Regeling Wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen standplaatsen en continuering [...] voor woonwagens en standplaatsen 2003

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 29-05-2003 t/m 22-12-2004

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 mei 2003, nr. IBSU 2003027891, tot wijziging van de normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en ter continuering van de toepassing van het subsidieafbraakpercentage voor woonwagens en standplaatsen, zoals deze geldt voor 2003

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 4, vierde lid, van de Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het normbedrag voor constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992, dat voor 2003 geldt voor standplaatsen met zowel een berging als sanitaire voorzieningen, wordt afgelezen uit tabel I, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

  • 2 Het zodanige normbedrag dat voor 2003 geldt voor andere standplaatsen dan die, bedoeld in het eerste lid, wordt afgelezen uit tabel II, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De huurprijs, bedoeld in artikel 20 van de Regeling geldelijke steun huurwoonwagens, is met ingang van 1 juli 2003 de in die regeling bedoelde huurprijs, die gold op 30 juni 2003, verhoogd met het subsidieafbraakpercentage van 3,8.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 mei 2003

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Ruimtebeheer,

H.G.J. Kamp

.

Bijlage

[Vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 36628.png

Toelichting tabel I

[Vervallen per 23-12-2004]

* Berekening huurderving.

Uitgegaan is van de huurprijs per 1 januari 2003 (is dus per 1 juli 2002 € 120,42).

Stijgingspercentage van de huurparameters conform MG 2003-02 van 24 februari 2003.

Het subsidieafbraakpercentage toegepast op de normhuur van € 120,42 x 1,038 = € 125,-

De jaarhuur bedraagt derhalve:

6 maanden (januari t/m juni) à € 120,42 =

€ 722,52

6 maanden (juli t/m december) à € 125,- =

€ 750,-

Jaarhuur

€ 1.472,52

Huurderving is 2% van de jaarhuur (conform bijlage bij Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992), derhalve 2% van € 1.472,52 = € 29,45.

Terug naar begin van de pagina