Regeling instelling Tijdelijke Task Force Jeugdgezondheidszorg

[Regeling vervallen per 01-06-2004.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 31-05-2004

Regeling instelling Tijdelijke Task Force Jeugdgezondheidszorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2004]

 • 1 Er is een Tijdelijke Task Force Jeugdgezondheidszorg (Task Force).

 • 2 De Task Force heeft tot taak de implementatie van de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar te begeleiden.

 • 3 De Task Force bestaat uit de volgende vier, door respectievelijk de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgedragen, leden:

  • - de heer drs. A.J.M. van Helvoort MMO;

  • - mevrouw mr. S.E. Korthuis;

  • - mevrouw drs. L.V. Jonkers-Kuiper;

  • - de heer mr. R.W. Schaafsma.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2004]

 • 1 Aan de niet-ambtelijke leden van de Task Force wordt voor het bijwonen van een vergadering van de Task Force of met één of meer partijen uit het veld een vacatiegeld toegekend.

 • 2 Het vacatiegeld bedraagt € 200,- per vergadering. Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2004]

 • 1 Aan de leden van de Task Force wordt voor gemaakte reiskosten een vergoeding toegekend. Het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kunnen aanvullende reiskosten worden vergoed als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hieronder wordt in ieder geval begrepen taxikosten voor personen die (tijdelijk) niet in staat zijn met het openbaar of eigen vervoer te reizen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2004]

Reis- en vacatiegelden worden betaalbaar gesteld op basis van achteraf ingediende declaratieformulieren.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2003 en vervalt met ingang van 1 juni 2004.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Tijdelijke Task Force Jeugdgezondheidszorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina