Verordening prijswaarneming runderen 2003

[Regeling vervallen per 18-12-2011.]
Geldend van 07-06-2009 t/m 17-12-2011

Verordening prijswaarneming runderen 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op

Verordening (EEG) nr. 295/96 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 februari 1996 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1892/87 van de Raad betreffende de notering van de marktprijzen van volwassen runderen op basis van het communautaire indelingsschema voor geslachte runderen en de artikelen 95, eerste lid, 100, derde lid en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de lnstellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,

op 14 mei 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2011]

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

1.

rund

:

dier, behorende tot de familie der Bovidae en het geslacht Bos, dat bij slacht ouder is dan 12 maanden;

2.

productschap

:

het Productschap Vee en Vlees;

3.

voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

4.

exploitant van een slachthuis

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een slachthuis exploiteert waarin jaarlijks ten minste 20.000 runderen worden geslacht;

5.

grossier

:

de natuurlijke of rechtspersoon die jaarlijks ten minste 10.000 runderen in een slachthuis laat slachten;

6.

technische kwaliteitsklasse

:

de op grond van artikel 20 van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008 vastgestelde technische kwaliteitsklasse;

7.

administratieve kwaliteitsklasse

:

de op grond van artikel 20 van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008 vastgestelde administratieve kwaliteitsklasse;

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2011]

De exploitant van een slachthuis en de grossier zijn verplicht aan het productschap, naar waarheid, de volgende gegevens te melden van alle voor hun rekening geslachte runderen:

 • -

  het aankoopbedrag franco abattoir zonder BTW;

 • -

  deelnemersnummer;

 • -

  de categorie; te onderscheiden naar: stier< 2 jaar, stier >2 jaar, os, koe of vaars;

 • -

  warm geslacht gewicht in kilogrammen;

 • -

  technische kwaliteitsklasse;

 • -

  administratieve kwaliteitsklasse;

 • -

  koppel-identificatie;

 • -

  I&R-nummer;

 • -

  slachtdatum.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2011]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde gegevens worden gemeld door de exploitant van een slachthuis of de grossier door aanlevering via een elektronisch postbussysteem (E-mail), tussen het computersysteem op het slachthuis en het hiertoe ingerichte centrale computersysteem bij het productschap.

 • 2 De exploitant van een slachthuis en de grossier zijn verplicht de in artikel 2 bedoelde marktprijzen over de periode van maandag tot en met zondag op de eerste daaropvolgende woensdag uiterlijk om 09.00 uur te melden aan het productschap.

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2011]

 • 1 Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.

 • 2 De exploitant van een slachthuis en de grossier zijn verplicht:

  • a. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;

  • b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is voor de vervulling van diens/hun taak;

  • c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.

Artikel 5

[Vervallen per 18-12-2011]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.

 • 2 De door de voorzitter aangewezen dienst of personen dien(t)(en), ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

Artikel 7

[Vervallen per 18-12-2011]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004.

Artikel 9

[Vervallen per 18-12-2011]

 • 1 Deze verordening, welke kan worden aangehaald als "Verordening prijswaarneming runderen 2003" en treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

 • 2 Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers,

voorzitter

S.B.M. Jongerius,

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 24 juli 2003 met uitzondering van artikel 6 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 3 juli 2003, nr. TRCJZ/2003/5240 met uitzondering van artikel 6.

Terug naar begin van de pagina