Instellingsbesluit projectorganisatie InterCoach

[Regeling vervallen per 23-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 23-12-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van 22 mei 2003, houdende instelling van de projectorganisatie InterCoach en verlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de projectleider van deze projectorganisatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6a, tweede lid, onder e, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de projectorganisatie:

de projectorganisatie InterCoach;

b. de projectleider:

degene die is belast met de leiding van de projectorganisatie.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2006]

  • 1 De projectorganisatie ressorteert rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal.

  • 2 Aan het hoofd van de projectorganisatie staat een projectleider.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2006]

De projectorganisatie heeft de volgende taken:

  • a. het organiseren van een leergang en follow-up voor directeuren met talent voor coachen;

  • b. het bemiddelen bij coachtrajecten tussen tot coach opgeleide directeuren en collega's van andere ministeries;

  • c. het onderhouden van een kwaliteitssysteem ter borging van de coachtrajecten.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2006]

  • 2 De plaatsvervangend secretaris-generaal stelt de jaarplannen vast van de projectorganisatie. Gegeven het budget dat door de secretaris-generaal aan de plaatsvervangend secretaris-generaal ter beschikking is gesteld, kent de plaatsvervangend secretaris-generaal aan de projectleider de budgetten toe waarover deze mag beschikken. De plaatsvervangend secretaris-generaal bewaakt de voortgang van de uitvoering van jaarplannen van de projectorganisatie.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit projectorganisatie InterCoach.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 mei 2003

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

de plv. secretaris-generaal, wnd.

J.H. Maas.

Terug naar begin van de pagina