Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ABG 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 30-05-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 mei 2003, nr. ABG/03/23045, houdende de inrichting van de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ABG 2003)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder k, en 11 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand 2003;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen: de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Gesubsidieerde Arbeid;

 • b. de afdeling Doelgroepenbeleid;

 • c. de afdeling Europese Subsidie Maatregelen;

 • d. het Bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Gesubsidieerde Arbeid is verantwoordelijk voor:

 • a. de beleidsontwikkeling op het terrein van gesubsidieerde arbeid in het algemeen en van de instroom- en doorstroombanen, de Regeling schoonmaakdiensten particulieren en de Wet sociale werkvoorziening in het bijzonder;

 • b. de aansturing van de uitvoering, het beheer en onderhoud van de regelingen van gesubsidieerde arbeid, zoals het Besluit in- en doorstroombanen, de Wet sociale werkvoorziening, de Regeling schoonmaakdiensten particulieren en de Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Doelgroepenbeleid is verantwoordelijk voor:

 • a. de ontwikkeling en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid ten behoeve van etnische minderheden, vrouwen, oudere werknemers en jongeren;

 • b. de aanpassing van het algemene (arbeidsmarkt)beleid, zodat de doelgroepen, genoemd onder a, naar evenredigheid kunnen profiteren van dit beleid;

 • c. de ontwikkeling van specifieke maatregelen om de arbeidsmarktparticipatie van de doelgroepen, genoemd onder a, te bevorderen en knelpunten op de arbeidsmarkt weg te werken;

 • d. het implementeren van effectieve maatregelen in het reguliere arbeidsmarktbeleid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Europese Subsidie Maatregelen is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleidsmatig deel voor wat betreft de subsidieregelingen op het terrein van het Europees Sociaal Fonds en Europees Sociaal Fonds EQUAL;

 • b. de aansturing van de uitvoering, het beheer en onderhoud van de Europese middelen en cofinanciering van het ministerie voor de uitvoering van programma's van het Europees Sociaal Fonds en het Europees Sociaal Fonds EQUAL.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor:

  • a. alle interne bedrijfsvoeringprocessen van de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, waaronder de management-, administratieve-, secretariële-, personele- en financiële ondersteuning, automatisering en huisvesting;

  • b. het aanleveren van managementinformatie ten behoeve van het management van de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen;

  • c. de voorbereiding en bewaking van managementafspraken binnen de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen;

  • d. het beheer van bedrijfsvoeringsprocessen binnen de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen;

  • e. een goede afstemming met de tweedelijns bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie gevoerd wordt.

 • 2 De verantwoordelijkheden, bedoeld in het eerste lid, gelden tevens ten aanzien van de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd Bureau Bedrijfsvoering wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de verantwoordelijkheden, bedoeld in artikel 6, eerste lid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen afdeling, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven die betrekking hebben op de taken van de eigen afdeling;

 • b. het paraferen van stukken waarbij de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen geen voortouw heeft met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen afgedaan moeten worden;

 • c. het afdoen van reisdeclaraties die betrekking hebben op de eigen afdeling.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd Bureau Bedrijfsvoering is gevolmachtigd tot:

 • a. het aangaan van overeenkomsten voor de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Algemene Zaken afgesloten mantelovereenkomst;

 • b. het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten voor de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen met een waarde van ten hoogste € 10.000, - per overeenkomst;

 • c. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management worden verricht;

 • d. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van de directie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

De managementassistente is gevolmachtigd tot het aangaan van verplichtingen die betrekking hebben op het bestellen van kantoorbenodigdheden en reisbescheiden ten behoeve van de directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen met een maximum van € 1.000, - per overeenkomst.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

Doorverlening van bevoegdheden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

Bij afwezigheid van de directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ABG 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 mei 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen

,

P.L. Stroink

Terug naar begin van de pagina