Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003

Geldend van 11-06-2003 t/m heden

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003

Inleiding

Op 9 mei j.l is het onderhandelaarsakkoord over de CAO sector onderwijs (PO en VO), dat op 1 april jl. is afgesloten voor de sectoren primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO), omgezet in een definitief akkoord. Dit akkoord zal verder worden aangehaald als: CAO sector onderwijs (PO en VO) 2003. In deze publicatie worden de afspraken uit de CAO sector onderwijs (PO en VO) 2003 bekendgemaakt, die met ingang van 1 februari 2003 voor het primair en voortgezet onderwijs gelden.

Vanaf 1 februari j.l is het arbeidsvoorwaardenoverleg voor de BVE-sector gedecentraliseerd. Vanaf genoemde datum gaat voor deze sector een volledig decentraal afgesloten CAO gelden. De in de CAO sector onderwijs (PO en VO) 2003 gemaakte afspraken gelden dus niet meer voor de sector Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE).

De CAO sector onderwijs 2003 is afgesloten voor de periode 1 februari 2003 tot 1 januari 2004 en bevat de volgende financiële arbeidsvoorwaardelijke maatregelen:

 • 1. Algemene salarismaatregel met ingang van 1 maart 2003 van 2,25%;

 • 2. Een percentage van 4,17 voor de 13e maand 2003 (waarvan 3,48% structureel en 0,69% incidenteel);

 • 3. Een incidentele nominale eindejaarsuitkering van 100 euro bruto op jaarbasis;

 • 4. Versnelde afbouw ZKOO-tegemoetkoming tot 50% van de gemiddelde ziektekosten;

 • 5. Het vanaf 1 januari 2004 pensioengevend maken van de uren die boven de normbetrekking worden gewerkt.

Tevens zijn specifieke maatregelen afgesproken, zoals:

 • Een eenmalige verhoging van het budget voor de Regeling kinderopvang met 5 mln. euro om het ontstaan van wachtlijsten in 2003 te voorkomen;

 • Terugdringing ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;

 • Vereenvoudiging bovenwettelijke regeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid door het laten vervallen van de suppletie-uitkering per 1 januari 2004.

Daarnaast zijn er sectorspecifieke maatregelen afgesproken. Voor de sector PO bestaan die uit:

 • Het via het schoolbudget beschikbaar stellen van extra middelen voor ondersteunende functies om de werkdruk van directieleden en onderwijsgevend personeel te verlagen;

 • Het onderzoeken van de mogelijkheden tot verdere decentralisatie van verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden;

 • Het wegnemen van (financiële) knelpunten bij onderwijs als tweede loopbaan;

 • Verkennen van mogelijkheden om de Regeling Spaarverlof te flexibiliseren.

Om het werken op achterstandscholen in de sector VO te stimuleren wordt als impuls het schoolbudget voor het VBMO verruimd, waardoor extra ruimte wordt gecreëerd voor functiedifferentiatie (extra schalen LC en LD).

Over deze (sector-)specifieke maatregelen wordt u via aparte publicaties nader geïnformeerd.

1. Algemene salarismaatregel met ingang van 1 maart 2003

Vanaf 1 maart 2003 zullen de salarissen en aan de salarisverhoging gerelateerde bedragen, zoals toelagen, worden verhoogd met 2,25%. In Bijlage II treft u een overzicht aan van de nieuwe bedragen die gelden voor de sector PO en in Bijlage III de bedragen die gelden voor de sector VO. In bijlage I treft u de zogenoemde was-wordt tabel aan waarin de salarisbedragen vermeld staan zoals die op 28 februari nog golden en 1 maart 2003 zijn gaan gelden.

De salarisverhoging werkt op de gebruikelijke wijze door naar de uitkeringen. Voor de betrokkenen met een BWOO of BBWO uitkering betekent dit dat het bovenwettelijke dagloon, gerekend vanaf 1 maart 2003, wordt geïndexeerd met 2,25%.

2. 13e maand

Met ingang van 1 januari 2003 wordt het structurele deel van de 13e maand verhoogd van 2,75% naar 3,48%. De verhoging van 0,73% is gebaseerd op de verwachte raming van de ziektekostenontwikkeling in het CEP 2003.

Het incidentele gedeelte bedraagt voor 2003 0,69%, waarvan 0.12% door versnelde afbouw ZKOO-tegemoetkoming (zie paragraaf 4).

De totale omvang van het percentage van de 13e maand 2003 komt daarmee op 4,17.

Totaal 1,53% van dit percentage vloeit voort uit de bevriezing van de ZKOO-tegemoetkoming.

2.1. Doorwerking

2.1.1. Naar pensioenen (jaarinkomen ABP)

Het structurele deel van de 13e maand maakt onderdeel uit van het jaarinkomen ABP, dat onder meer van toepassing is voor de berekening van OP/NP, IP en FPU premie. Gelet op de stijging van het structurele gedeelte dient met ingang van de publicatiedatum van deze publicatie bij de vaststelling van het jaarinkomen ABP rekening gehouden te worden met 3,48%. De jaarinkomens van de betrokkenen die voor deze datum in dienst zijn ondervinden geen wijziging. Voor deze categorie van betrokkenen zal met ingang van 1 januari 2004, als het jaarinkomen 2004 wordt vastgesteld, voor het eerst rekening gehouden worden met het verhoogde percentage.

Aan de pensioenkamer van de ROP wordt een advies gevraagd over de doorwerking van deze verhoging van het structurele gedeelte van deze uitkering in de berekeningsgrondslag voor pensioenen van gepensioneerden. De uitslag van dit advies is nog niet bekend. Zodra ik op de hoogte ben van het advies zal ik dat via publicatie in dit blad aan u meedelen.

2.1.2. Naar uitkeringen (BWOO en BBWO)

2.1.2.1. BBWO

Afgelopen jaar is overeengekomen om de ontwikkeling van de 13e maand via een indexering van het dagloon door te laten werken in de BBWO-uitkering. Met ingang van 1 januari 2003 heeft een negatieve indexering plaatsgevonden van 1,16%, aangezien met ingang van die datum de hoogte van de 13e maand vooralsnog was vastgesteld op 2,75%.

Gelet op het in de CAO overeengekomen percentage van de 13e maand 2003 worden de BBWO-uitkeringen, die zowel op 31 december 2002 en 1 januari 2003 van kracht zijn, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 geïndexeerd met 1,28%. De daglonen van de uitkeringen met een ingangsdatum 1 januari 2003 of later worden via een herstelactie vanaf de datum van ingang van de uitkering aangepast als bij de vasstelling van het dagloon voor de eindejaarsuitkering een percentage is gehanteerd dat lager is dan 4,17. Met ingang van 1 januari 2004 vervalt vooralsnog het incidentele gedeelte van de 13e maand (0,69%), waardoor met ingang van die datum een indexering gaat gelden van -0,61%.

2.1.2.2. BWOO

Voor de betrokkenen met een BWOO-uitkering geldt een eindejaarsuitkering. De hoogte van deze eindejaarsuitkering is afhankelijk van de hoogte van de 13e maand, met uitzondering van het deel dat betrekking heeft op de bevriezing van de ZKOO-tegemoetkoming. Dat deel bedraagt 1,53%.

De eindejaarsuitkering voor de BWOO-uitkering is daarom voor 2003 vastgesteld op 2,64%.

Het percentage voor de vaststelling van het jaarinkomen ABP bedraagt 1,95.

3. Incidentele nominale eindejaarsuitkering

Als onderdeel van de 13e maand wordt er voor 2003 een incidentele nominale uitkering uitbetaald. Gelet op de specifieke berekening en doorwerking van dit onderdeel, wordt die in een aparte paragraaf behandeld.

3.1. Doelgroep

De nominale eindejaarsuitkering maakt onderdeel uit van de 13e maand en geldt dus voor al het personeel dat in dienst is bij een instelling die valt onder de sector PO en VO en die wordt bekostigd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

3.2. Maandelijkse opbouw

De opbouw van de nominale uitkering vindt maandelijks plaats volgens de onder paragraaf 3.4 opgenomen rekenformule. In het geval de dienstbetrekking met een betrokkene wordt beëindigd, wordt de opgebouwde uitkering direct met hem verrekend.

3.3. De hoogte van de uitkering

De hoogte van de nominale uitkering bedraagt 100 euro bruto op jaarbasis bij een normbetrekking, maar kan op jaarbasis nooit meer bedragen dan dat bedrag.

3.4. De berekening

De berekeningswijze is als volgt: NU x BG : NS.

NU

=

Nominale uitkering per maand (100 : 12 = 8,33). Om uitvoeringtechnische redenen worden de maanden januari tot en met april 2003 maandelijks vastgesteld op 8,34.

BG

=

de berekeningsgrondslag, waarbij BG = BS - BK waarbij:

BS

=

Bruto-salaris per maand

BK

=

Bruto-kortingen per maand

NS

=

Normsalaris per maand

Onder bruto-korting wordt verstaan een korting wegens:

• anticumulatie bepaling;

• schorsing;

• staking;

• gedeeltelijk of volledig buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging;

• pc-regeling.

Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met ziekte na 18 maanden (artikel 4 van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA)) worden niet beschouwd als een bruto-korting.

De uitkomst van de berekening per maand wordt rekenkundig afgerond op 2 cijfers achter de komma en kan nooit groter zijn dan 8,33 euro (m.u.v. de maanden januari tot en met april 2003, waar de uitkomst niet groter kanzijn dan 8,34 euro). In de maand december dan wel in de maand waarin het ontslag plaatsvindt, worden de vastgestelde uitkomsten per maand bij elkaar opgeteld.

3.5. Doorwerking

De uitkering maakt geen onderdeel uit van het jaarinkomen ABP dat van toepassing is voor de berekening van de OP/NP-, IP- en FPU-premie, maar maakt wel onderdeel uit van het loon sociale verzekeringswetten (coördinatieloon). De doorwerking van de nominale eindejaarsuitkering in de uitkeringen (BWOO en BBWO) is nog een onderwerp van (technisch) uitwerkingsoverleg.

4. Versnelde afbouw ZKOO-tegemoetkoming

In de CAO 2000-2002 is een afspraak gemaakt over aanpassing van de ziektekostenregeling. Daarbij is afgesproken om de ZKOO-bedragen nominaal te handhaven op het niveau van 2000, tot het moment is bereikt dat de vergoeding gelijk is geworden aan 50 procent van de gemiddelde ziektekosten (particuliere verzekeringspremies plus bijdragen MOOZ en WTZ), zoals die zijn berekend door het Centraal Planbureau.

In de CAO sector onderwijs (PO en VO) 2003 is overeengekomen om reeds met ingang van 1 april 2003 de ZKOO-bedragen af te bouwen tot 50% van de gemiddelde ziektekosten. De hierdoor vrijvallende middelen worden benut voor de verhoging van het incidentele gedeelte van de 13e maand.

4.1. De hoogte van de ZKOO-bedragen met ingang van 1 april 2003

De tegemoetkomingen per maand in euro’s zoals die gelden vanaf 1 april 2003:

 • a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b resp. eerste lid onder c1, ZKOO): € 67,59;

 • b. Voor één medebetrokken kind jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c2, ZKOO): € 33,79;

 • c. Voor medebetrokken kinderen tussen 16 jaar respectievelijk 18 en 27 jaar (bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c3 tot en met c5, ZKOO): € 39,49.

De inkomenstoeslag en de aanvullende inkomenstoeslag ondergaan geen wijzigingen en blijven dus respectievelijk € 12,03 en € 5,45 per maand bedragen.

5. Verhoogde pensioenaanspraken

Sinds november 2000 kan personeel, onder handhaving van de normjaartaak van 1659 uur, op vrijwillige basis per schooljaar de keuze maken om 1710, respectievelijk 1790 uur te werken bij een normbetrekking. De werknemer krijgt met ingang van 1 januari 2004 de mogelijkheid om, met inachtneming van de Wet Aanpassing Arbeidsduur meer dan de normjaartaak te gaan werken waarmee extra pensioentijd kan worden opgebouwd. Partijen zijn namelijk overkomen om vanaf genoemde datum deze werkzaamheden pensioengevend te maken door de deeltijdfactor volgens artikel 1.2 van het Pensioenreglement groter te laten zijn dan 1 voor zowel het PO en het VO. Onder deze werkzaamheden vallen ook de vervangingswerkzaamheden.

Volgens de voorschriften van het ABP kan de uitkomst van de deeltijdfactor echter nooit groter zijn dan 1,25. Voor de sector PO blijft echter het bepaalde op grond van artikel I-P3, vijfde lid van toepassing, hetgeen inhoudt dat de betrekking of de betrekking de omvang van 120% van de normbetrekking niet te boven mag gaan.

Het verhaal van de premies op de werknemer voor het ouderdoms- en nabestaande pensioen (OP/NP), de Algemene nabestaandenwet (ANW), de Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) en het Invaliditeitspensioen (IP) vindt plaats volgens de bestaande afspraken.

Voorbeeld:

Betrokkene is aangesteld in normbetrekking:

werktijdfactor 1

Het salaris bedraagt bij normbetrekking:

2500

Jaarinkomen:

32500

Premiepercentage werknemer:

4,10

Franchise:

15250

Betrokkene vervangt over een periode van een aantal maanden een aantal uren en krijgt hiervoor bezoldigd 250 euro per maand.

Premieverhaal OP/NP per maand zonder vervanging:

Deeltijdfactor (DF): 2500/2500 = 1

Premie op maandbasis:

((32500 - 15250) : 12) X 4,10% x DF 1 = 58,94

Premieverhaal OP/NP per maand met vervanging:

Deeltijdfactor (DF): 2750/2500 = 1,1

Premie op maandbasis:

((32500 - 15250) : 12) X 4,10% x DF 1,1 = 64,83

Ik verzoek u het personeel in dienst van uw instelling van deze publicatie op de hoogte te stellen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

mr. J.A.P. Veringa

directeur arbeidsmarkt en personeelsbeleid

Bijlage I. (PO en VO)

Betreft overzicht van de was-wordt situatie met betrekking tot de salarisbedragen per 1 maart 2003

 

bedragen in euro’s ’01-07-02

bedragen in euro’s ’01-03-03 incl. ASM van 2,25%

 

bedragen in euro’s ’01-07-02

bedragen in euro’s ’01-03-03 incl. ASM van 2,25%

1

1294

1323

93

2860

2924

2

1322

1352

94

2863

2927

3

1349

1379

95

2892

2957

4

1378

1409

96

2893

2958

5

1404

1436

97

2897

2962

6

1430

1462

98

2942

3008

7

1460

1493

99

2943

3009

8

1490

1524

100

2948

3014

9

1529

1563

101

2957

3024

10

1574

1609

102

2968

3035

11

1628

1665

103

2991

3058

12

1681

1719

104

2998

3065

13

1731

1770

105

3035

3103

14

1782

1822

106

3042

3110

15

1830

1871

107

3055

3124

16

1879

1921

108

3072

3141

17

1926

1969

109

3074

3143

18

1973

2017

110

3086

3155

19

2023

2069

111

3092

3162

20

2073

2120

112

3128

3198

21

2075

2122

113

3135

3206

22

2114

2162

114

3152

3223

23

2120

2168

115

3179

3251

24

2123

2171

116

3201

3273

25

2150

2198

117

3222

3294

26

2156

2205

118

3230

3303

27

2162

2211

119

3250

3323

28

2171

2220

120

3285

3359

29

2174

2223

121

3316

3391

30

2199

2248

122

3329

3404

31

2201

2251

123

3335

3410

32

2222

2272

124

3347

3422

33

2223

2273

125

3390

3466

34

2241

2291

126

3410

3487

35

2251

2302

127

3445

3523

36

2267

2318

128

3459

3537

37

2272

2323

129

3491

3570

38

2277

2328

130

3504

3583

39

2283

2334

131

3542

3622

40

2299

2351

132

3587

3668

41

2302

2354

133

3589

3670

42

2326

2378

134

3598

3679

43

2328

2380

135

3639

3721

44

2338

2391

136

3688

3771

45

2352

2405

137

3691

3774

46

2367

2420

138

3716

3800

47

2373

2426

139

3737

3821

48

2378

2432

140

3783

3868

49

2379

2433

141

3785

3870

50

2394

2448

142

3834

3920

51

2403

2457

143

3845

3932

52

2414

2468

144

3878

3965

53

2428

2483

145

3884

3971

54

2443

2498

146

3972

4061

55

2445

2500

147

3974

4063

56

2454

2509

148

3982

4072

57

2461

2516

149

4066

4157

58

2469

2525

150

4078

4170

59

2472

2528

151

4103

4195

60

2496

2552

152

4160

4254

61

2504

2560

153

4177

4271

62

2508

2564

154

4232

4327

63

2547

2604

155

4253

4349

64

2550

2607

156

4300

4397

65

2555

2612

157

4347

4445

66

2556

2614

158

4361

4459

67

2566

2624

159

4407

4506

68

2567

2625

160

4423

4523

69

2597

2655

161

4441

4541

70

2598

2656

162

4515

4617

71

2602

2661

163

4535

4637

72

2606

2665

164

4547

4649

73

2645

2705

165

4623

4727

74

2649

2709

166

4629

4733

75

2656

2716

167

4671

4776

76

2660

2720

168

4730

4836

77

2664

2724

169

4794

4902

78

2686

2746

170

4925

5036

79

2695

2756

171

5059

5173

80

2696

2757

172

5197

5314

81

2699

2760

173

5362

5483

82

2707

2768

174

5534

5659

83

2746

2808

175

5710

5838

84

2754

2816

176

5892

6025

85

2757

2819

177

6079

6216

86

2762

2824

178

6273

6414

87

2791

2854

179

6474

6620

88

2794

2857

180

6681

6831

89

2797

2860

181

6894

7049

90

2814

2877

182

7115

7275

91

2842

2906

183

7341

7506

92

2848

2912

184

7577

7747

Bijlage II. (PO)

Overzicht bevattende de salarisbedragen, toelagen en overige arbeidsvoorwaardelijke bedragen in het PO met ingang van 1 maart 2003

Salarisschalen

bevattende salarisnummers en maandbedragen in euro’s bij een normbetrekking zoals opgenomen in bijlage 1A bij het rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.

per 1 maart 2003

Verklaringen van de afkortingen

BO = basisschool

SBO = speciale school voor basisonderwijs

SO = speciaal onderwijs (voortgezet (WVO DEEL II) en WEC)

Y = aantal leerlingen (zie art. I-Q201, onder e, van het Rpbo)

Q = de totale normatieve formatie (zie art. I-Q301, onder f van het Rpbo)

Categorie 1

Onderdeel A: directeuren PO

BO Y < 200

BO Y 200-400

SBO Y < 200

SO Q < 24

BO Y 400-900

SBO Y 200-400

SO Q 24-42

BO Y 900 of meer

SBO Y 400 of meer

SO Q 42 of meer

Niet normfuncties

Niet normfuncties

DA

DB

DC

DC + uitloop

DD

DE

1

2433

1

2528

1

2624

1

2624

1

2656

1

2756

2

2528

2

2720

2

2912

2

2912

2

2854

2

2962

3

2624

3

2912

3

3103

3

3103

3

3058

3

3155

4

2720

4

3008

4

3294

4

3294

4

3251

4

3359

5

2816

5

3103

5

3487

5

3487

5

3466

5

3570

6

2912

6

3198

6

3583

6

3583

6

3570

6

3771

7

3008

7

3294

7

3679

7

3679

7

3670

7

3971

8

3103

8

3391

8

3774

8

3774

8

3771

8

4072

9

3198

9

3487

9

3870

9

3870

9

3868

9

4170

10

3294

10

3583

10

3965

10

3965

10

3971

10

4271

11

3391

11

3679

11

4061

11

4061

11

4072

11

4397

12

3487

12

3774

12

4157

12

4157

12

4170

12

4523

13

3583

13

3870

13

4254

13

4254

13

4271

13

4649

   

14

3965

14

4349

14

4349

14

4397

14

4776

   

15

4061

15

4445

15

4445

15

4523

15

4902

       

16

4541

16

4541

16

4649

16

5036

           

U17

4637

17

4776

17

5173

           

U18

4733

18

4836

18

5314

Onderdeel B: meerhoofdige schoolleiding basisschool

BO Y < 200

BO Y 200-400

BO Y 400-900

BO Y 900 of meer

DA

DA

DB

DB + uitloop

1

2433

1

2433

1

2528

1

2528

2

2528

2

2528

2

2720

2

2720

3

2624

3

2624

3

2912

3

2912

4

2720

4

2720

4

3008

4

3008

5

2816

5

2816

5

3103

5

3103

6

2912

6

2912

6

3198

6

3198

7

3008

7

3008

7

3294

7

3294

8

3103

8

3103

8

3391

8

3391

9

3198

9

3198

9

3487

9

3487

10

3294

10

3294

10

3583

10

3583

11

3391

11

3391

11

3679

11

3679

   

12

3487

12

3774

12

3774

   

13

3583

13

3870

13

3870

       

14

3965

14

3965

       

15

4061

15

4061

           

U16

4157

           

U17

4254

Onderdeel B: meerhoofdige schoolleiding aan speciale school voor basisonderwijs

SBO Y

<100

SBO Y 100 – 200

SBO Y 200-400

SBO Y 400 of meer

DB

DB

DC

DC + uitloop

1

2528

1

2528

1

2624

1

2624

2

2720

2

2720

2

2912

2

2912

3

2912

3

2912

3

3103

3

3103

4

3008

4

3008

4

3294

4

3294

5

3103

5

3103

5

3487

5

3487

6

3198

6

3198

6

3583

6

3583

7

3294

7

3294

7

3679

7

3679

8

3391

8

3391

8

3774

8

3774

9

3487

9

3487

9

3870

9

3870

10

3583

10

3583

10

3965

10

3965

   

