Vaststelling selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden

[Regeling vervallen per 27-09-2017.]
Geldend van 17-05-2003 t/m 26-09-2017

Vaststelling selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mr. drs. C.H.J. van Leeuwen, van 6 mei 2003, nr. WJZ/2002/3631(8127), directie Wetgeving en Juridische zaken;

Gelet op artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a, van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies van de Raad voor cultuur van 3 april 2001, nr. arc-2000.2200/2;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 27-09-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 mei 2003

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

C.H.J. van Leeuwen

Selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden 1945-2000

[Vervallen per 27-09-2017]

1. Leeswijzer bij de handelingen

[Vervallen per 27-09-2017]

a. Handelingnummer

De handelingen zijn genummerd overeenkomstig de volgorde die in het RIO is aangehouden. Daardoor is eenduidigheid gewaarborgd en wordt het naast elkaar gebruiken van RIO en BSD vergemakkelijkt.

b. Handeling

Een handeling is een complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. De formulering van de handelingen is in de regel toegespitst op het product. Echter, een handeling als zodanig omvat alle activiteiten die leiden tot het product. Dientengevolge is de neerslag van een handeling niet beperkt tot het (eind)product, maar omvat ze alle archiefbescheiden die in verband daarmee zijn voortgebracht.

c. Periode

Een periode is in beginsel het tijdvak waarbinnen de handeling (ongeacht de frequentie) is of kan zijn uitgevoerd, gelet op de wettelijke grondslag daarvoor of gezien de gebruikte bronnen.

d. Grondslag

De grondslag betreft de formele wettelijke basis op grond waarvan een handeling binnen een bepaalde periode wordt of kan worden verricht.

e. Waardering

De afkorting 'B' staat voor `bewaren', dat wil zeggen het na afloop van de wettelijke overbrengingstermijn overdragen aan de Algemene Rijksarchiefbewaarplaats van de documentaire neerslag (ongeacht de gegevensdrager) van de handeling, in overeenstemming met de geldende archiefwettelijke bepalingen en conform de normen van de Rijksadviesdienst voor de goede en geordende staat. Bij een B-handeling is achter de selectiebeslissing aangegeven welk selectiecriterium is toegepast.

De afkorting `V' staat voor `vernietigen (op termijn) oftewel `niet overbrengen'. Bij de desbetreffende handelingen wordt de vernietigingstermijn vermeld. Deze termijn betreft het aantal volle jaren dat - sinds het einde van het jaar waarin een archiefbestanddeel (dossier) dat de neerslag van de handeling bevat, is afgesloten - dient te zijn verlopen voordat tot vernietiging wordt overgegaan.

2. Actor: Kanselarij der Nederlandse Orden/Kanselier der Nederlandse Orden

[Vervallen per 27-09-2017]

a. Algemene handelingen

Handelingnummer: 7

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen.

Periode: 1945 - 2000

Grondslag: -

Waardering: B 1, 2

Handelingnummer: 9

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende het adelsbeleid en adelsrecht in Nederland en het decoratiestelsel.

Periode: 1945 - 2000

Grondslag: -

Waardering: V, 1 jaar

b. Samenstelling van de Kanselarij en het Kapittel voor de civiele orden

Handelingnummer: 47

Handeling: Het benoemen, schorsen of ontslaan van de secretaris van het Kapittel voor de civiele orden en van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Periode: 1994 - 2000

Grondslag: Artikel 3, vierde lid, van het Besluit Kapittel voor de civiele orden.

Waardering: B 1

Handelingnummer: 48

Handeling: Het benoemen, schorsen of ontslaan van de medewerkers van het bureau van het Kapittel.

Periode: 1994 - 2000

Grondslag: Artikel 3, vijfde lid, van het Besluit Kapittel voor de civiele orden.

Waardering: V, 75 jaar

c. Verlening van civiele orden, de Militaire Willems-Orde, het Verzetsherdenkingskruis

Handelingnummer: 53

Handeling: Het geven van advies aan de regering inzake het vaststellen of wijzigen van de regelgeving op het terrein van onderscheidingen en civiele orden.

Periode: 1945 - 2000

Grondslag: - Artikel III, tweede lid, van de Rijkswet van 15-4-1994 (Stb. 1994, 350);

- Ambtsinstructie van de Kanselier.

Waardering: B 1

Opmerking: Deze taak werd voorzover het betreft de Kanselier der Nederlandse Orden officieel bepaald in de vergadering van de ministerraad van 22 maart 1948.

Handelingnummer: 54

Handeling: Het adviseren van de vakminister over in te stellen en op te heffen onderscheidingen.

Periode: 1945 - 2000

Grondslag: Ambtsinstructie van de Kanselier.

Waardering: B 1

Handelingnummer: 66

Handeling: Het, al dan niet tegen betaling van een borgsom, in bruikleen verstrekken van:

- de versierselen van de Orde van de Nederlandse Leeuw,

- de zilveren medailles van de aan de Orde verbonden Broeders,

- de eremedailles en versierselen verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Periode: 1955 - 2000

Grondslag: Koninklijk besluit, nr. 6 en nr. 7 (Stcrt. 1954, 152).

Waardering: B 5

Handelingnummer: 68

Handeling: Het verstrekken van toelagen aan de Broeders verbonden aan de Orde van de Nederlandse Leeuw en hun weduwen.

Periode: 1945 - 2000

Grondslag: Artikel 10 van de Wet van 29 september 1815 (Stb. 1815, 47).

Waardering: V, 5 jaar na verstrekking van de toelage

Handelingnummer: 69

Handeling: Het vaststellen van de versierselen behorend bij de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau en de manier waarop de versierselen gedragen dienen te worden.

Periode: 1945 - 2000

Grondslag: - Artikelen 7, 8 en 9 van de Wet van 29 september 1815 (Stb. 1815, 47);

- Artikelen 7, 8 en 9 van de Wet van 4 april 1892 (Stb. 1892, 55).

Waardering: B 5

Handelingnummer: 72

Handeling: Het registreren van onderscheidingen en herinneringstekens, ingesteld bij wet of koninklijk besluit.

Periode: 1945 - 2000

Grondslag: - Koninklijk besluit van 25 juni 1815, nr. 10;

- Artikel 24 van het koninklijk besluit van 30 april 1940.

Waardering: B 3

Handelingnummer: 73

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Defensie, uitbetalen van toelagen aan Ridders van de Militaire Willems-Orde en hun weduwen.

Periode: 1945 - 2000

Grondslag: Artikel 9 van de Wet van 30 april 1940 (Stb.100).

Waardering: V, 5 jaar na verstrekking van de toelage

Handelingnummer: 86

Handeling: Het aantekening houden van de besluiten waarbij aan een krijgsmachtonderdeel het ordeteken is verleend.

Periode: 1945 - 2000

Grondslag: Artikelen 24, tweede lid, en 27 van het Reglement op de Militaire Willems-Orde (Stb. 1941, B 61).

Waardering: B 5

Terug naar begin van de pagina