Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-06-2007

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 21 mei 2003, 2003, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/BR&I/03/33932 tot het verstrekken van subsidie ter stimulering van de totstandkoming van samenwerkingsverbanden op het gebied van de uitvoering van de Algemene bijstandswet (Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Abw: Algemene bijstandswet;

 • b. samenwerkingsverband Abw: een organisatorisch verband waarin colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dan wel op basis van een samenwerkingsovereenkomst, de Abw gezamenlijk uitvoeren;

 • c. samenwerkingsovereenkomst: een overeenkomst waarin de gezamenlijke uitvoering van de Abw, anders dan op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, binnen een organisatorisch verband door colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten is geregeld;

 • d. intentieverklaring: een geschrift waaruit blijkt dat colleges van burgemeesters en wethouders van twee of meer gemeenten de mogelijkheden om een samenwerkingsverband Abw tot stand te brengen, verkennen;

 • e. overeenkomst: een geschrift waaruit blijkt dat tussen colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten overeenstemming bestaat dat een samenwerkingsverband Abw tot stand wordt gebracht;

 • f. kosten samenwerkingsverband Abw: eenmalige kosten, die in de periode voorafgaande aan de operationele start van een tot stand te brengen samenwerkingsverband Abw worden gemaakt;

 • g. Centrum voor werk en inkomen: een vestiging van de Centrale organisatie werk en inkomen, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • h. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-07-2007]

Voor de uitvoering van deze regeling wordt voor zover de regeling betrekking heeft op de periode na 1 januari 2004 met ingang van die datum in plaats van ‘Abw’ gelezen: WWB, artikel 7, eerste lid, onderdeel b, en in plaats van ‘Algemene bijstandswet’ gelezen: Wet werk en bijstand, artikel 7, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 2. Subsidie samenwerkingsverband Abw

[Vervallen per 01-07-2007]

De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken ter stimulering van de totstandkoming van een samenwerkingsverband Abw.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De subsidie wordt aangevraagd door een rechtspersoon, die daartoe door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die betrokken zijn bij de intentieverklaring, is aangewezen.

 • 2 Indien de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op de kosten, bedoeld in artikel 7, tweede lid, wordt de subsidie aangevraagd door een rechtspersoon, die daartoe door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die betrokken zijn bij de overeenkomst, is aangewezen.

 • 3 De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager.

Artikel 5. Subsidieaanvraag eerste fase

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Bij de subsidieaanvraag voor de eerste fase wordt overgelegd:

  • a. een door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die betrokken zijn bij de intentieverklaring ondertekend document, waaruit blijkt dat de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt, daartoe door hen is aangewezen, en

  • b. een afschrift van de intentieverklaring.

 • 2 De minister ontvangt uiterlijk 1 mei 2004 de subsidieaanvraag voor de eerste fase.

Artikel 6. Subsidieaanvraag tweede fase

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Uiterlijk 1 november 2005 ontvangt de minister voor de subsidie voor de tweede fase van de subsidieaanvrager:

  • a. een projectplan met betrekking tot de totstandbrenging van een samenwerkingsverband Abw;

  • b. een beschrijving van de beoogde werkwijze van het samenwerkingsverband Abw;

  • c. een afschrift van de overeenkomst; en

  • d. indien de subsidieaanvraag uitsluitend betrekking heeft op de kosten, bedoeld in artikel 7, tweede lid, een door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die betrokken zijn bij de overeenkomst ondertekend document, waaruit blijkt dat de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt, daartoe door hen is aangewezen.

 • 2 Subsidie voor de tweede fase kan ook worden aangevraagd, indien geen subsidieaanvraag voor de eerste fase is of wordt gedaan.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Voor subsidie kosten samenwerkingsverband Abw kunnen voor de eerste fase in aanmerking worden gebracht kosten met betrekking tot de verkenning van de mogelijkheden om tot een samenwerkingsverband Abw te komen.

 • 2 Voor subsidie kosten samenwerkingsverband Abw kunnen voor de tweede fase in aanmerking worden gebracht kosten met betrekking tot de daadwerkelijke totstandbrenging van een samenwerkingsverband Abw.

Artikel 8. Omvang subsidie

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 3 De subsidie, bedoeld in het tweede lid, wordt verhoogd met:

  • a. € 50.000,-, indien het aantal uitkeringen dat op 31 december 2002 op grond van de Abw wordt verstrekt in de gemeenten waarvan de colleges van burgemeester en wethouders bij de overeenkomst zijn betrokken, meer dan 500, doch minder dan 1000 bedraagt;

  • b. € 75.000,-, indien het aantal uitkeringen dat op 31 december 2002 op grond van de Abw wordt verstrekt in de gemeenten waarvan de colleges van burgemeester en wethouders bij de overeenkomst zijn betrokken, meer dan 1000, doch minder dan 1500 bedraagt;

  • c. € 100.000,-, indien het aantal uitkeringen dat op 31 december 2002 op grond van de Abw wordt verstrekt in de gemeenten waarvan de colleges van burgemeester en wethouders bij de overeenkomst zijn betrokken, meer dan 1500, doch minder dan 2000 bedraagt; of

  • d. € 125.000,-, indien het aantal uitkeringen dat op 31 december 2002 op grond van de Abw wordt verstrekt in de gemeenten waarvan de colleges van burgemeester en wethouders bij de overeenkomst zijn betrokken, meer dan 2000 bedraagt.

Artikel 9. Weigering subsidie

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De minister weigert de subsidie, indien:

  • a. het samenwerkingsverband Abw werkzaam is in een gebied dat de grenzen van een werkgebied van een Centrum voor Werk en inkomen, bedoeld in bijlage 1 van het Besluit werkgebieden CWI van de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, overschrijdt;

  • b. het aantal uitkeringen dat op 31 december 2002 op grond van de Abw wordt verstrekt in de gemeenten waarvan de colleges van burgemeester en wethouders bij de overeenkomst betrokken zijn minder dan 100 bedraagt.

 • 2 Subsidie voor de kosten, bedoeld in artikel 7, tweede lid wordt geweigerd, indien bij de verantwoording geen afschrift wordt overgelegd van de op 31 december 2006 van kracht zijnde regeling, bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, dan wel van de op 31 december 2006 van kracht zijnde samenwerkingsovereenkomst.

 • 3 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing indien het naar het oordeel van de minister onvermijdelijk is, dan wel vanuit een oogmerk van doelmatigheid en doeltreffendheid geboden is dat het samenwerkingsverband Abw werkzaam is in een gebied dat de grenzen van een werkgebied van een Centrum voor Werk en inkomen, overschrijdt.

Artikel 10. Subsidievaststelling, subsidieverlening

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Na ontvangst, binnen de daartoe gestelde termijn, van de subsidieaanvraag en de documenten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, stelt de minister de subsidie voor de kosten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, vast.

 • 2 Na ontvangst, binnen de daartoe gestelde termijn, van de documenten, bedoeld in artikel 6, zendt de minister met betrekking tot de kosten, bedoeld in artikel 7, tweede lid, aan de subsidieaanvrager een beschikking tot subsidieverlening met een voorschotverlening van 80% van de subsidie, bedoeld in artikel 8, tweede en derde lid.

Artikel 11. Verantwoording

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De minister ontvangt uiterlijk 1 april 2007 van de subsidieontvanger een verantwoording. Bij deze verantwoording wordt een afschrift overgelegd van de op 31 december 2006 van kracht zijnde regeling, als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, dan wel van de op 31 december 2006 van kracht zijnde samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 12. Evaluatie

[Vervallen per 01-07-2007]

De subsidieontvanger verleent op verzoek van de minister alle medewerking aan een door de minister ingesteld evaluatieonderzoek, bedoeld om te beoordelen in welke mate de subsidieontvanger met het tot stand brengen van een samenwerkingsverband Abw een bijdrage heeft geleverd aan de verhoging van de kwaliteit van de uitvoering van de Abw.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2007.

 • 2 De regeling, zoals die voor de datum waarop deze vervalt geldt, blijft van toepassing op de afwikkeling van de subsidie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 mei 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina