Instelling Projectdirectie De Maaswerken 1

Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Instelling Projectdirectie De Maaswerken 1

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8 van het Organiek Besluit Rijkswaterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Instelling

 • 1 Er is een Projectdirectie De Maaswerken, in dit besluit te noemen: de projectdirectie.

 • 2 De projectdirectie maakt deel uit van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.

Artikel 2. Taak

De projectdirectie heeft tot taak het realiseren van:

 • a. het gewenste beschermingsniveau tegen hoogwater in de Maas;

 • b. natuurontwikkeling;

 • c. grindwinning, en

 • d. verbetering van de vaarroute,

een en ander als een duurzaam concept met een goede en evenwichtige integratie van alle belangen in het gebied, waaronder de landbouw, de recreatie, de zand- en grindwinning en de drinkwatervoorziening.

Artikel 3. Organisatie

De projectdirectie bestaat uit:

 • a. de projectdirecteur;

 • b. de groep Plan- en besluitvorming;

 • c. realisatiegroepen;

 • d. stafbureaus en

 • e. de controller.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina