Beleidsregel eisen aan brandmeldinstallaties aan boord van passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen voor de binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 22-05-2003 t/m 30-06-2009

Beleidsregel eisen aan brandmeldinstallaties aan boord van passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen voor de binnenvaart

Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Overwegende,

dat bepaalde ruimten aan boord van passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen voor de binnenvaart moeten zijn voorzien van een doelmatige, automatisch werkende brandmeldinstallatie;

dat het Binnenschepenbesluit niet nader aangeeft wat onder een doelmatige, automatisch werkende brandmeldinstallatie wordt verstaan;

dat in verband met de veiligheid van het schip en de opvarenden het noodzakelijk wordt geacht nadere uitleg te geven aan voorschriften inzake doelmatige, automatisch werkende brandmeldinstallaties aan boord van schepen voor de binnenvaart;

Gelet op artikel 9.08 van bijlage III van het Binnenschepenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Een brandmeldinstallatie wordt als doelmatig en automatisch werkend aangemerkt wanneer deze voldoet aan Richtlijn nr.17 voor de Commissies van Deskundigen ingevolge artikel 1.07 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995.

Artikel 2. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-07-2009]

Bestaande brandmeldinstallaties die bij het in werking treden van deze beleidsregel zijn ingebouwd aan boord van schepen die zijn voorzien van een certificaat van onderzoek, dan wel voldoen aan betreffende voorschriften van door of namens de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen particuliere instellingen, doch niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze beleidsregel, kunnen blijvend worden aanvaard. Indien echter wijzigingen aan bestaande brandmeldinstallaties worden aangebracht, voldoen de wijzigingen aan de bepalingen van deze beleidsregel.

Artikel 3. Intrekking

[Vervallen per 01-07-2009]

De Beleidsregel eisen aan brandmeldinstallaties aan boord van passagiersschepen voor de Rijn- en binnenvaart en van veerboten en zeilende passagiersschepen voor de binnenvaart wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel eisen aan brandmeldinstallaties aan boord van passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen voor de binnenvaart.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Rotterdam, 15 mei 2003

Het

hoofd van de Scheepvaartinspectie

,

H.G.H. ten Hoopen

Terug naar begin van de pagina