Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Bbz en IOAZ

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-07-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 21 mei 2003, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/GAB/03/33336 tot het verstrekken van subsidie ter stimulering van de totstandkoming van samenwerkingsverbanden op het gebied van de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Bbz en IOAZ)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 5 van de Kaderwet SZW-subsidies,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • b. Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

 • c. samenwerkingsverband Bbz-IOAZ: een organisatorisch verband, met een feitelijke personele formatie van tenminste 6 fte's, waarin colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dan wel op basis van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk het Bbz en de IOAZ uitvoeren;

 • d. samenwerkingsovereenkomst: een overeenkomst waarin de gemeenschappelijke uitvoering van het Bbz en de IOAZ, anders dan op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, door colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten binnen een organisatorisch verband is geregeld;

 • e. overeenkomst: een geschrift waaruit blijkt dat tussen colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten overeenstemming bestaat dat een samenwerkingsverband Bbz-IOAZ tot stand wordt gebracht;

 • f. proceskosten: eenmalige, onlosmakelijk aan de totstandbrenging van een samenwerkingsverband Bbz-IOAZ verbonden personele kosten, die in de periode voorafgaande aan de operationele start van het tot stand te brengen samenwerkingsverband Bbz-IOAZ worden gemaakt;

 • g. kwaliteitsfunctionaris: een functionaris die binnen het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ belast is met het toezicht op, en in het verlengde daarvan, het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden van het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ;

 • h. fte: arbeidsplaats op basis van een volledige werkweek;

 • i. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-08-2006]

Voor de uitvoering van deze regeling wordt voor zover de regeling betrekking heeft op de periode na 1 januari 2004 met ingang van die datum in plaats van ‘Bbz’ gelezen: Bbz 2004, en in plaats van ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen’ gelezen: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

Artikel 2. Subsidie samenwerkingsverband Bbz-IOAZ

[Vervallen per 01-08-2006]

De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken ter stimulering van de totstandkoming van een samenwerkingsverband Bbz-IOAZ.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De subsidie wordt aangevraagd door het college van burgemeester en wethouders, dat daartoe door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die partij zijn bij de overeenkomst, is aangewezen.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Bij de subsidieaanvraag wordt overgelegd:

  • a. een door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die partij zijn bij de overeenkomst ondertekend document, waaruit blijkt dat het college van burgemeester en wethouders dat de subsidie aanvraagt, daartoe door hen is aangewezen;

  • b. een afschrift van de overeenkomst;

  • c. een projectplan met betrekking tot de totstandbrenging van een samenwerkingsverband Bbz-IOAZ;

  • d. een opgave van de beoogde feitelijke personele formatie van het tot stand te brengen samenwerkingsverband Bbz-IOAZ.

 • 2 De minister ontvangt uiterlijk 15 november 2003 de subsidieaanvraag.

Artikel 6. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-08-2006]

Voor subsidie kosten samenwerkingsverband Bbz-IOAZ kunnen eenmalig in aanmerking worden gebracht:

 • a. proceskosten, en

 • b. over een periode van maximaal twaalf maanden, kosten van personeel dat onmiddellijk na de operationele start van het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ werkzaam is binnen het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ.

Artikel 7. Omvang subsidie

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 2 De subsidie voor de kosten bedoeld in artikel 6, onderdeel b, bedraagt:

  • a. € 80.000,-, indien de feitelijke personele formatie van het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ tenminste 6 fte's omvat;

  • b. € 90.000,-, indien de feitelijke personele formatie van het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ tenminste 7 fte's omvat;

  • c. € 100.000,-, indien de feitelijke personele formatie van het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ tenminste 8 fte's omvat; of

  • d. € 110.000,-, indien de feitelijke personele formatie van het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ tenminste 9 fte's omvat.

Artikel 8. Weigering subsidie

[Vervallen per 01-08-2006]

De subsidie voor de kosten, bedoeld in artikel 6, onderdeel b, wordt geweigerd, indien;

 • a. binnen een periode van twaalf maanden na de subsidieaanvraag geen samenwerkingsverband Bbz-IOAZ tot stand is gebracht;

 • b. de feitelijke personele formatie van het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ niet tenminste 6 fte's omvat;

 • c. in het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ geen fte wordt vervuld door een kwaliteitsfunctionaris.

Artikel 9. Subsidieverlening, subsidievaststelling

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 2 Indien het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ niet over een periode van twaalf maanden overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening operationeel is, stelt de minister de subsidie vast voor de kosten, bedoeld in artikel 6, onderdeel a, vermeerderd met een deel van de kosten, bedoeld in artikel 6, onderdeel b, dat wordt vastgesteld naar evenredigheid van het deel van de periode en de omvang van de personele formatie, als bedoeld in artikel 7, tweede lid, dat het samenwerkingsverband Bbz-IOAZ feitelijk functioneerde.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 2 De verantwoording en de verklaring van een accountant zijn ingericht overeenkomstig de modellen van bijlagen 1 en 2 van deze regeling. De verklaring van een accountant is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 3 van deze regeling voorgeschreven controle- en rapportageproctocol.

Artikel 11. Evaluatie

[Vervallen per 01-08-2006]

De subsidieontvanger verleent op verzoek van de minister alle medewerking aan een door de minister ingesteld evaluatieonderzoek, bedoeld om te beoordelen in welke mate de subsidieontvanger met het tot stand brengen van een samenwerkingsverband Bbz-IOAZ een bijdrage heeft geleverd aan de verhoging van de kwaliteit van de uitvoering van het Bbz of de IOAZ.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

 • 2 De regeling, zoals die voor de datum waarop deze vervalt geldt, blijft van toepassing op de afwikkeling van de subsidie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Bbz en IOAZ.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1, 2 en 3 van deze regeling worden met ingang van 1 augustus 2003 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

's-Gravenhage, 21 mei 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt met ingang van 1 augustus 2003 ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt met ingang van 1 augustus 2003 ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt met ingang van 1 augustus 2003 ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina