Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003

Geldend van 18-05-2003 t/m heden

Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op beschikking nr. 2003/291/EG van de Commissie van 25 april 2003 houdende vaststelling van voorschriften voor de preventie van aviaire influenza bij gevoelige vogels in dierentuinen in België en Nederland (PbEU L 105), artikel 16 van richtlijn nr. 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza, artikel 7 van richtlijn nr. 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEG L 311), artikel 29, eerste lid, 30, vierde lid, en 45, eerste en derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet, artikel 30 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en artikel 3 van het Besluit gebruik sera en entstoffen;

Besluit:

Artikel I

[Red: wijzigt de Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003]

Artikel II

Het bepaalde in Artikel I is niet van toepassing op een ingevolge het Dierentuinenbesluit vergunningplichtige inrichting, waarvan de houder na 9 april 2003 en voor de inwerkingtreding van deze regeling een formele aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 3 van het Dierentuinenbesluit bij LASER heeft ingediend én aan die houder schriftelijk is medegedeeld dat deze inrichting als een ingevolge het Dierentuinenbesluit vergunningplichtige inrichting kan worden aangemerkt. Voor deze inrichtingen blijft de Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003 zoals die gold voor de inwerkingtreding van deze regeling, van kracht.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina