Regeling regionale vernieuwingsprojecten vmbo 2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 31-05-2003 t/m 30-12-2004

Regeling regionale vernieuwingsprojecten vmbo 2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 85a, eerste lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. school:

een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs met een of meer van de sectoren techniek, zorg en welzijn of economie; of een school voor praktijkonderwijs;

b. regionale partners:

regionale opleidingencentra, andere scholen voor vmbo en voor praktijkonderwijs, bedrijven, gemeenten, instellingen voor jeugdhulpverlening en andere organisaties en instanties waarmee de school samenwerkt met het oog op vernieuwing en versterking van het leerproces van leerlingen in het vmbo en in het praktijkonderwijs;

c. regionaal vernieuwingsproject:

een project waarin een school samenwerkt met regionale partners, en dat is gericht op het versterken en vernieuwen van het leerproces van leerlingen in het vmbo en in het praktijkonderwijs.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van deze regeling is het ondersteunen en stimuleren van regionale vernieuwingsprojecten door middel van een aanvullende bekostiging.

Artikel 3. Beschikbaar budget

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 In het kalenderjaar 2003 is voor deze regeling maximaal € 6.0 miljoen beschikbaar.

 • 2 De aanvullende bekostiging bedraagt maximaal 60% van de totale kosten van het regionaal vernieuwingsproject, waarbij een maximum geldt van € 200.000,-.

Artikel 4. Formele vereisten voor de aanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag van de school dat het regionale vernieuwingsproject initieert en voor aanvullende bekostiging in aanmerking wil komen, dient vóór 15 september 2003 een aanvraag in bij de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 • 2 Na 15 september 2003 worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

 • 3 De aanvraag vermeldt het bestuursnummer en het Brin-nummer van de betreffende school, alsmede de naam, het adres, het telefoonnummer en indien beschikbaar het e-mailadres van een contactpersoon.

 • 4 De aanvraag gaat vergezeld van een door de school en de betrokken regionale partners ondertekende verklaring waaruit blijkt dat sprake is van samenwerking ten behoeve van het regionale vernieuwingsproject.

 • 5 De aanvraag gaat voorts vergezeld van een projectplan waarin in elk geval beschreven zijn:

  • a. de redenen of omstandigheden die aanleiding geven tot het regionaal vernieuwingsproject;

  • b. de beoogde resultaten of producten, waarbij wordt aangegeven in welke zin deze bijdragen tot de vernieuwing en versterking van het leerproces van de leerling in het vmbo of in het praktijkonderwijs;

  • c. een plan van aanpak waarin aangegeven wordt op welke wijze en volgens welk tijdschema het regionale vernieuwingsproject zal worden uitgevoerd en voltooid;

  • d. de organisatie en opzet van het regionale vernieuwingsproject, waaruit blijkt dat de projectorganisa- tie en de deelnemende partijen in staat zijn het project tot een goed einde te brengen;

  • e. een beknopt plan van aanpak voor de overdracht of de verspreiding van de projectresultaten;

  • f. een begroting op basis waarvan aannemelijk is dat de hoogte van de gevraagde aanvullende bekostiging gerechtvaardigd is.

Artikel 5. Criteria voor toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister toetst de aanvraag aan de volgende criteria:

 • a. er is samenwerking met regionale partners en deze vervullen een actieve rol in het innovatieproject;

 • b. de beoogde resultaten of producten van het regionale vernieuwingsproject dragen bij aan de versterking en vernieuwing van het leerproces van de leerling in het vmbo of in het praktijkonderwijs;

 • c. de beoogde resultaten of producten zijn relevant voor andere scholen of samenwerkingsverbanden, en lenen zich voor overdracht of verdere verspreiding;

 • d. het regionaal vernieuwingsproject is zo opgezet en georganiseerd, dat aannemelijk is dat de deelnemende partijen het project tot een goed einde zullen brengen.

Artikel 6. Beoordeling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De aanvraag kan worden toegewezen indien deze voldoet aan de criteria genoemd in artikel 5.

 • 2 Indien het beschikbare budget, genoemd in artikel 3, eerste lid, zou worden overschreden door verstrekking van het maximale bedrag voor alle naar het oordeel van de minister daarvoor in aanmerking komende aanvragen, dan wijst de minister die aanvragen toe die het best voldoen aan de criteria.

 • 3 De minister kan een lager bedrag toekennen dan in de aanvraag is opgegeven, indien blijkt dat de in artikel 4, vijfde lid onder f, bedoelde begroting niet aannemelijk gemaakt is dat het volledige bedrag van de gevraagde bekostiging gerechtvaardigd is.

Artikel 7. Toewijzing en betaling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag van de school ontvangt uiterlijk 1 december 2003 een beschikking omtrent de aanvraag en de toekenning van de aanvullende bekostiging.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk 15 december 2003 betaalbaar gesteld.

Artikel 8. Financiële verantwoording en rapportage

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet-bestede middelen of overschotten na afloop van de activiteiten worden teruggestort.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in het kalenderjaar 2005 besteed en herkenbaar verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft. Vindt volledige besteding plaats in 2004 dan vindt verantwoording plaats in de jaarrekening van dat jaar.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatigheid van de besteding van de aanvullende bekostiging.

 • 4 Naast de verantwoording in de jaarrekening verleent het bevoegd gezag medewerking aan een inhoudelijk evaluatieonderzoek na afloop van de projectperiode.

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met de toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2005.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling regionale vernieuwingsprojecten vmbo 2003.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina