Regeling Functioneringsgesprekken Verkeer en Waterstaat nieuwe stijl

[Regeling vervallen per 30-10-2008.]
Geldend van 21-05-2003 t/m 29-10-2008

Regeling Functioneringsgesprekken Verkeer en Waterstaat nieuwe stijl

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat in de Arbeidsvoor-waardenovereenkomst sector Rijk 2000 - 2001 afspraken zijn gemaakt over het voeren van gesprekken over functioneren en loopbaan tussen de ambtenaar en diens direct leidinggevende (`Waarderen en belonen'), welke afspraken zijn vastgelegd in artikel 71 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR);

Ter uitvoering van artikel 71, vierde lid ARAR, waarin is opgenomen dat de Minister vaststelt aan welke eisen een gesprek over functioneren en loopbaan alsmede een verslag daarvan moet voldoen, zijn nadere procedurele regels vastgesteld passend bij de omstandigheden van Verkeer en Waterstaat;

Rekening houdend met de door de Bestuursraad van Verkeer en Waterstaat op 17 juli 2002 vastgestelde nota `Visie en Beleidslijn Waar-deren en Belonen', waarmee de Departementale Ondernemingsraad op 29 augustus 2002 heeft ingestemd;

Besluit:

Artikel 1. Uitgangspunt

[Vervallen per 30-10-2008]

Het gesprek als bedoeld in artikel 71, eerste lid ARAR, vindt voor medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat plaats op de wijze die is beschreven in de Visie en Beleidslijn Waarderen en Belonen en de Leidraad Functioneringsgesprek-ken Nieuwe Stijl, die zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2. Intrekken Leidraad Functioneringsgesprekken Verkeer en Waterstaat 1984

[Vervallen per 30-10-2008]

De Leidraad Functioneringsgesprekken Verkeer en Waterstaat 1984 wordt ingetrokken.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 30-10-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de

secretaris-generaal

,

G.H.O. van Maanen

Bijlage

[Vervallen per 30-10-2008]

[Red: Bijlagen liggen ter inzage bij de personeelsfunctionarissen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Terug naar begin van de pagina