Regeling profielen 2003

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-08-2003 t/m 31-07-2008

Regeling profielen 2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Verlenging verlichtingsmaatregelen

[Vervallen per 01-08-2008]

De verlichtingsmaatregelen profielen, vastgelegd in artikel 3, eerste lid, van de Regeling profielen 2000 (Uitleg OCenW-Regelingen van 29 maart 2000, nr. 9) en in de artikelen 2 en 3 van de Regeling aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo (Uitleg OCenW-Regelingen van 25 juli 2001, nr. 18a deel 2) blijven van toepassing.

Artikel 2. Vergroting programmavrijheid

[Vervallen per 01-08-2008]

De bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde inrichtings- en examenvoorschriften profielen vwo/havo worden aangepast en er wordt van afgeweken volgens de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003, met dien verstande dat de school ten aanzien van de toepassing van artikel 2 kan bepalen met ingang van welke datum deze plaatsvindt. Deze datum kan voor de verschillende onderdelen en groepen leerlingen verschillen en de toepassing kan ook plaatsvinden met terugwerkende kracht.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling profielen 2003.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2008]

Profielwerkstuk

[Vervallen per 01-08-2008]

Als de school ondanks de verlichtingsmaatregelen er voor kiest, dat het profielwerkstuk op twee vakken betrekking heeft, kan dit een vak uit het profieldeel zijn en een ander vak.

Moderne vreemde talen

[Vervallen per 01-08-2008]

De verplichting om in het schoolexamen handelingsdelen op te nemen voor leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid vervalt.

Klassieke talen en klassieke culturele vorming

[Vervallen per 01-08-2008]

  • Bij de klassieke talen wordt toegestaan, stof voor het centraal examen tevens op te nemen in het schoolexamen.

  • Voor de leerling van het atheneum wordt toegestaan, dat culturele en kunstzinnige vorming 1 (ckv 1) wordt vervangen door klassieke culturele vorming (kcv) (de school beslist over deze keuzemogelijkheid).

  • Bij kcv wordt het in de eindtermen 1 en 2 opgenomen voorschrift omtrent de vier cultuurdomeinen waarop kcv betrekking heeft, vervangen door het voorschrift dat de school tenminste vier domeinen kiest uit vijf. De vijf domeinen zijn de bestaande vier plus filosofie.

  • Bij kcv vervalt de verplichting om in het schoolexamen handelingsdelen op te nemen. Als de school er wel voor kiest, vervalt de verplichting dat de leerling over de uitvoering van het handelingsdeel een notitie schrijft.

Aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, filosofie

[Vervallen per 01-08-2008]

Toegestaan wordt, stof voor het centraal examen tevens op te nemen in het schoolexamen.

Ckv 2,3

[Vervallen per 01-08-2008]

  • De school die heeft gekozen voor de invoering van ckv 2,3 mag alsnog kiezen voor het zogenaamde overgangsprofiel cultuur en maatschappij, met ckv 2,3 daarin opgenomen als keuzevak. Ckv 2,3 is dan dus niet meer voor alle leerlingen van het profiel verplicht, maar is een keuzevak in dat profiel. Als zodanig neemt ckv 2,3 in het overgangsprofiel dan de plaats in van een van de vakken muziek, tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid), handvaardigheid II (textiele werkvormen).

  • Bij ckv 3 beeldende vormgeving mag de school zelf kiezen of de inhoud betrekking heeft op één of op meerdere beeldende disciplines.

Lichamelijke opvoeding 2

[Vervallen per 01-08-2008]

De verplichting om in het schoolexamen een handelingsdeel op te nemen vervalt. Als de school er wel voor kiest, vervalt de verplichting dat de leerling over de uitvoering van het handelingsdeel een notitie schrijft.

Terug naar begin van de pagina