11

3679

11

4061

11

4061

       

12

4157

12

4157

       

13

4254

13

4254

           

U14

4349

           

U15

4445

Categorie 2

Adjunct directeuren

BO Y < 400

BO Y 400-900

SBO Y < 200

SO Q < 24

BO Y 900 of meer

SBO Y 200 of meer

SO Q 24 of meer

Niet normfuncties

Niet normfuncties

AA

AB

AC

AD

AE

1

2122

1

2171

1

2220

1

2328

1

2448

2

2223

2

2272

2

2328

2

2448

2

2656

3

2323

3

2380

3

2448

3

2656

3

2854

4

2432

4

2500

4

2552

4

2854

4

3058

5

2552

5

2604

5

2656

5

2962

5

3251

6

2655

6

2709

6

2756

6

3058

6

3466

7

2760

7

2808

7

2854

7

3155

7

3570

8

2860

8

2906

8

2962

8

3251

8

3670

9

2957

9

3014

9

3058

9

3359

9

3771

10

3065

10

3110

10

3155

10

3466

10

3868

11

3162

11

3206

11

3251

11

3570

11

3971

   

12

3303

12

3359

12

3670

12

4072

   

13

3410

13

3466

13

3771

13

4170

       

14

3570

14

3868

14

4271

       

15

3670

15

3971

15

4397

       

16

3771

16

4072

16

4523

       

17

3868

17

4170

17

4649

       

18

3920

18

4271

18

4776

           

19

4397

19

4836

               

20

4459

Categorie 3

Leraren

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

Schaal LD

Schaal LE

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

1

2120

1

2198

1

2211

1

2220

1

2854

2

2162

2

2251

2

2318

2

2351

2

2962

3

2205

3

2302

3

2426

3

2483

3

3058

4

2248

4

2354

4

2525

4

2614

4

3251

5

2291

5

2405

5

2625

5

2746

5

3466

6

2334

6

2457

6

2724

6

2877

6

3570

7

2378

7

2509

7

2824

7

3009

7

3670

8

2420

8

2560

8

2924

8

3141

8

3771

9

2468

9

2612

9

3024

9

3273

9

3868

10

2516

10

2665

10

3124

10

3404

10

3971

11

2564

11

2716

11

3223

11

3537

11

4072

12

2612

12

2768

12

3323

12

3668

12

4170

13

2661

13

2819

13

3422

13

3800

13

4271

14

2709

14

2927

14

3523

14

3932

14

4397

15

2757

15

3035

15

3622

15

4063

15

4506

16

2857

16

3143

16

3721

16

4195

16

4617

17

2958

17

3251

17

3821

17

4327

17

4727

18

3058

18

3359

18

3920

18

4459

18

4836

Categorie 4

Onderwijsondersteunend personeel

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

Schaal 6

salnr

bedrag

salnr

bedrag

salnr

bedrag

J15

662

J15

676

J15

676

           

J16

662

J16

676

J16

676

J16

690

J16

705

   

J17

662

J17

676

J17

676

J17

690

J17

705

J17

731

J18

794

J18

811

J18

811

J18

827

J18

845

J18

877

J19

926

J19

946

J19

946

J19

965

J19

986

J19

1023

J20

1058

J20

1082

J20

1082

J20

1103

J20

1127

J20

1170

J21

1191

J21

1217

J21

1217

J21

1241

J21

1268

J21

1316

1

1323

1

1352

1

1352

1

1379

1

1409

1

1462

2

1379

2

1409

2

1462

2

1436

2

1436

2

1524

3

1436

3

1462

3

1524

3

1493

3

1524

3

1719

4

1462

4

1524

4

1609

4

1563

4

1609

4

1822

5

1493

5

1563

5

1665

5

1665

5

1719

5

1871

6

1524

6

1609

6

1719

6

1719

6

1770

6

1921

7

1563

7

1665

7

1770

7

1770

7

1822

7

1969

   

8

1719

8

1822

8

1822

8

1871

8

2017

       

9

1871

9

1871

9

1921

9

2069

           

10

1921

10

1969

10

2120

           

11

1969

11

2017

11

2168

               

12

2069

   

Schaal 7

Schaal 8

Schaal 9

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

salnr

bedrag

salnr

bedrag

salnr

bedrag

1

1563

1

1770

1

2017

1

2017

1

2120

1

2854

2

1609

2

1822

2

2120

2

2220

2

2220

2

2962

3

1719

3

1921

3

2328

3

2328

3

2328

3

3058

4

1921

4

2120

4

2448

4

2448

4

2448

4

3155

5

2017

5

2220

5

2552

5

2552

5

2552

5

3251

6

2069

6

2328

6

2656

6

2656

6

2656

6

3359

7

2120

7

2391

7

2756

7

2756

7

2756

7

3570

8

2168

8

2448

8

2854

8

2854

8

2962

8

3670

9

2220

9

2498

9

2962

9

2962

9

3058

9

3771

10

2273

10

2552

10

3058

10

3058

10

3155

10

3868

11

2328

11

2607

   

11

3155

11

3251

11

3971

12

2391

12

2656

   

12

3251

12

3359

12

4072

   

13

2705

   

13

3359

13

3466

13

4170

               

14

3570

14

4271

               

15

3670

15

4397

               

16

3771

16

4459

               

17

3868

   
               

18

3920

   

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

salnr

bedrag

salnr

bedrag

salnr

bedrag

1

3466

1

3971

1

4170

2

3570

2

4072

2

4271

3

3670

3

4271

3

4397

4

3771

4

4397

4

4649

5

3868

5

4523

5

4776

6

4072

6

4649

6

4902

7

4170

7

4776

7

5036

8

4271

8

4902

8

5173

9

4397

9

5036

9

5314

10

4523

10

5173

10

5483

11

4649

11

5314

11

5659

12

4776

   

12

5838

13

4836

       

Categorie 5

I/D-banen

Instroombaan

Schaal 1

Doorstroombaan

Schaal 2

Doorstroombaan

Schaal 3

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

a1

1249,20

1

1352

1

1352

a2

1285

2

1409

2

1462

1

1323

3

1462

3

1524

2

1379

4

1524

4

1609

3

1436

5

1563

5

1665

4

1462

6

1609

6

1719

5

1493

7

1665

7

1770

6

1524

8

1719

   

7

1563

       

Maximumsalarisbedragen

als bedoeld in de hoofdstukken V-P,V-Q en V-S met maandbedragen in euro’s bij een normbetrekking zoals opgenomen in Bijlage 1B bij het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.

A. 15-jaarsuitzicht

kolom 1

kolom 2

 
 

schaal

sal. nr.

bedrag

 

10

10

3155

 

10

11

3251

 

10

12

3359

 

11

6

3466

 

11

7

3570

 

11

8

3670

 

11

9

3771

 

11

10

3868

 

12

3

3971

 

12

4

4072

 

12

5

4170

 

12

6

4271

 

12

7

4397

 

13

5

4523

 

13

6

4649

 

13

7

4776

 

14

6

4900

 

14

7

5027

 

14

8

5162

 

15

6

5307

 

15

7

5448

 

15

8

5591

 

16

6

5760

 

16

7

5926

 

16

8

6093

 

17

6

6261

 

17

7

6428

 

17

8

6595

 

18

6

6800

 

18

7

7002

 

18

8

7205

B. gegarandeerde schaal

 

schaal

bedrag

11

3868

12

4397

13

4776

14

5173

15

5659

16

6216

17

6831

18

7506

Maandsalaris

behorende bij bijlage 1C van het Rpbo bevattende het salaris in euro’s voor de salarisvaststelling van de functie leraar in opleiding (LIO)

per 1 maart 2003

Het salaris van de leraar in opleiding die is benoemd of aangesteld aan een:

 • basisschool (LIO A), bedraagt bij een normbetrekking 1060 euro’s;

 • speciale school voor basisonderwijs, aan een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs dan wel aan een school of instelling voor speciaal en voortgezet onderwijs (LIO B), bedraagt bij normbetrekking 1099 euro’s.

Toelagen, kortingen

Minimum vakantie-uitkering

per maand in euro’s bij een normbetrekking zoals opgenomen in: bijlage 2, onderdeel 2, bij het Rpbo

per 1 maart 2003 bij de leeftijd van

bedrag

22 jaar of ouder

131,20

21 jaar

118,08

20 jaar

104,96

19 jaar

91,84

18 jaar

78,72

17 jaar

65,60

16 jaar

65,60

15 jaar

65,60

E.H.B.O. toelage

zoals opgenomen in bijlage 2, onderdeel 3 bij het Rpbo per maand 8,97 euro

Uitlooptoeslag

per maand bij een normbetrekking in euro’s zoals opgenomen in bijlage 2, onderdeel 4 bij het Rpbo

per 1 maart 2003

schaal, LA

27,31

schaal, LB

23,96

schaal, LC

43,61

schaal, LD

21,56

Minimumbedrag bij promotie

zoals opgenomen in bijlage 2, onderdeel 6, bij het Rpbo,

bedraagt in euro’s

95,84

Bindingstoelage

Een bedrag in euro’s per jaar in de maand augustus bij een normbetrekking.

Leraar

306,75

Directiefunctie

204,50

Onderwijsondersteunend personeel salarisschaal 9

204,50

Percentages wegens genot van verstrekkingen

aangevuld met maximum inhoudingsbedragen in euro’s, zoals die voorkomen in bijlage 3 bij het Rpbo

     

max. inhouding per maand

a.

woning

12%

 

b.

verwarming van de woning

2,4%

46,46

c.

energie

0,9%

17,15

d.

elektrische energie; anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden

0,9%

14,39

e.

leidingwater

0,4%

11,06

f.

inwoning

8%

170,92

g.

kost

12%

183,09

h.

vermindering van het bedrag dat voor kost verschuldigd zou zijn als bedoeld in het vierde lid per dag

 

4,28

Regeling vergoeding van reis- en verblijfkosten bij dienstreizen voor onderwijspersoneel in euro’s

art. 5

Reizen met eigen motorvoertuig (met machtiging) met uitzondering van bromfietsen

 
 

1 t/m 10,000 km

0,28

 

10,001 t/m 20,000 km

0,21

 

20,001 en verder

0,18

art, 6

Reizen met eigen motorvoertuig (zonder machtiging)

 
 

Per afgelegde kilometer

0,11

art, 10

Reizen per bromfiets

 
 

eerste 5,000 km

0,12

 

vervolgens

0,08

art ,11, 1e lid

Reizen per fiets

 
 

Per afgelegde kilometer

0,05

 

150 t/m 300 km

12,44

 

301 t/m 600 km

19,92

 

601 of meer km

29,86

art, 17, 7e lid

Verblijfkosten

 
 

Vergoeding per etmaal

101,23

Tegemoetkoming verhuiskosten in euro’s

Bijlage J1 bij het Rpbo, bevattende bedragen met betrekking tot de tegemoetkoming in de verhuiskosten en enkele andere bedragen als aangegeven in hoofdstuk I-J

1

Artikel I-J5 ,eerste lid, onder a

 
 

kosten transport

2082,55

2

Artikel I-J5, eerste lid, onder b

andere kosten voortvloeiende uit de verhuizing

1 woon/slaapvertrek 6 % (minimaal 910,00)

2 woon/slaapvertrekken 9% (minimaal 1365,00)

3 of meer woon/slaapvertrekken 12% (minimaal 1820,00)

van de berekeningsbasis ( bruto jaarsalaris en vakantieuitkering) met een maximum van 5445,00

 

3

Artikel I-J12 eerste lid maximale reiskostenvergoeding per schooljaar

2215,28

4

Artikel I-J13, tweede lid maximale tegemoetkoming in pensionkosten per maand

352,67

Overzicht tegemoetkoming reiskosten

per maand in euro’s behorende bij bijlage J2 van het Rpbo

per 1 maart 2003

Afstand tussen woonplaats en gebouw in aantal zones

Aantal reisdagen per week

 

1

2

3

4 of meer

 

1e jaar

volg

1e jaar

volg

1e jaar

volg

1e jaar

volg

 

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

3

2,22

2,22

4,98

4,98

7,20

7,20

7,20

7,20

4

6,64

6,64

13,27

13,27

19,92

19,92

21,57

21,57

5

9,96

9,96

20,46

20,46

30,42

30,42

34,85

34,85

6

14,39

9,96

28,76

20,46

43,15

30,42

50,35

34,85

7

18,80

9,96

37,07

20,46

55,87

30,42

66,38

34,85

8

22,69

9,96

45,36

20,46

68,04

30,42

81,86

34,85

9

26,54

9,96

52,55

20,46

79,11

30,42

95,14

34,85

10

30,42

9,96

60,85

20,46

91,82

30,42

111,19

34,85

11

36,50

9,96

73,01

20,46

109,53

30,42

133,31

34,85

12

36,50

9,96

73,01

20,46

109,53

30,42

133,31

34,85

13

43,70

9,96

87,39

20,46

131,09

30,42

160,42

34,85

14

43,70

9,96

87,39

20,46

131,09

30,42

160,42

34,85

15

51,44

9,96

102,88

20,46

154,33

30,42

189,17

34,85

16

51,44

9,96

102,88

20,46

154,33

30,42

189,17

34,85

17

58,62

9,96

117,27

20,46

175,89

30,42

216,28

34,85

18

58,62

9,96

117,27

20,46

175,89

30,42

216,28

34,85

19

66,38

9,96

132,76

20,46

199,13

30,42

245,60

34,85

20

66,38

9,96

132,76

20,46

199,13

30,42

245,60

34,85

21

73,57

9,96

147,13

20,46

220,70

30,42

259,42

34,85

22

73,57

9,96

147,13

20,46

220,70

30,42

259,42

34,85

23

79,65

9,96

159,32

20,46

238,96

30,42

259,42

34,85

24

79,65

9,96

159,32

20,46

238,96

30,42

259,42

34,85

25

86,85

9,96

173,69

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

26

86,85

9,96

173,69

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

27

94,03

9,96

188,08

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

28

94,03

9,96

188,08

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

29

100,12

9,96

200,24

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

30

100,12

9,96

200,24

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

31

108,42

9,96

216,84

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

32

108,42

9,96

216,84

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

33

108,42

9,96

216,84

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

34

108,42

9,96

216,84

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

35

117,81

9,96

235,65

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

36

117,81

9,96

235,65

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

37

117,81

9,96

235,65

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

38

117,81

9,96

235,65

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

39

117,81

9,96

235,65

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

40

125,01

9,96

250,01

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

41

125,01

9,96

250,01

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

42

125,01

9,96

250,01

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

43

125,01

9,96

250,01

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

44

132,20

9,96

259,42

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

45

132,20

9,96

259,42

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

46

132,20

9,96

259,42

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

47

132,20

9,96

259,42

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

48 of meer

138,28

9,96

259,42

20,46

259,42

30,42

259,42

34,85

Herleidingtabellen

zoals opgenomen in Bijlage 1D bij het Rpbo waarmee het laatstgenoten salaris wordt vastgesteld voor betrokkenen die voor 1 augustus 2002 voor het laatst in het primair onderwijs werkzaam zijn geweest.

Inhoud van de kolommen

 • 1. werkzaam voor 1-8-85

 • 2. Carrièrepatroon in de periode 1-8-85 tot 1-8-91

 • 3. Carrièrepatroon in de periode 1-8-91 tot 1-8-97

 • 4. Carrièrepatroon in de periode 1-8-97 tot 1-3-01

 • 5. Carrièrepatroon in de periode 1-3-01 tot 1-8-01

 • 6. Carrièrepatroon in de periode 1-8-01 tot 1-8-02

 • 7. Positie laatstgenoten salaris in het vanaf 1-8-02 geldende carrièrepatroon (horizontale omzetting)

Schaal LA (voor 1 maart 2001 maximumschaal 9)

1

2

 

3

4

5

6

7

loonpeil

             

1 maart 2003

             

1563

6.0

         

1

1609

6.1

 

1

     

1

1719

6.2

 

2

3

1

1

1

1822

6.3

 

3

4

2

2

2

1871

6.4

 

4

5

3

3

3

1921

6.5

7.2

5

6

4

4

4

1969

6.6

 

6

7

5

5

5

2017

6.7

7.3

7.3

8

6

6

6

2069

6.8

7.4

7.4

9

7

7

7

2120

6.9

7.5

7.5

10

8

8

8

2168

6.10

7.6

7.6

11

9

9

9

2220

 

7.7

7.7

12

10

10

10

2273

 

7.8

7.8

13

11

11

11

2328

 

7.9

7.9

14

12

12

12

2391

 

7.10

7.10

15

13

13

13

2448

 

8.5

8.5

16

14

14

14

2498

 

8.6

8.6

17

15

15

15

2552

 

8.7

8.7

8.7

16

16

16

2607

 

8.8

8.8

8.8

17

17

17

2656

 

8.9

8.9

8.9

18

18

18

2705

 

8.10

8.10

8.10

19

19

18

2756

 

9.5

9.5

9.5

20

20

18

2854

 

9.6

9.6

9.6

21

 

18

2962

 

9.7

9.7

9.7

22

 

18

3058

 

9.8

9.8

9.8

   

18

Schaal LB (voor 1 maart 2001 maximumschaal 10)

1

2

 

3

4

5

6

7

loonpeil

             

1 maart 2003

             

1770

7.0

   

2

   

1

1822

7.1

 

1

2

1

1

1

1921

7.2

 

2

3

2

2

2

2017

7.3

 

3

4

3

3

3

2069

7.4

 

4

5

4

4

4

2120

7.5

8.10

5

6

5

5

5

2168

7.6

 

6

7

6

6

6

2220

7.7

8.2

8.2

8

7

7

7

2273

7.8

         

7

2328

7.9

8.3

8.3

9

8

8

8

2391

7.10

8.4

8.4

10

9

9

9

2448

 

8.5

8.5

11

10

10

10

2498

 

8.6

8.6

12

11

11

11

2552

 

8.7

8.7

13

12

12

12

2607

 

8.8

8.8

14

13

13

13

2656

 

8.9

8.9

15

14

14

14

2705

 

8.10

8.10

16

15

15

15

2756

 

9.5

9.5

9.5

16

16

16

2854

 

9.6

9.6

9.6

17

17

17

2962

 

9.7

9.7

9.7

18

18

18

3058

 

9.8

9.8

9.8

19

19

18

3155

 

10.10

10.10

10.10

20

19

18

3251

 

10.11

10.11

10.11

21

19

18

3359

 

10.12

10.12

10.12

 

19

18

Schaal LC (voor 1 maart 2001 maximumschaal 11)

1

2

 

3

4

5

6

7

loonpeil

             

1maart 2003

             

2017

8.0

 

1

2

1

1

1

2120

8.10

 

2

3

2

2

2

2220

8.2

 

3

4

3

3

3

2328

8.3

 

4

5

4

4

4

2391

8.4

 

5

6

5

5

5

2448

8.5

9.2

9.2

7

6

6

6

2498

8.6

         

6

2552

8.7

9.3

9.3

8

7

7

7

2607

8.8

         

8

2656

8.9

9.4

9.4

9

8

8

8

2705

8.10

         

8

2756

 

9.5

9.5

10

9

9

9

2854

 

9.6

9.6

11

10

10

10

2962

 

9.7

9.7

12

11

11

11

3058

 

9.8

9.8

13

12

12

12

3155

 

10.10

10.10

14

13

13

13

3251

 

10.11

10.11

10.11

14

14

14

3359

 

10.12

10.12

10.12

15

15

15

3466

 

11.6

11.6

11.6

16

16

16

3570

 

11.7

11.7

11.7

17

17

17

3670

 

11.8

11.8

11.8

18

18

18

3771

 

11.9

11.9

11.9

19

19

18

3868

 

11.10

11.10

11.10

20

 

18

3920

 

11.11

11.11

11.11

21

 

18

Tabel (Bijlage bij circulaire DI/AB 89-21)

(omrekentabel ’oude’ salarissen) inzake toepassing artikel I-P10 en I-P11 naar het loonpeil 1 maart 2003 bij een laastst genoten salaris bij een normbetrekking (LSN).

Als een laatst genoten salaris wordt vastgesteld op basis van gegevens van voor 1 januari 2000 en het bedrag groter is dan het bedrag dat in kolom 9 staat vermeld wordt na de berekening (laatst genoten salaris * factor) de uitkomst verhoogd met 66 euro.

Indien het LSN wordt vastgesteld op basis van gegevens van voor 1 januari 2001 dient het LSN in guldens eerst omgerekend te worden naar euro’s via de rekensom: LSN : 2,20371

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
 

LSN

factor

LSN

 

factor

LSN

 

factor

     
 

=<

 

>

=<

 

>

=<

 

>

   

2003 jan/feb

2560

1,0225

2560

3178

1,0225

3178

3487

1,0225

3487

1,0225

 

2002 jul/dec

2560

1,0225

2560

3178

1,0225

3178

3487

1,0225

3487

1,0225

 

2002 jan/jun

2510

1,0429

2510

3116

1,0429

3116

3418

1,0429

3418

1,0429

 

2001 mrt/dec

2479

1,0559

2479

3077

1,0559

3077

3376

1,0559

3376

1,0559

 

2001 jan/feb

2413

1,0848

2413

2994

1,0848

2994

3285

1,0848

3285

1,0848

 

2000 mrt/dec

2368

1,1054

2368

2939

1,1054

2939

3224

1,1054

3224

1,0850

+66

2000 jan/febr

2294

1,1416

2294

2846

1,1416

2846

3123

1,1416

3123

1,1203

+66

1999 febr/dec

2294

1,1416

2294

2846

1,1416

2846

3123

1,1416

3123

1,1203

+66

1999 jan

2238

1,1701

2238

2777

1,1701

2777

3046

1,1701

3046

1,1482

+66

1998 dec

2238

1,1701

2238

2777

1,1701

2777

3046

1,1701

3046

1,1482

+66

1998 aug/nov

2227

1,1759

2227

2763

1,1759

2763

3031

1,1759

3031

1,1539

+66

1998 jan/jul

2194

1,1936

2194

2722

1,1936

2722

2987

1,1936

2987

1,1713

+66

1997 aug/dec

2177

1,2024

2177

2702

1,2024

2702

2964

1,2024

2964

1,1801

+66

1997 apr/jul

2172

1,2057

2172

2695

1,2057

2695

2957

1,2057

2957

1,1830

+66

1997 jan/mrt

2156

1,2147

2156

2675

1,2147

2675

2935

1,2147

2935

1,1918

+66

1996 apr/dec

2156

1,2147

2156

2675

1,2147

2675

2935

1,2147

2935

1,1918

+66

1996 jan/mrt

2132

1,2278

2132

2646

1,2278

2646

2903

1,2278

2903

1,2052

+66

1995 okt/dec

2132

1.2278

2132

2646

1.2278

2646

2903

1.2278

2903

1.2052

+66

1995 jan/okt

2119

1,2359

2119

2629

1,2359

2629

2884

1,2359

2884

1,2126

+66

1994 jan/dec

2037

1,29

2037

2577

1,26

2577

2828

1,24

2828

1,21

+66

1993 okt/dec

2037

1,29

2037

2577

1,26

2577

2828

1,24

2828

1,21

+66

1993 jan/sept

1995

1,31

1995

2524

1,29

2524

2770

1,26

2770

1,23

+66

1992 apr/dec

1975

1,33

1975

2499

1,30

2499

2742

1,27

2742

1,25

+66

1992 jan/mrt

1918

1,37

1918

2427

1,34

2427

2663

1,31

2663

1,28

+66

1991 apr/dec

1918

1,37

1918

2427

1,34

2427

2663

1,31

2663

1,28

+66

1991 jan/mrt

1855

1,41

1855

2347

1,38

2347

2575

1,35

2575

1,32

+66

1990 apr/dec

1855

1,41

1855

2347

1,38

2347

2575

1,35

2575

1,32

+66

1990 jan/mrt

1807

1,45

1807

2288

1,42

2288

2510

1,39

2510

1,36

+66

1989 jan/dec

1807

1,45

1807

2288

1,42

2288

2510

1,39

2510

1,36

+66

1988 jan/dec

1795

1,46

1795

2272

1,43

2272

2492

1,39

2492

1,36

+66

1987 sep/dec

1795

1,46

1795

2272

1,43

2272

2492

1,39

2492

1,36

+66

1987 jan/aug

1787

1,46

1787

2263

1,44

2263

2482

1,40

2482

1,37

+66

1986 jan/dec

1787

1,46

1787

2263

1,44

2263

2482

1,40

2482

1,37

+66

1985 jun/dec

1787

1,46

1787

2263

1,44

2263

2482

1,40

2482

1,37

+66

1985 jan/mei

1625

1,61

1625

2057

1,58

2057

2257

1,52

2257

1,48

+66

1984 jan/dec

1625

1,61

1625

2057

1,58

2057

2257

1,52

2257

1,48

+66

1983 jan/dec

1675

1,56

1675

2121

1,53

2121

2326

1,49

2326

1,45

+66

1982 jul/dec

1675

1,56

1675

2121

1,53

2121

2326

1,49

2326

1,45

+66

1982 jan/jun

1650

1,59

1650

2089

1,56

2089

2292

1,50

2292

1,46

+66

1981 jul/dec

1595

1,64

1595

2018

1,61

2018

2214

1,55

2214

1,51

+66

1981 jan/jun

1547

1,69

1547

1958

1,66

1958

2148

1,61

2148

1,56

+66

1980 jul/dec

1530

1,71

1530

1936

1,68

1936

2124

1,63

2124

1,58

+66

1980 jan/jun

1539

1,70

1539

1948

1,67

1948

2137

1,61

2137

1,56

+66

1979 jul/dec

1506

1,74

1506

1906

1,71

1906

2091

1,65

2091

1,61

+66

1979 mei/jun

1485

1,76

1485

1880

1,73

1880

2063

1,68

2063

1,64

+66

1979 jan/apr

1450

1,81

1450

1836

1,77

1836

2014

1,71

2014

1,67

+66

1978 aug/dec

1450

1,81

1450

1836

1,77

1836

2014

1,71

2014

1,67

+66

1978 jun/jul

1435

1,82

1435

1818

1,79

1818

1994

1,73

1994

1,69

+66

1978 jan/mei

1407

1,86

1407

1782

1,82

1782

1955

1,77

1955

1,73

+66

1977 aug/dec

1389

1,88

1389

1759

1,85

1759

1930

1,79

1930

1,75

+66

1977 apr/jul

1338

1,96

1338

1695

1,92

1695

1859

1,85

1859

1,80

+66

1977 jan/mrt

1277

2,05

1277

1617

2,01

1617

1774

1,93

1774

1,88

+66

1976 jul/dec

1277

2,05

1277

1617

2,01

1617

1774

1,93

1774

1,88

+66

1976 jan/jun

1222

2,14

1222

1548

2,10

1548

1698

2,03

1698

1,97

+66

1975 aug/dec

1222

2,14

1222

1548

2,10

1548

1698

2,03

1698

1,97

+66

1975 jan/jul

1106

2,37

1106

1401

2,32

1401

1537

2,23

1537

2,18

+66

1974 jul/dec

1058

2,47

1058

1340

2,43

1340

1471

2,32

1471

2,27

+66

1974 apr/jun

1001

2,61

1001

1268

2,56

1268

1392

2,46

1392

2,40

+66

1974 jan/mrt

972

2,69

972

1232

2,64

1232

1351

2,55

1351

2,47

+66

1973 aug/dec

940

2,78

940

1191

2,73

1191

1307

2,64

1307

2,57

+66

1973 jan/jul

882

2,97

882

1117

2,91

1117

1226

2,82

1226

2,75

+66

1972 apr/dec

806

3,25

806

1021

3,18

1021

1120

3,08

1120

3,00

+66

1972 jan/mrt

776

3,38

776

982

3,31

982

1077

3,20

1077

3,12

+66

1971 jul/dec

754

3,47

754

955

3,4

955

1047

3,27

1047

3,19

+66

1971 apr/jun

722

3,63

722

913

3,56

913

1002

3,43

1002

3,33

+66

1971 jan/mrt

714

3,67

714

904

3,59

904

992

3,46

992

3,36

+66

1970 jan/dec

657

3,98

657

832

3,91

832

913

3,77

913

3,67

+66

1969 jul/dec

624

4,20

624

790

4,11

790

867

3,98

867

3,88

+66

1969 jan/jun

612

4,28

612

776

4,19

776

851

4,06

851

3,96

+66

1968 mei/dec

576

4,55

576

730

4,45

730

801

4,28

801

4,17

+66

1968 jan/apr

568

4,62

568

720

4,51

720

790

4,37

790

4,25

+66

1967 jul/dec

548

4,78

548

695

4,68

695

762

4,56

762

4,44

+66

1967 jan/jun

540

4,85

540

685

4,74

685

752

4,58

752

4,46

+66

1966 jan/dec

503

5,20

503

638

5,09

638

700

4,92

700

4,80

+66

1965 jul/dec

448

5,86

448

568

5,72

568

623

5,49

623

5,34

+66

1965 jan/jun

447

5,86

447

567

5,73

567

622

5,55

622

5,41

+66

1964 jan/dec

410

6,40

410

520

6,25

520

570

6,05

570

5,89

+66

1963 jan/dec

356

7,35

356

452

7,19

452

496

6,93

496

6,76

+66

Bijlage III. (VO)

