Instellingsbesluit projectorganisatie Secretaressen bij het Rijk

[Regeling vervallen per 26-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004.]
Geldend van 25-05-2003 t/m 30-06-2004

Regeling van 22 mei 2003, houdende instelling van de projectorganisatie Secretaressen bij het Rijk en verlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de projectleider van deze projectorganisatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6a, tweede lid, onder e, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de projectorganisatie:

de projectorganisatie Secretaressen bij het Rijk;

b. de projectleider:

degene die is belast met de leiding van de projectorganisatie.

Artikel 3

[Vervallen per 26-12-2004]

  • 1 De projectorganisatie ressorteert rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal.

  • 2 Aan het hoofd van de projectorganisatie staat een projectleider.

Artikel 4

[Vervallen per 26-12-2004]

De projectorganisatie heeft de volgende taken:

  • a. het uitvoeren van het project ‘Professionalisering van de secretaressefunctie bij SZW’, dat zich, in het verlengde van de implementatie van competentieprofielen, richt op het aanbieden van een talentanalyse aan secretaressen op grond waarvan zij aansluitend een door de projectorganisatie te ontwikkelen leertraject kunnen volgen;

  • b. het uitvoeren van het interdepartementale project ‘Vernieuwing van de secretaressefunctie bij het Rijk’, dat is opgezet om de inhoud en het aanzien van de secretaressefunctie te vernieuwen om voor de secretaresse een doelmatiger taakverdeling te bereiken en de functie van secretaresse afwisselender en aantrekkelijker te maken.

Artikel 5

[Vervallen per 26-12-2004]

  • 1 De artikelen 3 en 11 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal SZW 2003 zijn van overeenkomstige toepassing op de projectleider.

  • 2 De plaatsvervangend secretaris-generaal stelt de jaarplannen vast van de projectorganisatie. Gegeven het budget dat door de secretaris-generaal aan de plaatsvervangend secretaris-generaal ter beschikking is gesteld, kent de plaatsvervangend secretaris-generaal aan de projectleider de budgetten toe waarover deze mag beschikken. De plaatsvervangend secretaris-generaal bewaakt de voortgang van de uitvoering van jaarplannen van de projectorganisatie.

Artikel 6

[Vervallen per 26-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2003.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit projectorganisatie Secretaressen bij het Rijk.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 mei 2003.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

de plv. secretaris-generaal, wnd.

J.H. Maas

Terug naar begin van de pagina