

  • a. de Wegenverkeerswet 1994; de toepassing van deze bevoegdheid dient zich te beperken tot stilstaand verkeer met uitzondering van de artikelen 5, 6, 10, 60, 62 en 82 van het RVV 1990;

  • b. de artikelen 177, 179, 180, 184, 266, 267 en 435, onder ten vierde, van het Wetboek van Strafrecht;

  • c. de Verordeningen en of Keuren voorzover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Haarlem.

Artikel 4

[Vervallen per 17-11-2004]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 17-11-2004]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Haarlem.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Kennemerland.

Artikel 6

[Vervallen per 17-11-2004]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 17-11-2004]

 • 1 De directeur van de sector Publieksdienst van de gemeente Haarlem brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 17-11-2004]

Het Besluit BOA parkeercontroleurs parkeercontroleurs gemeente Haarlem van 29 januari 1996, kenmerk 96/6025-7889/Asd, nadien gewijzigd bij besluit van 17 november 1999, kenmerk 99/6025-7889/1 Asd, wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 17-11-2004]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 8 van dit besluit omschreven besluit, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 17-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 17 november 2004.

Artikel 11

[Vervallen per 17-11-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs gemeente Haarlem.

Dit besluit zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 26 mei 2003.

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

A.A.A.M. Huldy

Terug naar begin van de pagina