Betreft overzicht van de salarisbedragen en toelagen voor het VO met ingang van 1 maart 2003

Salarisschalen

met salarisnummers en maandbedragen in euro’s behorende bij een normbetrekking zoals opgenomen in bijlage 1A bij het Kaderbesluit rechtspositie VO

per 1 maart 2003

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

Schaal 6

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal

nr. bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

1323

0

1352

0

1379

0

1409

0

1462

0

1563

1

1379

1

1409

1

1409

1

1436

1

1524

1

1609

2

1436

2

1462

2

1462

2

1493

2

1609

2

1719

3

1462

3

1524

3

1524

3

1563

3

1719

3

1822

4

1493

4

1563

4

1609

4

1665

4

1770

4

1871

5

1524

5

1609

5

1665

5

1719

5

1822

5

1921

6

1563

6

1665

6

1719

6

1770

6

1871

6

1969

   

7

1719

7

1770

7

1822

7

1921

7

2017

       

8

1822

8

1871

8

1969

8

2069

       

9

1871

9

1921

9

2017

9

2120

           

10

1969

10

2069

10

2168

Schaal 7

Schaal 8

Schaal 9

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal

nr. bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

1770

0

2017

0

2220

0

2120

0

2854

0

3466

1

1822

1

2120

1

2328

1

2220

1

2962

1

3570

2

1921

2

2220

2

2448

2

2328

2

3058

2

3670

3

2017

3

2328

3

2552

3

2448

3

3155

3

3771

4

2069

4

2391

4

2656

4

2552

4

3251

4

3868

5

2120

5

2448

5

2756

5

2656

5

3359

5

3971

6

2168

6

2498

6

2854

6

2756

6

3466

6

4072

7

2220

7

2552

7

2962

7

2854

7

3570

7

4170

8

2273

8

2607

8

3058

8

2962

8

3670

8

4271

9

2328

9

2656

   

9

3058

9

3771

9

4397

10

2391

10

2705

   

10

3155

10

3868

10

4459

           

11

3251

11

3920

   
           

12

3359

       

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

Schaal 16

Schaal 17

Schaal 18

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal

nr. bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

3971

0

4170

0

4523

0

4902

0

5314

0

5838

1

4072

1

4271

1

4649

1

5036

1

5483

1

6025

2

4170

2

4397

2

4776

2

5173

2

5659

2

6216

3

4271

3

4523

3

4902

3

5314

3

5838

3

6414

4

4397

4

4649

4

5036

4

5483

4

6025

4

6620

5

4523

5

4776

5

5173

5

5659

5

6216

5

6831

6

4649

6

4902

6

5314

6

5838

6

6414

6

7049

7

4776

7

5036

7

5483

7

6025

7

6620

7

7275

8

4836

8

5173

8

5659

8

6216

8

6831

8

7506

   

9

5314

9

5838

9

6414

9

7049

9

7747

Maandsalarissen in euro’s voor jeugdigen

met salarisnummers en maandbedragen in euro’s behorende bij een normbetrekking zoals opgenomen in bijlage 1B bij het Kaderbesluit rechtspositie VO

per 1 maart 2003

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

leeftijd

bedrag

leeftijd

bedrag

leeftijd

bedrag

leeftijd

bedrag

leeftijd

bedrag

J15

647

J15

661

           

J16

647

J16

661

J16

675

J16

689

   

J17

776

J17

793

J17

809

J17

827

J17

858

J18

906

J18

925

J18

944

J18

965

J18

1001

J19

1035

J19

1058

J19

1079

J19

1102

J19

1144

J20

1165

J20

1190

J20

1214

J20

1240

J20

1287

J21

1294

J21

1322

J21

1349

J21

1378

J21

1430

Salarisschalen

met salarisnummers en maandbedragen in euro’s behorende bij een normbetrekking zoals opgenomen in bijlage 1C bij het Kaderbesluit rechtspositie VO

per 1 maart 2003

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

Schaal LD

Schaal LE

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

1

2120

1

2198

1

2211

1

2220

1

2854

2

2162

2

2251

2

2318

2

2351

2

2962

3

2205

3

2302

3

2426

3

2483

3

3058

4

2248

4

2354

4

2525

4

2614

4

3251

5

2291

5

2405

5

2625

5

2746

5

3466

6

2334

6

2457

6

2724

6

2877

6

3570

7

2378

7

2509

7

2824

7

3009

7

3670

8

2420

8

2560

8

2924

8

3141

8

3771

9

2468

9

2612

9

3024

9

3273

9

3868

10

2516

10

2665

10

3124

10

3404

10

3971

11

2564

11

2716

11

3223

11

3537

11

4072

12

2612

12

2768

12

3323

12

3668

12

4170

13

2661

13

2819

13

3422

13

3800

13

4271

14

2709

14

2927

14

3523

14

3932

14

4397

15

2757

15

3035

15

3622

15

4063

15

4506

16

2857

16

3143

16

3721

16

4195

16

4617

17

2958

17

3251

17

3821

17

4327

17

4727

18

3058

18

3359

18

3920

18

4459

18

4836

Maandsalarissen in euro’s (I/D-banen)

behorende bij bijlage 1D bij het Kaderbesluit rechtpositie VO bevattende aanlooptraject voor functies in het kader van het Besluit in- en doorstroombanen

per 1 maart 2003

Nummer

Maandsalaris

 

1

1249,20

Minimumloon

2

1285

 

Uitlooptoeslag

per maand bij een normbetrekking in euro’s zoals opgenomen in bijlage 1E van de Kaderbesluit rechtpositie VO

per 1 maart 2003

schaal LA

27,31

schaal LB

23,96

schaal LC

43,61

schaal LD

21,56

Bindingstoelage

Een bedrag in euro’s per jaar in de maand augustus bij een normbetrekking.

Functie

Bedrag

Leraar

306,75

Directie

204,50

Onderwijsondersteunend personeel salarisschaal 9

204,50

Minimum vakantie-uitkering

per maand in euro’s bij een normbetrekking zoals opgenomen in bijlage 2, onderdeel 2 bij het Kaderbesluit rechtpositie VO

per 1 maart 2003

bij de leeftijd van

bedrag

22 jaar of ouder

131,20

21 jaar

118,08

20 jaar

104,96

19 jaar

91,84

18 jaar

78,72

17 jaar

65,60

16 jaar

65,60

15 jaar

65,60

15 jaar

65,60

Terug naar begin van de pagina