Wijzigingsregeling diverse AI-regelingen i.v.m. versoepelingen m.i.v. 15 mei 2003

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 15-05-2003 t/m 23-01-2004

Wijzigingsregeling diverse AI-regelingen i.v.m. versoepelingen m.i.v. 15 mei 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op beschikking 2003/318/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 mei 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met een sterk vermoeden van besmetting met aviaire influenza in Nederland (PbEG L 115);

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 18, eerste en tweede lid, 29, 30, eerste en derde lid, 31, 77 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003.]

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003.]

Artikel III

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I. ]

Artikel IV

[Vervallen per 24-01-2004]

In afwijking van artikel 3, vijfde lid, onderdeel b, van de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003, geschiedt tot 16 mei 2003 00:00 uur de afgifte van een kenteken voor de compartimenten A en B aan vervoerseenheden waarvoor een voor de compartimenten C, D of H geldend kenteken is afgegeven, nadat minimaal 24 uur na reiniging en ontsmetting is verstreken en ten genoegen van een keuringsstation van de RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie dan wel het Agentschap LASER is aangetoond dat de vervoereenheid of container in bedoelde 24 uur geen bedrijf heeft bezocht waar AI-gevoelige dieren worden gehouden.

Artikel V

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt bekend gemaakt aan de media en treedt op 15 mei 2003 om 0.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 mei 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
de

directeur-generaal

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina